Fokus på Klima-, By- og Erhvervsudvalget

By-, Erhvervs- og Planudvalget ændrede med den ny konstituering efter kommunalvalget sidste år navn til Klima-, By- og Erhvervsudvalget. Med navneskiftet understreges, at kommunen vil have særligt fokus på klima og miljø. Dragør Nyt har mødt udvalgets formand, Helle Barth, til en snak om udvalgets arbejde

Af Birgit Buddegård

Tidligere borgmester Helle Barth, V, tager venligt imod i forhallen på Drag-ør Rådhus og fører an til et mødelokale. Og så snart vi har sat os omkring bordet, fortæller hun ivrigt om arbejdet i udvalget, der dækker mange forskellige områder af kommunens drift. Der er, som det fremgår af udvalgets navn, fokus på klima, men udvalget har ligesom tidligere også ansvar for lokalplaner og kommuneplanen. Til gengæld hører turisme ikke længere under udvalgets opgaver, men er flyttet over i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

Klima og naturbeskyttelse er et hjertebarn for Helle Barth, der understreger, at klima kommer til at fylde mere i udvalgets arbejde.

Helle Barth ved en af stormflodspælene på Nordstranden. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Helle Barth ved en af stormflodspælene på Nordstranden. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Det Grønne Råd

Helle Barth har sæde i Det Grønne Råd i Tårnby og Dragør, der er et forum for dialog og samarbejde mellem blandt andet politikere og forvaltning i Tårnby og Dragør, men også for borgere og interessegrupper – blandt andre har også skovfogeden plads i rådet, fortæller Helle Barth.

Rådet har særligt fokus på bæredygtig, miljøansvarlig udvikling.

Miljø er en del af det forpligtende samarbejde, men selvom Tårnby udfører opgaverne – følger Dragør Kommune naturligvis området, og det fungerer fint, siger Helle Barth.

Klima- og kystbeskyttelse

Højt på dagsordenen står kystbeskyttelsen, hvor Drag-ør har valgt et sikringsniveau til en såkaldt 100-års-hændelse med det klima, som forventes i år 2050.

Helle Barth fortæller, at Dragør er i dialog og samarbejde med Tårnby Kommune, ligesom kommunen er i dialog med beboerne i de forskellige delstrækninger langs kysten, da ønskerne til udformningen af kystbeskyttelse ikke er den samme på Nordstranden og i Søvang. Det kræver dialog, siger hun og fortæller, at forvaltningen er i gang – sidst på året forventer hun, at kommunalbestyrelsen får resultatet af dialogen præsenteret.

»Vi har en meget dygtig forvaltning, der gør et stort arbejde,« lyder det fra Helle Barth. Hun erkender, at kommunen er udfordret af Natura 2000, men hun forventer alligevel en god løsning, da planmyndighederne næppe har interesse i, at Dragør drukner, som hun udtrykker det.

Undgå forstening

Helle Barth fortæller, at HOFOR er med i mange forskellige projekter, der alle har det til fælles, at de på forskellig vis skal ruste folk til den øgede nedbør, man forventer i fremtiden – herunder regnvandsbassiner. 

Hun kunne godt tænke sig for eksempel én gang årligt at invitere til et møde på Drag-ørs rensningsanlæg, hvor borgerne kunne komme og både se, hvad der sker på anlægget, men også få gode råd om, hvordan man kan klimasikre sin ejendom. Hun fortæller, at hun ved et foredrag om klimaforandringer hørte udtrykket »forstening«, der henviser til den megen asfalt og fliselægning, der er rundt omkring, hvor regnvandet ikke kan komme væk og ned i jorden. 

En måde at sikre sin ejendom mod oversvømmelse er blandt andet – ud over at vedligeholde kloakerne – ved ikke at have fliser helt op til huset.

Bivenlig kommune

Klima, natur og miljø har Helle Barths store interesse, og blomsterengen i Søvang er hendes idé, som hun er glad for, at afdøde borgmester Allan Holst med det samme fangede.

Lions Club Dragør har finansieret opsætning af bistader, og området bruges nu også som en del af naturfagsundervisningen på skolerne.

Danmarks Biavlerforening har godkendt Dragør Kommune som bivenlig kommune, hvad der glæder Helle Barth, der går meget op i biodiversitet.

Naturvogterne

Helle Barth synes, det er utroligt, hvad der sker i Dragør, hvad angår frivilligt arbejde på et stort antal områder.

Hun sidder selv i Biblioteksrådet og ser, hvad frivillige udretter der. Og når vi taler natur og miljø, er det naturligt at nævne Naturvogterne, der blandt andet sørger for indsamling af skrald i naturen. Det gør også Strandjægerne og flere frivillige foreninger blandt andet på havnen.

Det er en af fordelene ved at være en lille kommune, der er ikke fjernt fra en idé til handling – der samarbejdes hurtigt på kryds og tværs, lyder det fra Helle Barth, der selv tidligere tog initiativ til affaldsindsamling og nu støtter Naturvogterne.

Havnen

Helle Barth håber, der kommer mere fremdrift på genopretning af havnen. 

»Vi er nødt til at passe på havnen,« siger hun, og nævner, at når kommunen har skullet spare, er det gået ud over de kommunale anlæg, og det ser man resultatet af nu.

Hun er derfor rigtig glad for, at der i udvalget er enighed om at tage hånd om havnen.

På sit seneste møde besluttede udvalget da også at anbefale over for kommunalbestyrelsen, at der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til genopretning af Dragør Havn. 

Byggesager – PFOS 

Antallet af byggesager er til tider stort, og Helle Barth forstår godt, borgerne er utålmodige. Men hun understreger, at ventetiden ikke er af ond vilje, men kommunen har været nødt til at prioritere ressourcerne – og coronapandemien har en ikke uvæsentlig rolle at spille i den sammenhæng.

Hver måned fremlægger administrationen en opgørelse over antallet af plan- og byggesager, og i maj måned i år vil der blive fremlagt en mere konkret plan for afvikling af sagspuklen, fortæller Helle Barth. 

Af andre opgaver, der kræver bevågenhed i den kommende tid, nævner Helle Bath PFOS i drikkevandet, ny hovedvandledning, ny varmeplan til udfasning af gas og huller i vejene.

Også kommunen har bygninger opvarmet af gas, men i de kommunale bygninger er gasprisen låst til udgangen af 2022 – og i nogle tilfælde også hele 2023 med, så tidens prisstigninger vælter ikke det kommunale budget, siger Helle Barth. 

Lige nu er der en større proces med affaldssortering
i gang i Dragørs villakvarterer. 

»Det er en ny verden,« konstaterer Helle Barth, der dog er sikker på, at »det skal vi nok blive gode til«.

Beredskabsplan

Den ny beredskabsplan er vedtaget, men der ligger en del planer under hovedplanen, som Helle Barth vil se nærmere på. Siden krigen brød ud i Ukraine, har der været et vist fokus på beskyttelsesrum – og det er klart, folk er nervøse, siger Helle Barth. 

Hun understreger, at der er forskel på bunkers, beskyttelsesrum og sikringsrum, og hun vil nu skabe sig et overblik over, hvad der findes i kommunen.

Ny erhvervspolitik

I slutningen af året begynder udvalget at kigge på en opdatering af erhvervspolitikken – herunder, hvordan Dragør kan blive mere erhvervsvenlig, fortæller Helle Barth, der gerne vil tættere på erhvervslivet og Dragør Erhverv. 

Og hun glæder sig over, at kommunen har fået grønt lys til en udvidelse af erhvervsområdet ved A. P. Møllers Allé – her er tale om en udvidelse på 17 ha.

Ukrainske flygtninge

Bredt over kommunens forskellige udvalg fylder situationen i Ukraine naturligvis meget. Helle Barth har et stort hjerte, når det gælder omsorg for folk i krise, og Dragør Kommune følger situationen tæt og gør klar til modtagelse af flygtninge. 

Og hun glæder sig over, at Dragørs borgere viser stort overskud, og mange frivillige er allerede i gang med planer, så de ukrainske flygtninge kan føle sig velkomne.

Konstitueringsaftalen

Helle Barth er glad for konstitueringsaftalen med Konservative og Socialdemokratiet. Og hun understreger, at Klima-, By- og Erhvervsudvalget har et rigtig godt samarbejde, hvor man arbejder seriøst med de forskellige opgaver, men også har plads til et godt grin.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk