Foto: Hans Jacob Sørensen.
Foto: Hans Jacob Sørensen.

Inspiration til kystsikring – med vision og realisme

Grundejerforening har fået udarbejdet skitse-forslag til kystbeskyttelse, der – ud over at sikre mod højvande – tager hensyn til natur og kystlandskab

Af Birgit Buddegård

Grundejerforeningen Søvang har i tæt dialog med et arkitektfirma fået udarbejdet konkrete forslag til sikring af kysten ud for Søvang. I det mest visionære af forslagene føres kystsikringen helt over til Søndre Strandvej og sikrer dermed også Haveforeningen Søndergården og bebyggelsen på Kålmarken.

På foreningens generalforsamling i 2019 blev det vedtaget at nedsætte et udvalg, der skulle varetage Søvangs interesser i de planlagte anlæg til beskyttelse af Dragørs kyster. Søvang, der er den absolut største grundejerforening i kommunen og huser en syvendedel af kommunens indbyggere, har en kystlinje, der udgør omkring 10 procent af kommunens samlede kyststrækning.

Det er arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard, der har udarbejdet skitseforslagene for grundejerforeningen. Firmaet er blandt andet kendt for Amager Strandpark og Køge Bugt Strandpark.

God dialog med kommunen

Formand for grundejerforeningen Flemming Aunel og bestyrelsesmedlem Niels B. Ulrich siger til Dragør Nyt, at kommunen fra starten har været meget interesserede i at inddrage Dragørs borgere, og den nedsatte arbejdsgruppe for kystbeskyttelse i Søvang har ud over at deltage i de forskellige stor- og såkaldte ambassadørmøder, kommunen har afholdt, også hyppigt været i dialog med de relevante embedsmænd fra Plan- og Teknik.

Skitseforslagene er omdelt til samtlige grundejere i Søvang og videresendt til de tre konkurrencedeltagere i den konkurrence om kystsikring, som kommunen har udskrevet. Efter sommerferien vil de også blive uddelt til kommunalbestyrelsen – og i løbet af efteråret vil de desuden blive fremlagt ved de arrangementer, som kommunen p.t. planlægger at invitere til.

Foto: Hans Jacob Sørensen.
Foto: Hans Jacob Sørensen.

Vil gerne tilføre noget til naturen

Inspirationsoplægget, som skitseforslagene også kaldes, lægger vægt på, at kystsikringen skal være en løsning, der beskytter, og som tilfører Søvang yderligere herlighedsværdi.

»Søvang – midt i naturen« er ikke blot et slogan. Søvang er omgivet af en unik natur og kystlandskab, som nemt kan ødelægges, hvis man alene fokuserer på beskyttelse.

»Berlinmuren« kalder både Flemming Aunel og Niels B. Ulrich det forslag, der bygger på kommunens NIRAS rapport om stormsikring.

Her vil ud over en forhøjelse af diget skulle bygges en stenkastning på den smalle strandeng foran, et anlæg, der i højere grad vil få karakter af et moleanlæg på en havn, end et dige. Og det vil hindre adgangen til strandengene, ligsom det vil forhindre den frie udsigt mod syd – ikke alene fra husene langs stranden, men også fra den offentlige sti.

Inspirationsoplægget viser fire forskellige løsninger, hvoraf ovennævnte er den ene – som grundejerforeningen altså ikke ønsker sig.

Der arbejdes yderligere med et landskabsdige og to modeller for en sandbarre – et fremskudt dige, hvor den nuværende kyst helt friholdes fra nye anlæg. Sandbarren kan udformes som en lokal model for Søvang, men også som en sikring af store dele af sydkysten.

Forslagene er vist med grundige tegninger med beregninger og forklaringer – og de forskellige modeller er tillige visualiserede.

Det er ikke kun højvande, der skaber problemer, men også bølgerne, konstaterer Flemming Aunel, og forslagene med sandbarren vil give mulighed for at bryde dem langt ude ved en revle, der i forvejen er der.

Det er muligvis det dyreste forslag, men muligvis også det, som Natura 2000 nemmest kan gå ind for, da det vil opfattes som en forbedring. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder. Formålet er at beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, og uanset udformning vil en kystsikring komme til at berøre Natura 2000, så vi kan lige så godt gøre det optimalt, lyder det fra Niels B. Ulrich.

Foto: Hans Jacob Sørensen.
Foto: Hans Jacob Sørensen.

Natur – ikke park

Der er naturligvis tale om en søvangløsning, men den rækker ud mod resten af Dragør, siger Flemming Aunel, der tilføjer, at alle er velkomne til at lade sig inspirere.

Kystsikringen skal give sikkerhed til hele området, for ikke kun beboerne nærmest vandet er i risiko, viser højtvandspælen, der er sat ved Fasanstien på den anden side af Fælledvej, når man kommer fra Søvang.

Udvalget har været opmærksomme på at balancere hensynet til beskyttelse og herlighedsværdi. Mange – og ikke alene fra Søvang – bruger dagligt stranden og strand-engene til at gå eller cykle, og at afskære Søvang fra strand og vand ses ikke som en god løsning.

Noget, der understreges både i inspirationsoplægget og af Flemming Aunel og Niels B. Ulrich, er, at nøgleordet er natur – ikke strandpark.

Det vigtigste er, at det unikke kystlandskab langs Søvang bevares, så naturen udbygges og ikke ødelægges, hedder det i bestyrelsens forord til skitseforslagene.

Yderligere information på: www.midtinaturen.dk

Niels B. Ulrich og Flemming Aunel – med skitseforslaget i hånden. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Niels B. Ulrich og Flemming Aunel – med skitseforslaget i hånden. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Hæftet med de fire forslag til kystbeskyttelse i Søvang.
Hæftet med de fire forslag til kystbeskyttelse i Søvang.
Foto: Hans Jacob Sørensen.
Foto: Hans Jacob Sørensen.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2020 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk