Vi har modtaget:

Teknisk indsats er nu styrket

Sagsbehandlingstiden på både plan- og byggesager har desværre været stigende gennem de sidste par år. Hele By-, Erhvervs- og Planudvalget har dybt beklaget denne udvikling – og havde opfordret forvaltningen til at komme med en løsning.

På sidste møde i udvalget, tirsdag den 9. februar, kom der et forslag, som fik støtte fra et enigt udvalg.

Plan- og byggesagsområdet opfatter følgende sagstyper:

  1. Byggetilladelser
  2. Forespørgsler, aktindsigter m.v., BBR
  3. Lovliggørelsessager
  4. Dispensationer efter lokalplaner, bygningsreglementet, deklarationer m.v.
  5. Plangodkendelser
  6. Matrikulære sager
  7. Landzonesager
  8. Klagesager og påklagede afgørelser til klagenævn m.v.

Herudover arbejdes der også med planstrategi, planvurderinger, kommuneplan, lokalplanlægning, Agenda 21 (bæredygtig udvikling, red.) m.v. Planerne skal typisk revideres med mellemrum af fire til seks år. Lokalplaner skal revideres efter behov.

Opgaverne er legio, og mandskabet begrænset.

Der blev ekstra tilført en akut bevilling på 600.000 kr. i 2021 og 300.000 kr. i 2022 til indkøb af konsulentbistand og merarbejdsaftale for to byggesagsbehandlere til at afvikle sagspuklen på primært udstyknings-, lovliggørelses- og klagesager,

Dertil afsættes 150.000 kr. årligt fra 2023 og frem til at understøtte plan- og byggesagsbehandlingen, således at risikoen for ny sagspukkel reduceres.

For at følge sagerne vil forvaltningen kvartalsvis fremlægger en status over antal sager og fremdrift på området med henblik på løbende at kunne evaluere og tilpasse indsatsen.

Vi forventer dertil, at forvaltningen udarbejder forslag i form af et forvaltningsgrundlag i 2021 til yderligere delegering af beslutninger i plan- og byggesager med henblik på at kunne give en hurtigere vejledninger til ansøgere i enkeltsager og dertil hurtigere afgørelser.

Beløbene for 2022 og 2023 skal dog godkendes ved at blive stemt ind i det kommende budget i oktober måned.

Som ny udvalgsformand er jeg meget glad for, at det var et enigt udvalg, som kunne støtte det. Ikke mindst på vegne af de desværre alt for mange borgere, som har ventet for længe.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Vi har modtaget: Udbygning af badehotellet

Palle Christoffersen har skrevet et debatindlæg om den planlagte udformning på udbygningen af Dragør Badehotel. Læs mere

Vi har modtaget: Ja til udstykning og til små, nye huse

Lisbeth Dam Larsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet, har indsendt et debatindlæg om byfortætning. Læs mere

Vi har modtaget: Nej tak til Søvang som tæt, høj bebyggelse

Niels B. Ulrich, har på vegne af Søvang Grundejerforeningens bestyrelse, indsendt et debatindlæg om byfortætning. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk