Besparelser truer i horisonten

Kommunalbestyrelsen skal torsdag den 2. juni godkende Økonomiudvalgets (ØU) anbefalinger til håndtering af merforbruget på en række områder, der kan munde ud i budgetoverskridelserne.

Sammenlagt forventes merforbruget løbe op i 9,9 mio. kr. – medmindre der kan spares.

Merforbruget, der efterhånden har været kendt noget tid, er fordelt på tre sektorer, der hvert især er under to fagudvalg: Skoleområdet (sektor 3) og dagtilbudsområdet (sektor 5), der begge hører under Børne-, Fritids- og Kulturudvalget (BFKU), samt sundheds- og ældreområdet (sektor 7), der hører under Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget (SSAU).

I marts måned besluttede kommunalbestyrelsen, at forvaltningen og fagudvalgene skal vedtage en handlingsplan, der vil gøre det muligt at indhente budget-overskridelserne.

I forrige uge har de to respektive fagudvalg som reaktion på dette vedtaget en handlingsplan med en række besparelser – som så i sidste uge blev godkendt i ØU.

Sundheds- og ældreområdet

Ifølge forvaltningen er der en række grunde til, at sundheds- og ældreområdet har oplevet et merforbrug. 

Bortset fra hjemmeplejen er området ikke blevet reguleret efter den demografiske befolkningsudvikling, og derfor er sundheds- og ældreområdet påvirket af den ændrede befolkningssammensætning – særligt med flere ældre.

Forvaltningen oplyser, at der allerede tidligere har været iværksat en række tiltag, der skulle styrke økonomistyringen indenfor området. Det indbefatter en opfølgning på de dyre bevillinger, som myndighedsbehandles af Tårnby Kommune inden for specialiseret rehabilitering, styrket bevillings- og regningskontrol på hjælpemiddelområdet, systematisk gennemgang af ventelister til plejeboliger hver måned, og endeligt tæt opfølgning på omkostningerne til privat leverandør af hjemmepleje. Derudover er der tilbageholdenhed i forhold til besættelse af ledige stillinger i myndighedsteamet.

De største udfordringer er i øjeblikket et merforbrug og en mindreindtægt på 1,5 mio. kr. i forbindelse med køb og salg af plejehjemspladser kommunerne imellem. Der er ikke længere ledig kapacitet på Omsorgscenteret Enggården, og derfor har Dragør Kommune været nødsaget til at købe flere plejehjemspladser uden for kommunen. Samtidig har en nedregulering af den omkostningsbestemte takst betydet, at der er mindre indtægter for salg af pladser til andre kommuner.

Hjemmeplejen har på grund af et særligt højt sygefravær i foråret haft forhøjet udgifter til vikarer. De anslås at løbe op i cirka 0,5 mio. kr. 

Hjemmeplejen og Omsorgscenteret Enggården får overført et merforbrug på henholdsvis cirka 1 mio. kr. og cirka 0,5 mio. kr. fra 2020 til årets budget. Også i 2021-budgettet var Enggården ramt af et efterslæb. Her blev et merforbrug fra 2020 på 600.000 kr. overført til budgettet året efter.

Forvaltningen har lagt en plan om at indhente merforbruget ved at effektivisere, bruge færre midler på vikarer og at udskyde genbesættelse af ledige stillinger.

Hvis ikke man i den nye plan kan finde de manglende ressourcer, kan der blive tale om at ændre på serviceniveauet i hjemmeplejen. 

Forvaltningen har lavet en liste med fire forslag til ændring i serviceniveauet. De foreslår, at antallet af bade bliver skåret ned til et om ugen, rengøring sættes ned fra 22 gang om året til 17, indførsel af egenbetaling i indkøbsordningen, så det ikke længere vil være gratis at få varerne leveret og sat på plads, og det fjerde og sidste tiltag er prisstigning på tøjvaskeordningen.

Politikerne i Socialdemokratiet, Konservative og Venstre valgte i et tillægsforslag at prioritere serviceforrængelserne i følgende rækkefølge: Indkøb, tøjvask, bad og rengøring. Samtidig skal serviceforringelserne ophøre senest ved udgangen af året. 

Ved afstemningen undlod liste T at stemme både om godkendelsen af handlingsplanen, godkendelse af de yderligere tiltag samt ved tillægsforslaget med prioritering.

I ØU stemte Socialdemokratiet, Konservative, Sydamagerlisten og Venstre for SSAU’s forslag, mens liste T stemte imod.

To- eller treårsløsning

De to daginstitutioner, Halvejen og Sølyst, gik ud af 2021 med et sammenlagt merforbrug på 3,3 mio. kr. Også her er det besluttet at overføre sidste års budgetoverskridelse til budgettet for 2022. 

Samtidig oplyser forvaltningen, at der kan forventes et merforbrug for 2022 på cirka 1 mio. kr. – årsagen er et overforbrug i den mellemkommunale refusion samt en endnu ukendt udgift på grund af et stigende børnetal.

Forvaltningen fremlagde en toårs- og en treårsplan for at indhente overskridelsen.

I toårsplan findes 1,8 mio. kr. ved, at Halvejen og Sølyst skæres med 2% af det oprindelige budget, mens budgettet i de øvrige institutioner skæres med 1,75%. Derudover skal støttekorpset skæres med 400.000 kr., og sidste års mindreforbrug på cirka 340.000 kr. inddrages. Dertil skal findes yderligere 200.000 kr. i anlægsbudgettet.

I 2023 spares 1,5 mio. kr. ved, at budgettet på Halvejen og Sølyst skæres med 2,75%, mens de øvrige institutioner bidrager med en beskæring på 1,75% af budgettet. Derudover skal støttekorpset finde cirka 250.000 kr.

Konservative, liste T og Venstre stemte for toårsløsning, mens Socialdemokratiet stemte for treårsløsningen.

I ØU valgte et mindretal bestående af de tre medlemmer fra Konservative og Venstre at stemme for BFKU-forslaget, mens alle fire medlemmer fra Socialdemokratiet, Sydamagerlisten og liste T undlod at stemme. Så på trods af det manglende flertal anbefaler ØU alligevel toårsplanen.

Skoleområdet

Forvaltningen forventer et merforbrug på skoleområdet på cirka 3,2 mio. kr. 

Det er her special- og behandlingsskoler samt transport til og fra skolerne, der overskrider budgettet. 

Forvaltningen foreslår, at merforbruget indhentes ved at skære alle tre skolers budget med 2%. Det vil sammenlagt løbe op i knap 3 mio. kr., hvilket – sammen med et mindreforbrug på skolernes fællesbudget og SFO’ernes fællesbudget – vil kunne dække det forventede budgetunderskud.

I BFKU stemte Socialdemokratiet, Konservative og Venstre for administrationens forslag, mens liste T undlod at stemme. 

I ØU dannede sig et lignede billede – Socialdemokratiet, Konservative, Sydamagerlisten og Venstre stemte for, mens liste T her stemte imod.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk