Vi har modtaget:

Budgetterne skal overholdes

I skrivende stund er forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen i fuld gang om kommunernes økonomi for 2023. Den venter vi spændt på for at kunne komme videre med vores egne budgetforhandlinger.

Merforbrug i 2022

Kommunalbestyrelsen har besluttet i sidste periode, at der er løbende og tæt opfølgning af budgetterne. Allerede i februar måned 2022 viste der sig et merforbrug på flere områder. Når det tidligt på året vurderes, at budgettet ikke holder, har kommunalbestyrelsen to muligheder. Den ene er at finansiere merforbruget af kassen, eller at man indhenter sit merforbrug i løbet af året med besparelser. At finansiere et merforbrug af kassen kræver, at man har pengene i kassen. 

Og den vedtagne økonomiske politik i kommunen sætter rammen for, hvordan man indhenter sit merforbrug. Det sker i flere trin, og udgangspunktet er, at man indhenter sit merforbrug inden for det centerområde, man hører til. Så er der eksempelvis et merforbrug på antallet af børn, der har behov for specialskoler, er det enten skolerne eller hele børne-, fritids- og kulturområdet, der skal indhente merforbruget.

Hvor er det, budgetterne ikke overholdes?

Der er flere områder, hvor budgetterne ikke overholdes. Det ene område er et merforbrug for 2021, som skal indhentes i 2022. Og det andet område er, at man allerede tidligt i 2022 kan se, at hvis ikke man stopper op, vil man bruge for mange penge resten af året. 

Merforbrug i 2021, som skal hentes i 2022, er:

  • Der har på to daginstitutioner været et stort merforbrug i slutningen af 2021 på i alt 3,6 mio. kr.
  • Merforbrug i 2021 på 1,4 mio. kr. på Enggården og i hjemmeplejen.

Forventet merforbrug i 2022, som skal tilpasses nu for at sikre budgetoverholdelse, er:

  • Manglende indtægter på salg af plejehjemspladser til udenbys borgere på 2,5 mio. kr. 
  • Et øget vikarforbrug i hjemmeplejen på 0,5 mio. kr.
  • Der er et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. til dækning af udgifter til børn med behov for specialskoletilbud uden for Dragør Kommune. 

Hvad kommer der nu til at ske?

De politiske udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen har godkendt handleplaner for genopretning. Planerne er:

Specialskoler: Merudgiften for 2022 dækkes af hele skoleområdet, og alle tre skoler skal i deres nuværende budget bidrage til, at der samlet set ikke er et merforbrug, når året er omme.

Daginstitutioner: Merforbruget henføres til to konkrete institutioner. Det samlede institutionsområde kommer til at dække merudgiften over to budgetår ved i fællesskab at få reduceret budgetterne tilsvarende.

Ældreområdet: Merudgiften indhentes ved ændringer i brugen af eksterne vikarer til anvendelse af egne interne vikarer, udskydelse af genbesættelse af to stillinger og generelle effektiviseringer. Der forsøges med tiltag, der ikke i første omgang påvirker plejen, men yderligere besparelsestiltag kan komme på tale senere på året.

Nødvendige prioriteringer

Vi siger det, som det er – prioriteringer er nødvendig.

Budgettet er ikke vejledende. Budgettet skal overholdes. Vi kan ikke bruge mere, end vi tjener. Vi kan heller ikke blot tage af kassen, når vi bruger for mange penge. Dette er også aftalt i konstitueringsaftalen mellem Venstre, Konservative og Socialdemokratiet. Derfor skal der tages konkret hånd om budgetoverskridelser, så vi undgår afledte effekter på kommunens økonomi generelt.

Selv om vi endnu ikke kender næste års økonomi, ved vi. at vi gå en stram tid i møde. Det betyder derfor også, at overholdelsen af de lagte budgetter bliver endnu vigtigere fremover. Vi anerkender, at der kan ske uventede ting i løbet af et budgetår, men det er vigtigt, vi holder den samlede udgiftsramme og dermed prioriterer indenfor budgettet. 

Det er ikke let, men det er nødvendigt, hvis vi skal overholde den økonomiske politik, vi har aftalt – som er helt nødvendig, og som skal styrke vores kassebeholdning yderligere. Derfor er det også vigtigt, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, selvom der er budgetoverskridelser inden for enkelte områder. Det skaber svære dilemmaer at foretage de nødvendige prioriteringer, men der er ingen vej udenom, for vi skal fastholde målsætningen om et øget driftsoverskud på kommunens drift de kommende år – det er forudsætningen for at fastholde vores velfærdsydelser på sigt.

Det er også med dette udgangspunkt, vi går til de kommende budgetforhandlinger, så vi fortsat kan have en ansvarlig kommunal økonomi, drift og serviceniveau. Det bliver ikke nemt, men det er heller ikke umuligt.

Med venlig hilsen
Borgmester Kenneth Gøtterup,udvalgsformand for SSAU Nicolaj Bertel Riber (A), udvalgsformand for BFKU Lisbeth Dam Larsen (A), udvalgsformand for KBEU Helle Barth (V), Henrik Kjærsvold-Niclasen (V), Ole Hansen (S), Martin Wood Pedersen (C), Mia Tang (C), Jan Madsen (C), Theis Guldbech (C) og Trine Søe (C)
Medlemmer af Dragør Kommunalbestyrelse

Vi har modtaget: Økonomiaftale

Borgmester Kenneth Gøtterrup (C) kommer i dette debatindlæg med en foreløbelig redegørelse for den aftale Regeringen og KL har...

Vi har modtaget: Status på kystsikring

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) giver i dette læserindlæg en opdatering på, hvor Dragør er med kystsikringsprojektet.

Vi har modtaget: Kulturhus Dragør – stop

Bent Mütze og Kurt Hansen har på vegne af den tidligere arbejdsgruppe Kulturhus Dragør indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk