Vi har modtaget:

Kaos på Dragør Kirkegård?

Flere af de besøgene på Dragør Kirkegård giver over for kirkegårdens personale udtryk for, at der er kaos på kirkegården, og nogle for, at deres efterladtes gravsted er misrøgtet.

Hvad sker der?

Som besøgende på kirkegården bliver man mødt af grønne skilte, der fortæller om det arbejde, som menighedsrådet har sat i gang – med det formål at istandsætte gravstederne på hele kirkegården.

Det fremgår af skiltene, at alle gravstedernes hække udskiftes med nye takshække. Takshække er nemmere at holde pæne end de nuværende thujahække, som har visne kviste og områder, som ikke vil blive grønne igen. Hækkene genplantes med taks, som er modstandsdygtig og lette at beskære. 

Af skiltene fremgår det også, at hækkene mellem urne-gravstederne bliver erstattet af brosten, og endelig at forkanterne på alle gravsteder også bliver forsynet med brosten. Brostenene vil gøre det lettere at komme til gravstedet for at lægge blomster eller for at renholde gravstedet.

Det er et omfattende arbejde, menighedsrådet har sat i gang. Tidsmæssigt vil det strække sig over to år. I år vil arbejdet omfatte urnegravsteder (afdeling U) og kistegravstederne nærmest kirken (afdeling A), og i 2023 vil kistegravstederne i afdeling B, som er beliggende mellem afdeling A og U, blive istandsat.

I det omfang, det er muligt, vil både gartnere og brolæggere samt kirkegårdens personale gøre, hvad der er muligt for at passe på planter og gravsten – og i det hele taget sikre, at kirkegården ikke ender som en byggeplads. Men udskiftning af hække vil ikke kunne ske, uden at gravstederne i perioder vil se noget mistrøstige ud. Og selvom nye hækplanter har en passende størrelse, vil der gå nogen tid, inden kirkegården igen vil være smuk og indbydende.

Det igangsatte arbejde er den sidste del af den udviklingsplan for kirkegården, som det tidligere menighedsråd fik udarbejdet i 2017. Planen omfattede en række initiativer, herunder en ny materielgård og omlægning af området mellem kiste- og urnegravstederne, som er afsluttet. 

Informationsskiltet der beskriver arbejdet.
Informationsskiltet der beskriver arbejdet.
Michael Müller i afdeling U, hvor hækkene midlertidig er væk.
Michael Müller i afdeling U, hvor hækkene midlertidig er væk.

Men planen fra 2017 rummede også udskiftning af hække samt ønsket om en klarere struktur for kirkegården generelt og for de enkelte afdelinger. Det er denne del af planen, der nu er igangsat.

En undskyldning til gravstedsejerne

I forbindelse med, at menighedsrådet igangsatte arbejdet, burde vi have skrevet til de berørte gravstedsejere og informeret om det forestående arbejde. I den information kunne det tydeligt fremgå, at der i forbindelse med afslutningen af arbejdet vil ske den nødvendige oprydning på de enkelte gravsteder, således at gravsten er korrekt placeret, og beplantning, der er blevet beskadiget under istandsættelsen, bliver udskiftet uden udgift for den enkelte gravstedsejer. Vi beklager, at et sådant brev ikke blev sendt.

Inden vi fortsætter arbejdet på de næste afdelinger, vil vi sende et sådant brev.

Grøn omstilling

Samtidig med, at vi har påbegyndt den omfattende istandsættelse af gravstederne, har Kirke- og Kirkegårdsudvalget sammen med Michael Müller, som er kirkegårdens graver, igangsat etableringen af en plejeplan for Dragør Kirkegård.

En plejeplan fastlægger de opgaver, der løbende skal udføres på gravsteder og på fælles-arealer. Planen skal sikre, at arealerne får den rigtige pleje, og at plejen i økonomisk henseende balancerer med indtægterne fra vedligeholdelsesaftaler med gravstedsejerne.

Som en del af plejeplanen og den flerårige udviklingsplan indgår det også at se på, hvordan kirkegården kan bidrage positivt i forhold til den grønne omstilling, som hele samfundet er optaget af.

På kirkegården betyder det, at der ses på at reducere CO2-aftrykket, og på at bidrage positivt til biodiversiteten igennem Vild med vilje.

Vild med vilje vil betyde, at vi på en række områder skal vænne os til nye udtryk, eksempelvis ved at den kortklippede græsplæne erstattes af græsser iblandet naturens egne blomster. Det kommer vi til at tale mere om i den kommende tid.

Med venlig hilsen
Torben Stærgaard
På vegne af Dragør Sogns menighedsråd

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk