Kraftig stigning i hjemmepleje

Merforbrug på området har affødt handlingsplan

Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget (SSAU) skulle tirsdag den 16. maj (efter Dragør Nyts deadline) behandle en potentielt alvorlig sag om en stærk stigning i forbruget af privat hjemmepleje. 

På baggrund af forventninger og demografi var der afsat 1,4 mio. kr. ekstra til den private hjemmepleje i Budget 2023. Det beløb kan vise sig at være utilstrækkeligt.

I forbindelse med den månedlige økonomigennemgang for sundheds-, pleje- og rehabiliteringsområdet tidligere på året blev forvaltningen opmærksom på et muligt merforbrug inden for ældre- og sundhedsområdet. Dog blev det ikke bemærket i den økonomiske månedsopfølgning for januar måned, som blev præsenteret for Økonomiudvalget den 23. marts.

Forvaltningen skønner efter en gennemgang af de seneste tal viser, at man kan forvente et merforbrug inden for den private hjemmepleje på op med 4 mio. kr. for hele året. 

Dog tager forvaltningen forbehold for sin prognose, da de forventede budgetoverskridelser er baseret på tal fra første kvartal, hvilket giver en vis usikkerhed.

Mere personlig hjælp

Efter covid 19-pandemien er antallet af visiterede timer i hjemmeplejen steget ganske kraftigt, og tallet er ifølge forvaltningen meget højere end det, den demografiske udvikling forudsagde, da man fastsatte Budget 2023. 

I et notat til politikerne oplyser forvaltningen, at tildelingsmodellen for Budget 2023 tager afsæt i data for 2021, som var et atypisk år på grund af corona.

Det er særligt den personlige hjælp i hjemmeplejen, der er steget voldsomt. 

Sammenligner man tallene fra den private hjemmepleje fra januar 2020 med de seneste tal for marts måned i år, er den personlige hjælp fordoblet fra 76.075 min. til 152.955 min. pr. måned. 

Der har også været en stigning i den praktiske hjælp. Her er der dog en væsentlig svagere stigning på 9,3% fra 9.595 min. i januar 2020 til 10.485 min. i marts 2023.

Forvaltningen oplyser, at de på nuværende tidspunkt ikke kan komme med en konkret forklaring på stigningen. Flere forhold kan spille ind – heriblandt en øget aktivitet med flere indlagte og faldende liggedage på hospitalerne efter coronapandemien. 

Forvaltningen konstaterer dog, at Dragør Kommune visiterer en større andel af ældre til hjemmeplejen end andre tilsvarende kommuner.

Betydelige nedskæringer

Som en del af proceduren, når forvaltningen støder på ubehagelige overraskelser i økonomien, har forvaltningen lavet en handlingsplan for, hvordan man kan imødekomme de forudsete budgetoverskridelser – og det kan have stor betydning for en del borgere.

Forvaltningen skønner at kunne spare omkring 2 mio. kr. ved at lave en revisitation af alle borgere, der modtager støtte fra både den private og kommunale hjemmepleje. Under gennemgangen vil man have fokus på at revurdere tidligere afgørelser af gældende praksis – f.eks. brug af robotstøvsugere til rengøring af gulve, mulighed for at afslutte forløb, inddrage mere rehabilitering samt at undersøge, om visiteringerne er ensartet i forhold til det politiske fastsatte serviceniveau.

Der kan spares omkring 150.000 kr. ved at nedsætte de fastsatte tider på praktisk bistand. Dette kan f.eks. betyde, at en rengøring afkortes fra 55 min. til 45 min.

Arkivfoto: Thomas Mose.
Arkivfoto: Thomas Mose.

I den personlige pleje kan man også kigge på standardtiderne, og her forventes det, at man ville kunne spare omkring 600.000 kr.

I dag er cirka 50 borgere visiteret til Dragør Kommunes tilbud om to bade pr. uge. Forvaltningen foreslår at sætte antallet ned til et enkelt bad om ugen. En sådan ændring kræver, at Dragør Kommunes kvalitetstandarder ændres, og den enkelte borger skal revisiteres. Der vil derfor være tale om en løbende besparelse, som skønnes at løbe op i 150.000 kr. for 2023 og stige til 625.000 kr. næste år.

Forvaltningen anviser også muligheden at skære i rengøringen. Det skønnes, at man kan spare omkring 100.000 kr. i år og 400.000 kr. næste år ved at sætte antallet af årlige rengøringer ned fra 22 til 17 – hvilket svarer til, at den nuværende frekvens ændres fra hver to en halv uge til hver tredje uge.

Her kræves det ligeledes, t at kvalitetsstandarderne ændres, og borgerne revisiteres.

Forvaltningen anviser, at man i år kan spare cirka 535.000 kr. på Dragørs Aktivitetshus. Det kan ske ved at lukke caféen og indføre en årlig brugerbetaling. Besparelsen vil stige til godt 1 mio. kr. i 2024.

Der kan spares en halv mio. kr. i den såkaldte »rehabpulje«. I budgettet for i år er der afsat 1 mio. kr. til et rehabiliteringsprojekt. Forvaltningen foreslår, at dette beløb kan reduceres med 400.000 kr., og at projektet derefter fortsætter inden for hjemmeplejens økonomiske ramme. De sidste 100.000 kr. kan findes ved at udsætte visse ansættelser.

Det sidste område, hvor man har anvist besparelser, er hjælpemiddelsområdet. Forvaltningen anslår, at man kan spare 150.000 kr. ved at tilpasse praksis ud fra væsentlighed og »bedst egnet og billigst«. Det betyder, at man omlægger praksis, så borgere, der har et »mindre« problem, ikke længere kan få hjælp, og man vil undersøge, om dyre produkter kan erstattes af andre produkter med en lavere pris.

Flere mulige udfordringer

Indtil videre viser budget-overskridelserne sig kun i den private hjemmepleje. Ifølge forvaltningen skyldes det, at de private leverandører betales hver måned ud fra de ydelser, der er leveret.

Den kommunale hjemmepleje får derimod tildelt et årligt budget, som skal absorbere udsving i udgifterne.

Det bevirker, at en stigning i ydelser og udgifter hurtigere vil vise sig i den private hjemmepleje. Der kan derfor vise sig at ligge en lignende økonomisk udfordring i den kommunale hjemmepleje, som ligeledes har oplevet en stigning i visiterede borgere.

Det fremgår ikke af sagen, om den kommunale hjemmepleje p.t. formår at overholde budgettet. Forvaltningen oplyser dog, at aktivitetsniveauet i den kommunale hjemmepleje følges tæt.

Rehabilitering nøglen

Dragør Kommune har siden 2022 arbejdet med et rehabiliteringsprojekt, som forventes afsluttet ved udgangen af i år.

Projektet har til hensigt at grundlægge en fast rehabiliteringspraksis i kommunen.

Forløbelige erfaringer viser, at de borgere, der har gennemført projektet, har brug for mindre eller slet ingen hjælp efter forløbet.

Forvaltningen vurderer således, at færre vil blive visiteret til hjælp, når den nye rehabiliteringspraksis er på plads.

Der er dog ingen oplysninger om, hvorvidt dette vil blive påvirket af de nedskæringer i »rehabpuljen«, som forvaltningen har anvist.

Politisk reaktion

Dragør Nyt har i anledning af problematikken på området talt med formanden for SSAU, Nicolaj Bertel Riber (A). Og udvalgsformanden ser med stor bekymring på den økonomiske situation, der er opstået på ældreområdet, særligt i forhold til udgifterne til privat hjemmepleje.

Det oplyses, at A, C og V derfor ved mødet i udvalget tirsdag aften (i går, efter avisens deadline – red.) vil indstille til at iværksætte en revisitation af borgere. der modtager hjemmepleje.

Desuden vil man indstille til, at ingen af handleplanens øvrige initiativer iværksættes på nuværende tidspunkt. I stedet foreslår de tre partier, at der gennemføres en samlet analyse af økonomien på ældreområdet med ekstern bistand med henblik på at tilvejebringe et mere fyldestgørende beslutningsgrundlag.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk