Dragør Kommune er en af de frem hovedstadskommuner der ejer ARC. Foto: Hufton&Crow/ARC.
Dragør Kommune er en af de frem hovedstadskommuner der ejer ARC. Foto: Hufton&Crow/ARC.

Ny aftale om ARC’s økonomi

Ejerkredsen bag Amager Ressourcecenter (ARC) har indgået en ny politisk aftale, der har til formål at redde ARC’s økonomi, som er presset af faldende affaldsmængder på grund af øget genanvendelse. 

Aftalen giver midlertidig dispensation til at øge importen af affald fra udlandet, hvilket – ifølge en fælles pressemeddelse fra ejerkommunerne – er det mindst ringe alternativ til at bruge mere biomasse og i yderste konsekvens gas fra bl.a. Rusland i fjernvarme- og elnettet.

Mindre affald til forbrænding

Borgerne i ARC’s ejerkommuner sorterer og genanvender langt mere affald end tidligere. Ifølge en pressemeddelelsen skal det dog ses som en glædelig udvikling, der skal fastholdes. 

Mængden af restaffald, der ender i forbrændingsanlæggenes ovne, er på grund af genanvendelse faldende. Det betyder, at ARC mangler affald til at fylde i forbrændingsanlæget. I sidste ende betyder det, at der kommer mindre energi til fjernvarme og el, hvilket samtidig udfordrer økonomien bag ARC.

Hidtil har ARC været det eneste forbrændingsanlæg i Danmark, hvor man har valgt at begrænse mængden af affald, der må importeres, af hensyn til klimaet. Men de fem ejerkommuner København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør støtter nu, at ARC frem til 2025 kan få dispensation til at importere mere affald til forbrænding.

Isoleret set vil dispensationen øge CO2-udledningerne i ejerkommunerne. Ifølge pressemeddelsen vil alternativerne være enten at mindske genanvendelsen af affald, eller at udhule økonomien bag ARC.

Med til klimaeffekten hører også, at øget import af affald til forbrænding på ARC’s effektive anlæg mindsker udledningen af den skadelige klimagas metan fra affald, der i øjeblikket deponeres i andre lande.

Den nye aftale er samtidig en afgørende brik i arbejdet med at sikre, at ARC kan konkurrere på lige fod med landets øvrige forbrændingsanlæg – et område, som et flertal i Folketinget har besluttet, skal konkurrenceudsættes i 2025. Styrker man ikke økonomien bag ARC, risikerer selskabet at tabe konkurrencen til anlæg, der er mere rentable, men mere klima- og miljø-skadelige.

Krav ved import

Den gamle aftale gjorde det kun muligt at importere affald affald i vintermånederne – det er denne tidsbegrænsning, der nu bliver dispenseret for.

For at begrænse den fremtidige import af affald og CO2-udledning er det et krav, at ARC først fylder forbrændingsanlægget med affald fra ejerkommunerne. Først herefter åbnes der for import fra øvrige danske kommuner og til sidst for import af affald fra Europa – i det omfang det måtte blive nødvendigt, oplyses der fra ejerkommunerne.

ARC skal desuden hvert år afrapportere til ejerkommunerne om, hvor meget affald der er importeret, hvor affaldet kommer fra, hvordan det er transporteret, samt hvad den samlede CO2-udledning har været.

Med den nye aftale vil ARC få lov til at importere mere affald. Foto: Hufton&Crow/ARC.
Med den nye aftale vil ARC få lov til at importere mere affald. Foto: Hufton&Crow/ARC.

Med den politiske aftale har ejerkredsen ligeledes besluttet, at kommunernes betaling til ARC øges. Indtægten skal blandt andet bruges til udvikling af et CO2-fangstanlæg, der i fuld skala vil kunne tage 500.000 tons CO2 ud af røgen fra Amager Bakke.

Ifølge pressemeddelesen vil det forøgede bidrag til ARC fra 2023 medføre en gennemsnitlig årlig prisstigning på 31 kr. for borgerne i de fem ejerkommuner. I årene fra 2028 og frem vil A-taksten falde en smule, således at borgerne herefter får en årlig merbetaling på 26 kr. i forhold til i dag.

Forslagene skal nu behandles i de respektive ejerkommuners kommunalbestyrel-ser. Derudover skal forslaget om dispensationen godkendes med enstemmighed af ARC’s bestyrelse på to bestyrelsesmøder med tre måneders mellemrum. Stigningen i A-taksten skal ligeledes godkendes af ARC’s generalforsamling.

Ønsker permanent import

Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup (K), er glad for, at der er fundet en midlertidig løsning på ARC’s skrantende økonomi.

»Jeg er glad for, at der nu er fundet en midlertidig løsning på problemerne for et i øvrigt miljømæssigt godt anlæg,« siger borgmesteren. Men Kenneth Gøtterup havde gerne set, at importtilladelsen gøres permanent.

»ARC’s økonomiske udfordringer taler sit tydelige sprog. Om få år er der en negativ kassebeholdning, og udfordringerne kalder på en langsigtet strategi for genopretning,« lyder det fra Kenneth Gøtterup, der fortsætter:

»Jeg havde dog gerne set og foreslået, at vi havde givet ARC tilladelse til at importere affald, uden at tidsbegrænse importperioden.«

Kenneth Gøtterup mener ikke, at den dispensation er nok på langt sigt.

»Med udgangspunkt i ARC’s økonomi og direktionens anbefalinger tilgodeses ARC’s dårlige økonomi ikke i tilstrækkeligt omfang med den nuværende beslutning,« beretter Dragørs borgmester, der dog erkender, at hans holdning ikke bakkes op at de øvrige ejerkommuner.

»Vores nuværende regelsæt for ejerskabet er, at der skal være fuld enighed mellem kommunerne om ændringer. Jeg må konstatere at der ikke er fuld enighed om at importere affald på lang sigt. Sagen må så revurderes om nogle år, og da alt tyder på, at økonomien kun kan reddes ved import af affald eller yderligere tilskud fra ejerkommunerne, forventer jeg, at importaftalen over tid bliver permanent,« slutter Kenneth Gøtterup, der til Dragør Nyt fortæller, at han er noget frustreret over, at man i ejerkredsen kun har kunnet blive enige om en kortsigtet, midlertidig tilladelse, da det stiller ARC dårligere i forhandlingsøjemed, når man indtræder på markedet for aftagelse af affald til forbrænding – i og med, at ARC dermed  ikke kan tilbyde langsigtede kontrakter.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk