Liste T på gaden.
Liste T på gaden.
Vi har modtaget:

Det borgerne spørger om

I liste T får vi mange gode spørgsmål, når vi i denne tid møder borgerne på gaden. Du sidder måske med de samme spørgsmål? Her får du svar. 

UNESCO

Hvorfor går liste T ind for UNESCO, når flere turister vil ødelægge Dragør gamle by?

Vi går ikke ind for at ødelægge byen med flere turister. Det er derfor, vi siger, at vi ønsker UNESCO med omtanke. Vi ønsker med UNESCO at tage vare på byen – og det betyder, at vi ikke skal kaste os ud i en hovedløs jagt på turister, hvis vi bliver udnævnt. Det, er vi fuldstændig enige i, vil ødelægge byen. Det er derfor, vi vil vente med at tage stilling til en ansøgning til UNESCO, indtil der er lavet en ordentlig turismestrategi og en strategi for infrastruktur og parkering.

En turismestrategi kan for eksempel lægge niveauet for antallet af store og små begivenheder i byen – det har de gjort i Jelling. Den kan have et stærkt fokus på at regulere turismen, så det ikke bliver Dragør gamle by, der skal tage hele slæbet. Hos Wonderful Copenhagen er man for eksempel holdt op med at markedsføre Nyhavn, fordi presset blev for voldsomt. Infrastruktur og parkering kan regulere antallet af busser, ligesom man med succes har gjort i Oslo.

Da 80 procent stemte for UNESCO på liste T’s seneste generalforsamling i august, var det med et meget klart forbehold: Den endelige beslutning tages på baggrund af nye strategier for turisme og udvikling af infrastrukturen.

Så det står vi fast på. Vi skal have strategier, vi tror på, og som borgerne tror på. Og vi ser det som en naturlig del af liste T’s tradition for åbenhed og borgerinddragelse, at der til den tid bliver lavet en folkeafstemning blandt kommunens borgere. UNESCO-udpegningen er en død sild, hvis der ikke er bred opbakning til ansøgningen. Så selvfølgelig skal borgerne høres.

Engvejsarealet

Vil liste T virkelig plastre en af byens sidste grønne åndehuller til med boliger?

Nej, det vil vi ikke. Vi støtter, at der bygges et seniorbofællesskab med 14 boliger, 10 familieboliger og 4 ungdomsboliger på cirka en tredjedel af det grønne areal. Der er tale om 4.500 m2. Det er vigtigt for liste T, at der ikke bygges mere, for de maks. 28 boliger på området giver fortsat mulighed for:

  • At tennisbanerne bliver på engvejsarealet – og gerne i 50 år, som ønsket af tennisklubben
  • At Dragør Skole fortsat kan dyrke idræt på de grønne plæner
  • At sfo’en fortsat får plads til leg – også i krattet mod syd.

Det er vigtigt for liste T. Det betyder også, at vi går ind for:

  • At dagplejen, som bor i det nordvestlige hjørne, flytter sammen med Nordstrandens Vuggestue – som de har ønsket i årevis
  • At der skal findes en løsning for de grønne pigespejdere, der deler hus med dagplejen
  • At huset, som dagpleje og pigespejdere bruger i dag, på sigt rives ned, så området kan inddrages i det grønne areal, og Wiederparken og engvejsarealet kan bindes sammen
  • At der ikke opsættes en scene på området, som det er skitseret i den skitse, der har været i høring.

Vi ønsker, at området fortsat bruges til leg og samvær. Det skal være grønt og imødekommende, så det fortsat er et godt mødested for byens borgere. Salget af de 4.500 m2 gør det muligt at investere i stedets kvaliteter.

Vi har læst høringssvarene, og vi ønsker at undersøge borgernes bekymringer om øget trafik på Engvej. Derfor bakker vi op om en trafikanalyse, så vi får viden om, hvor meget de 28 boliger vil belaste området.

Kulturhus på havnen

Hvad vil liste T med værftsgrunden?

Vi støtter i den grad, at der etableres et kulturhus på den gamle værftsgrund. Vi kalder det »Dragør Kulturværft«.

Det er vigtigt for os, at husets funktioner defineres af borgerne/brugerne. På det borgermøde, som liste T indkaldte til for snart to år siden, var der en sand rigdom af idéer. Og lige nu sidder en frivillig projektgruppe og arbejder på højtryk med et forslag til kommunalbestyrelsen.

Det er også vigtigt for liste T, at et kulturhus på den grund skal tegnes af arkitekter, der forstår, at det er et ganske særligt sted, hvor huset skal tage hensyn til sine omgivelser. Derfor ønsker vi, at der skal udskrives en arkitektkonkurrence.

Vi ved, at realiseringen af et kulturhus kræver fondsstøtte, og der er det vigtigt, at kommunen og politikerne bakker entydigt op.

Byfortætning

Vil I virkelig tillade fortætning og mindre byggegrunde i den nye kommuneplan?

En enig kommunalbestyrelse besluttede i marts at sætte den mindste grundstørrelse til 550 m2 med en bebyggelsesprocent på 30. Det vil få betydning for 173 grunde – der er cirka 3.200 parcelhuse i Dragør Kommune i dag. Kommunalbestyrelsen vedtog også, at fremtidig byfortætning skal ske på baggrund af en lokalplan. Det betyder, at gamle byplanvedtægter, som den i Søvang, ikke længere kan bruges til byfortætning.

Rammerne for byfortætning fastlægges i Kommuneplanen 2021, der snart kommer til høring. Den vil lægge rammerne for de fremtidige lokalplaner.

Sammenlægning med Tårnby

Går liste T ind for en sammenlægning med Tårnby? Nej – vi mener, at Dragør Kommune skal være en selvstændig kommune, der er tæt på borgerne, og hvor borgerne er tæt på kommunen og politikerne. Med den rette politiske styring kan Dragør Kommune levere de ydelser, som borgerne med rimelighed kan forvente. Vi skal formå at udnytte de fordele, en mindre kommune har, og så skal vi via samarbejde med især Tårnby Kommune levere supplerende ydelser.

Med venlig hilsen
Peter Læssøe, 1. viceborgmester
Annette Nyvang, Ann Harnek og Ebbe Kyrø, medlemmer af kommunalbestyrelsen
Kristine Bak, formand
Liste T

Hollænderhallen og de absurde planer

Blade af Dragørs historie (4) Læs mere

Referencefoto af et lignende varmepumpeanlæg med omtrent samme kapacitet som det, der skal bygges i Dragør. Foto: Rambøll.

Her skal fjernvarmecentral i Drag­ør ligge

Her skal fjernvarmecentral i Drag­ør ligge Fem lokationer er blevet vraget, og en er blevet foretrukket i udbygningsplanerne for...

Sommerhilsen fra Venstre i Dragør

Reflektioner og forventninger: Venstre markerer lokale succeser og fremlægger fremtidige planer for Dragør Kommune Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk