Vi har modtaget:

Kajakbro – fristen for at klage nærmer sig

Har du også stået på Sydstranden og kløet dig i nakken? Så er du ikke alene.

Mange borgere har undret sig over et bromodul, der har stået på stranden ved Vierdiget i et halvt år, uden nogen angivelse af, hvem der er ophavsmand til broen.

»Vi er omgivet af natur og fredede områder, som vi skal værne om,« udtalte Kenneth Gøtterup (C) til TV 2 Lorry den 16. maj 2022. Men det er ret beset det stik modsatte, som politikerne foretager sig på Sydstranden.

Opførelsen af en 30 meter lang bade- og kajakbro er i høring.
Opførelsen af en 30 meter lang bade- og kajakbro er i høring.

Her er historien bag broen, der bygges på fredet kystlinje beliggende i et Natura 2000-område.

Projektets tidslinje

Den 16. december sidste år benytter afgående kommunalbestyrelsesmedlem Ebbe Kyrø (T) sin initiativret til at ophøje sine planer om en bade- og kajakbro til kommunalbestyrelsen. Broen skal ifølge forslaget opføres 100 meter fra hans bopæl. 

Under sit sidste møde i byrådssalen beklager Ebbe Kyrø sig over, at der er tang i Øresund, som bevæger sig mod land og hindrer vandaktiviteter. 

Kommunalbestyrelsen godkender, at projektet sendes i høring.

Bent Larsen (T), der er formand for Danmarks Naturfredningsforening Lokalafdeling Amager, ansøger i januar om, at broen flyttes 48–50 meter vest for den oprindelige placering. Det viser sig, at broen ikke kan nå ud i åbent vand, grundet tangansamling i bugten. 

Bent Larsen vil rykke, det han kalder »vor bro«, udenfor bugten.

Dragør Kommune foretager i februar og marts nabohøring af Ebbe Kyrø og hans naboer i Grundejerforeningen Vierdiget og Grundejerforeningen Strandkanten. 

De øvrige borgere i Dragør bliver ikke hørt af kommunen angående broens placering på den fælles kyststrækning.

Den ombruste dommer Søren Holm Seerup, der er formand for Fredningsnævnet, dispenserer for fredningen af sydstrandsområdet den 3. juli ved Retten i Hillerød.

Dommeren har i indeværende år også dispenseret for den tinglyste fredningsdeklaration på Dragør Havn, hvor man vil anlægge projektet »Dragør Skatepark«. 

På direkte opfordring fra Dragør Kommunes administration godkender Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. september ansøgningen om at anlægge en privat-finansieret bade- og kajakbro på Dragør Sydstrand. 

Fagudvalget godkender samtidigt ansøgningen om, at broen flyttes cirka 50 meter i vestlig retning. 

Administrationen anfører dog lidt paradoksalt i dagsordenen: 

»Det er administrationens vurdering, at de æstetiske og naturbeskyttelsesmæssige interesser på kyststrækningen bør vægtes tungere end de rekreative og fritidsmæssige interesser, som er tilknyttet bade- og bådebroer, og at der ikke uden helt særlige omstændigheder bør tillades nye broer på denne kyststrækning.«

I september modtager Drag-ør Kommune en formel indsigelse mod kommunens tilladelse til at opføre en bade- og kajakbro i Natura 2000-område. Der er ikke taget hensyn til at sikre værdierne knyttet til Sydstrandens kystlandskab – herunder fauna og flora. 

Dragør Kommune bliver bedt om at stoppe projektet.

Kystdirektoratet modtager ligeledes en indsigelse mod broprojektet i september. Det påpeges, at der ikke er konsekvensberegnet på belastningen af naturområdet fra hundredevis af lokale besøgende, turister, hunde, trafik og bilparkering på den smalle Søndre Strandvej og dens stikvej ind til bebyggelsen på Vierdiget. Kystdirektoratet bedes stoppe projektet.

Den 12. oktober offentliggør Dragør Kommune tilladelsen til, at der må etableres en 30 meter lang bade- og kajakbro på Dragør Sydstrand med adgang fra Søndre Strandvej. Samme dag melder Dragør Kommune tilladelse til Bent Larsen. 

På kommunens hjemmeside og i lokalavisen Dragør Nyt fremgår det, at der kan klages over afgørelsen frem til onsdag den 9. november. Tilladelsen til opførelsen af bade-og kajakbroen »må først udnyttes, når klagefristen er udløbet« – og rettidigt indleverede klager har opsættende virkning.

Sydstranden er fredet

Hensigten med at frede enge og strande er at beskytte områderne samt dyre- og plantelivet i habitaterne. 

Det giver god mening og er i fuld overensstemmelse med EU’s og FN’s mål om at standse tilbagegangen af biodiversitet. 

»Grønt Danmarkskort« indeholder alle Natura 2000-områder, inklusive Sydstranden, som strækker sig fra Dragør Havn til Kongelunden. Med kortet forstærkes indsatsen for større og mere sammenhængende naturområder.

Set med historiske briller, så har det gavnet Sydstranden, at man har fjernet tidligere anlagte broer. De langstrakte og uafbrudte naturforløb på Sydstranden er dog ved at blive brudt op af brobyggeri igen – salami-metoden forringer bid for bid naturværdierne langs vor fælles kyststrækning.

Eksempelvis vil formanden for Venstre i Dragør, Erik Skovgaard Nielsen, opføre en 39 meter lang bro tæt på boligområdet Kålmarken ved »hundelufterpladsen«. Denne privatfinansierede badebro skulle være opført »senest i løbet af 2022«, men det er heldigvis ikke sket grundet finansieringsvanskeligheder.

Det er den omvendte verden, at Bent Larsen som fungerende lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening forsøger at affrede Sydstranden. Dette foretages på bekymrende vis i fællesskab med Dragør Kommune, kommunalbestyrelsen, Klima-, By- og Erhvervsudvalget, enkeltstående politikere, Fredningsnævnet, Friluftsrådet, Kystdirektoratet og Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening konstaterer ikke desto mindre selv, at arealet af strandenge i Danmark er blevet halveret på blot 100 år, og nu dækker de kun sølle 1% af det danske landareal. 

De fredede strandenge langs Amagers sydkyst er derfor en sjælden og bevaringsværdig naturtype i hovedstadsområdet.

På Dragør Rådhus ser man desværre fredninger som et gevaldigt problem, da kommunen gerne vil affrede og bygge Sydstranden til med badebroer og motionsstationer, selvom mange borgere med rette mener, at det ødelægger vore grønne åndehuller og Dragørs særegenhed.

Når kommunen fjerner fredningsforbeholdene, så ophæves beskyttelsen af områderne i samme moment.

Kommunens forpligtelse

Kenneth Gøtterup har ret, når han proklamerer »Vi er omgivet af natur og fredede områder, som vi skal værne om«. 

Men det nytter ikke noget, at lokalpolitikernes munde siger en ting, mens deres hænder gør noget helt andet.

I henhold til den nyligt vedtagne Kommuneplan 2022, så er kommunen forpligtet til at passe på Sydstranden: 

»Dragør Kommunes natur og landskab og de mange kulturhistoriske perler er måske kommunens største aktiver. Dragør Kommune ligger nr. 11 på Danmarks Naturfredningsforenings naturkapitalindeks, som rangerer kommunerne efter hvor meget natur, kommunen indeholder, og dennes naturværdi. Der er desuden store naturværdier af international betydning inden for de såkaldte Natura 2000-områder i Dragør Kommune, som kommunen har en særlig forpligtigelse til at sikre og styrke. Det er en national interesse, at natur og miljø, herunder menneskers levevilkår, og bevarelsen af dyre- og plantelivet prioriteres højt, og at Danmark varetager sine internationale forpligtigelser vedrørende bevarelsen af naturen med dens bestande af vilde dyr og planter og deres levesteder (...) Kommuneplanen skal sikre, at der tages vare på naturbeskyttelsesinteresserne.«

Vi skal måske til at værdsætte det, vi har til låns, og værne om kysten og strandengene. Det er på alle parametre en ualmindelig dårlig idé at affrede og bebygge Sydstranden.

Opfordring til at klage

Alle borgere i Dragør har mulighed for at skrive en kort eller lang klage over planerne om at anlægge en bade- og kajakbro ved Vierdiget. 

Hvis der ikke klages, så bliver broen etableret. Det er sidste udkald.

Med overskriften »Klage over kommunens tilladelse til bade- og kajakbro ved Vierdiget,« kan du sende din klage som almindeligt brev til: Plan og Teknik, Dragør Kommune, Kirkevej 7, 2791 Dragør – alternativt kan du sende en e-mail til: pt@dragoer.dk med samme overskrift. 

Klagefristen er onsdag den 9. november 2022.

God skrivelyst.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

Hollænderhallen og de absurde planer

Blade af Dragørs historie (4) Læs mere

Referencefoto af et lignende varmepumpeanlæg med omtrent samme kapacitet som det, der skal bygges i Dragør. Foto: Rambøll.

Her skal fjernvarmecentral i Drag­ør ligge

Her skal fjernvarmecentral i Drag­ør ligge Fem lokationer er blevet vraget, og en er blevet foretrukket i udbygningsplanerne for...

Sommerhilsen fra Venstre i Dragør

Reflektioner og forventninger: Venstre markerer lokale succeser og fremlægger fremtidige planer for Dragør Kommune Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk