Annette Nyvang.
Annette Nyvang.

Ann Harnek.
Ann Harnek.

Vi har modtaget:

Det gode børneliv handler om gode voksne

Vi har – lykkeligvis – fået mange børn i Dragør Kommune i den senere tid. Derfor er det især svært at få vuggestueplads til sit barn. Lige nu står to børn på venteliste, som skulle have haft en plads ifølge pasningsgarantien, og den fleksibilitet, vi tidligere havde for at imødekomme forældrenes ønsker, er stærkt begrænset.

Mange fødsler

Kapacitetsproblemerne skyldes, at der er født mange flere børn i Dragør Kommune, end vi har set i en årrække. I hvert fald de seneste 12 år. Normalt fødes der maksimalt 120 børn om året i Dragør Kommune. I 2018 blev der kun født 105 børn. Sidste år blev der født 132!

Der er allerede taget en række initiativer til at løse problemerne:

  • Vi har lukket ventelisterne for børn, som ikke er bosat i kommunen 
  • Der er åbnet en ekstra vuggestuestue i Sølyst med plads til 12 børn 
  • Fra starten af det nye år arbejdes der blandt andet på en ekstra vuggestue-stue i forbindelse med dagplejehuset
  • Vi forventer at ansætte en eller to dagplejere mere 
  • Det er besluttet, at medarbejdere fra dagtilbudsområdet, sundhedsplejen, som registrerer nyfødte børn, og medarbejdere, der sidder med kommunens befolkningsprognose mødes fast for at følge udviklingen i det aktuelle børnetal tæt 
  • En børnehavegruppe med fokus på udeliv kan også komme i spil.

Det høje antal fødsler er kommet bag på os alle. I liste T har vi været tilbage i gamle befolkningsprognoser for at se, om vi politikere har overset advarsler i prognoserne – der var ingen advarsler. Prognosen i 2018 forudså 119 fødsler i 2021. Prognosen i 2019 var nede på 111 børn, og prognosen sidste år forudsagde igen 119 fødsler.

Politisk følger vi nu situationen hver måned, og liste T er parat til at se på alle løsninger, der kan sikre, at vi kan overholde pasningsgarantien – inklusive at se på delvis genoplukning af Høgevænget som en mulighed. Vi skal sikre gode og trygge forhold for børn og forældre. 

Derfor er der lagt 4,5 mio. kr. ekstra ind i budgettet på 0–6-års-området for at sikre, at der følger varme hænder med, og at vi kan overholde normeringen på området. Det svarer stort set til, hvad det koster at drive børnehaven Sansehuset i år.

Samtidig skal vi også arbejde hen mod den lovbundne minimumsnormering i 2024: Der skal være minimum en pædagogisk medarbejder pr. tre børn i vuggestuerne og en pædagogisk medarbejder pr. seks børn i børnehaverne.

Det gode børneliv

I liste T er vi enige i, at det er den rigtige vej at gå. Et barn, der går i dagpleje, vuggestue eller børnehave, skal have et godt børneliv. Børnene skal have venner, lege, være trygge og have det sjovt. De skal have mulighed for at få oplevelser og lære nyt, og der skal være ro og plads til at lave ingenting.

Derfor er det vigtigt, at børnene har nok voksne omkring sig, der kan vise dem verden og hjælpe dem til at begå sig i den. De voksne skal støtte børnene i at være nysgerrige, kreative og være del af fællesskabet. 

Vi vil arbejde for en hurtig implementering af minimumsnormeringerne. 

Vi har også øje på to andre normeringer. Dels 60/40-fordelingen på personalet. Det vil sige, at 60% af personalet er uddannede pædagoger, og højst 40% må være pædagogiske assistenter eller medhjælpere. Det er en målsætning, Dragør Kommune har haft i årevis, uden at vi er kommet i mål. Når vi ser på vores daginstitutioner i Kommunernes Landsforenings nøgletal, er det også der, vi halter mest. 

Vi vil arbejde for, at den halvhjertede indsats for et bedre uddannet personale, vi har set hidtil, bliver en helhjertet fælles indsats. Vi ved, at det er svært at rekruttere personale, så vi skal sørge for at holde på og uddanne de medarbejdere, vi har.

Vi skal også holde øje med Dragør-normen, som giver børnene 1 m2 mere plads per barn, end lovens minimumskrav. Det vil sige 3 m2 per vuggestuebarn og 4 m2 per børnehavebarn. Dragør-normen er under pres, fordi der er så mange nye børn. I liste T ønsker vi at komme tilbage til Dragør-normen hurtigst muligt. 

Vi tror på, at de fysiske rammer betyder noget for børnene. Der er en klar sammenhæng mellem antal kvadratmeter og støj, mistrivsel, spredning af sygdomme og hyppige konflikter børnene imellem. 

Grundlaget for et godt børneliv er engagerede voksne og ordentlige rammer. Det vil liste T arbejde på at sikre.

Med venlig hilsen
Annette Nyvang og Ann Harnek
Kommunalbestyrelses-medlemmer for liste T og medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Der er trængsel ved håndvasken

Borgerne i Dragør kæmper for butikslivet og udfordrer lokalpolitikernes beslutningsvilje Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk