Drænvand forurenet

Københavns Lufthavn vil opstille rensningsanlæg

Drag-ør Kommunalbestyrelse blev i december måned sidste år orienteret om, at Københavns Lufthavn har konstateret PFOS-forurening i drænvandet fra lufthavnsarealet, som har afløb til hovedgrøften i Drag-ør Kommune. 

For at dæmme op for spredning af forureningen vil Københavns Lufthavn etablere et rensningsanlæg på lufthavnsarealet ud mod den nordlige del af Store Magleby.

På By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde tirsdag den 11. januar (efter Dragør Nyts deadline til denne udgave af avisen) beder kommunens forvaltning udvalget om tilladelse til, at opsætningen af rensningsanlægget kan ske sideløbende med myndighedsarbejdet. 

Samtidigt beder forvaltningen om bemyndigelse til at give de nødvendige tilladelser i forbindelse med opsætningen af rensningsanlægget, såfremt der ikke er væsentlige indsigelser i forhold til placeringen af anlægget.

Selve rensningsanlægget består af containere og fylder cirka 300 m2. Det kræves, at containerne holdes i jordfarver, og at området afgrænses af beplantning.

Spredning af forurening

PFOS-forureningen stammer fra brandslukningsskum, der blev brugt på lufthavnens to brandøvelsespladser – henholdsvis i den østlige og i den vestlige del af lufthavnen. Skum med PFOS (perfluor-oktansulfonater) har ikke måttet anvendes siden juni 2011, og lufthavnen oplyser, at man der tog det ud af brug i slutningen af 1990’erne.

Pladsen i lufthavnens vestlige del, der er et græsareal, blev anvendt til ugentlige test af brandslukningsudstyr fra engang i 1970’erne frem til 1998, mens den østlige brandøvelsesplads fortsat er aktiv, men altså uden brug af skum med PFOS.

Der har i flere år været et afværgeanlæg, der pumper det forurenede vand op og renser det før udledning – men det har tilsyn eladende ikke kunnet forhindre spredning af forurening. 

Ved den østlige brandøvelsesplads har forureningen bredt sig, og HOFOR, der overvåger kvaliteten af drikkevandet, måtte i juni måned 2021 lukke fire vandboringer, da de ikke overholdt grænseværdierne for PFOS.

Ifølge forvaltningens oplysninger til udvalget stammer PFOS-forureningen fra hovedgrøften, der afvander store dele af lufthavnens område, sandsynligvis fra græsarealet ved brandstation vest.

Yderligere prøvetagning

Forvaltningen oplyser, at der er ikke kendskab til, om dyr har været i kontakt med vandet eller til områder, hvor forurenet drænvand har oversvømmet græsningsarealer for kvæg eller andre dyr, der kan have bragt forureningen ind i fødekæden.

Hovedgrøften grødskæres tre gang årligt og oprenses cirka hver 15. år. Materialet lægges på grøftebrinkerne, hvor det formulder. Forvaltningen oplyser, at de heller ikke har kendskab til, om forurenet grøde eller bundmateriale fra hovedgrøften har været udlagt på markerne.

For at kunne foretage en national kortlægning af PFOS-forureningen igangsatte Miljøstyrelsen i sommer en række tiltag, og lokalt varetager Tårnby Kommune som en del af det forpligtende samarbejde miljøsagsbehandlingen for Dragør Kommune og undersøger igennem et prøvetagningsprogram grøden og bundmateriale fra hovedgrøften. 

Region Hovedstaden og Tårnby Kommune har i øvrigt indrapporteret til Fødevarestyrelsen, at der kan være arealer i Dragør, der er forurenet med PFOS.

TM

 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk