Dragør-nej til sorteringsanlæg

Et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Konservative, Sydamagerlisten og Venstre (CLV) stemte torsdag den 27. april nej til, at Dragør Kommune skal deltage i Amager Ressourcecenters (ARC) planer om at opføre et fælles sorteringsanlæg.

Gammel aftale

De fem ejerkommuner bag ARC, Dragør, Tårnby, København, Frederiksberg og Hvidovre, har i mere end ti år indgået en række gensidigt forpligtende ejeraftaler om ARC. 

Den første ejeraftale blev indgået i 2012, hvor forudsætningerne for at godkende lån til etablering af Amager Bakke blev fastlagt. 

Herefter har kommunalbestyrelserne i de fem ejerkommuner gennem aftaletillæg løbende afstemt fælles tilgange og derved sikret, at de nødvendige beslutninger for at sikre ARC’s langsigtede økonomi og klimaprofil er blevet opfyldt.

I 2016 aftalte ejerkommunerne et nyt tiltag. For at genoprette økonomien i ARC blev der her, under visse omstændigheder, tilladt import af affald mod til gengæld at styrke ejeraftalens fokus på klima og miljø. Herunder var det blandt andet ved at øge mulighederne for mere genanvendelse. 

To år efter blev denne tilgang bekræftet med et nyt ejeraftaletillæg, hvor det blev aftalt, at ARC’s indsats for øget genanvendelse skulle ske ved både etablering af et anlæg til eftersortering af restaffald og et bioforgasningsanlæg. 

Sidste år blev der indgået en aftale om at dispensere for importbegrænsningerne af affald frem til 2025 for at sikre økonomien i ARC. 

Planerne om et bioforgasningsanlæg blev dog droppet efter den daværende regerings klimaaftale, der umuliggjorde sådan et anlæg i kommunalt regi, og der har efterfølgende været tvivl om det lovgivningsmæssige grundlag for sorteringsanlægget på grund af klimaplanen. I oktober måned sidste år modtog ARC dog en dispensation til sorteringsanlægget.

Kildesortering og højere pris

Efter aftalen om øget genanvendelse godkendte kommunalbestyrelserne i de fem ejerkommuner i 2020 en låneramme på 188 mio. kr. til sorteringsanlægget. 

I midlertidig viser beregninger fra ARC at der er brug for en samlet låneramme på 300 mio. kr. på grund af prisstigninger på anlæg og byggematerialer samt usikkerhed om de forventede priser. 

Beregningerne anslår, at der kan spares cirka 11.000 tons CO2 pr. år.

Siden de tidligere ARC-aftaler er der blevet lovgivet om, at kommunerne er forpligtet til at sikre kildesortering i ti affaldsfraktioner. 

Disse to nye forhold har skabt fornyet drøftelser blandt ejerkommunerne 

Behov for eftersortering

Erfaringer fra en række kommuner, der i flere år har haft affaldssortering, viser, at der er en ikke ubetydelig mængde af genanvendeligt affald i det restaffald, der bliver afhentet hos borgerne. Det gælder selv ved et højt serviceniveau for genanvendelsesordningerne og ved en betydelig kommunikationsindsats. 

Et sorteringsanlæg til rest-affald vil give mulighed for frasortering af det genanvendeligt materiale, der indsamles hos borgerne. Samtidig menes anlægget som supplement til kildesortering også at være den metode, der mest effektivt kan resultere i en både stor og vedvarende effekt. Sorteringsanlægget skal dermed bruges til eftersortering for at sikre, at fejlsorteret genanvendeligt affald ikke bliver brændt.

Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune har vedtaget et mål om 60% reel genanvendelse i 2030 og 65% i 2035 – tal, der svarende til EU-målsætningen.

Ny model

Københavns, Frederiksberg og Tårnby Kommuner har i nye drøftelser i ejerkredsen givet udtryk for, at et sorteringsanlæg på trods af velfungerende kildesortering vurderes at være nødvendig for at leve op til de vedtagne mål for genanvendelse. På den anden side tilkendegiver Dragør og Hvidovre Kommuner, at de på nuværende tidspunkt ikke vurderer, at der er behov for anlægget for at nå målene. Dog vil de to kommuner ikke udelukke, at behovet for at anvendelse af anlægget kan opstå.

Det nye sorteringsanlæg kan bygges til at håndtere affaldet fra Københavns, Frederiksberg og Tårnby Kommuner, og på den baggrund er der lavet en ny finansieringsmodel på anlægget. Her skal alle ejerkommuner vedstå sig den oprindeligt aftalte hæftelse på 188 mio. kr. (hvoraf Dragørs andel udgør 4,2 mio. kr.), mens Københavns, Frederiksberg og Tårnby Kommuner hæfter for den udvidede låneramme på 112 mio. kr. 

Både Hvidovre og Dragør Kommuner vil få mulighed for bruge anlægget på et senere tidspunkt. Sker det vil de to kommuner blive en del i hæftelsen for den udvidede låneramme.

Imod forvaltningens vurdering

Vurderingen fra Dragør Kommunes forvaltning lyder, at et sorteringsanlæg til restaffald trods den højere pris vil være et velegnet supplement til kildesorteringe. De mener, at anlægget sammenlignet med alternative metoder kan være en økonomisk effektiv måde at øge genanvendelsen på.

Den nye model sikrer, at man i København, Frederiksberg og Tårnby kan eftersortere restaffald fra 2025, og at Hvidovre og Dragør kan indtræde senere.

CLV bakkede dog ikke op om løsningen. De begrunder det med, at forudsætningerne har ændret sig radikalt med klimaplanen, hvor der skal kildesorteres i ti fraktioner. Desuden er de økonomiske forudsætninger ændret, og flertallet i kommunalbestyrelsen mener ikke, at den tidligere beslutning er gældende. På denne baggrund ønsker CLV ikke, at Dragør Kommune indgår i samarbejdet eller hæfter for gælden, hvis de andre kommuner fortsat vil etablere et sorteringsanlæg. 

CLV mener, at der er en betydelig usikkerhed om ARC’s fremtidige økonomiske situation, og vil foretrække, at der ikke foretages større investeringer, førend likviditeten i ARC er genoprettet.

Dog vil CLV ikke have, at Dragør Kommune kommer til at stå i vejen for, at de øvrige ejerkommuner kan etablere et sorteringsanlæg. 

Men i så fald skal både økonomi og gæld adskilles fra ARC, så det kun er de kommuner, der vælger at tilslutte sig ordningen, som indgår i driften og betalingen af anlægget.

Både Socialdemokratiet, liste T og løsgænger Lisbeth Dam Larsen stemte mod CLV-forslaget.

For-gruppen i mindretal

Socialdemokratiet, liste T og Lisbeth Dam Larsen ønskede alle at deltage i projektet uden forbehold. De kunne godt se muligheden for derigennem at få opfyldt målene for genanvendelse.

Samtidig mente de ikke, at der er grund til at tro, at borgerne i Dragør Kommune er bedre til at sortere restaffald, end borgerne er det andre steder i landet. 

Derudover påpegede for-gruppen også, at investeringen finansieres via borgernes betaling af affaldsgebyrer og derfor ikke må forventes at påvirke ARC’s likviditetssituation. 

TM 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk