Vi har modtaget:

Dragørs kommende vandforsyning

Der er store ændringer på vej

På næste møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget behandles et oplæg fra HOFOR om den fremtidige vandforsyning af Dragør Kommune. 

I oplægget anmoder HOFOR om Dragør Kommunes bemærkninger, inden bestyrelsen træffer endelig beslutning om den fremtidige forsyning af Dragør. Dette forventes at ske på bestyrelsesmøde i juni.

HOFOR foreslår Dragør Kommune, at den fremtidige vandforsyning baseres på den regionale forsyningsstruktur. Det skal ske med anlæg af en ny hovedledning fra København til Dragør, samtidigt med at den lokale indvinding indstilles.

Alternativet er en forsyningsstruktur, som fortsat baseres på den lokale vandressource i Dragørs undergrund. Den strategi forudsætter renovering af vandværkerne, kildepladsen, etablering af membrananlæg til avanceret vandbehandling og blød-gøringsanlæg på vandværkerne lokalt.

Det er HOFORs vurdering, at det er væsentligt dyrere at arbejde med en kombinationsløsning med en ny ledning til det regionale net og en membranrensning og renovering af værker m.v. lokalt.

Derfor vurderer HOFOR, at den regionale forsyningsstruktur giver den bedste forsyningssikkerhed for Dragør, større sikkerhed for at kunne levere rent drikkevand, og at der er en væsentlig økonomisk og teknisk risiko forbundet ved at investere i en fortsat lokal vandproduktion. HOFOR anbefaler derfor en fremtidig forsyning baseret på den regionale forsyningsstruktur.

HOFORs analyse af de forskellig løsningsmuligheder kan findes som et bilag på udvalgets dagsorden for mødet den 1. juni – og kan findes på Dragør Kommunes hjemmeside.

Baggrund

Det fremgår af notatet af den 12. maj 2021 fra HOFOR, at de vurderer, at de to strategier er lige dyre, men at der er en væsentlig risiko og en mindre forsyningssikkerhed ved at fortsætte med den nuværende forsyningsstruktur. 

En kombinationsstrategi vurderes at være væsentlig dyrere. Det skyldes hovedsageligt, at de lokale grundvandsressourcer er sårbar over for forureninger pga. manglende lerdække, at ressourcen er begrænset pga. saltvand under og omkring grundvandsmagasinet, og at vandkvaliteten er påvirket fra indvindingen, miljøfremmede stoffer og punktforureninger.

Det er ikke muligt at flytte indvindingen til andre steder lokalt pga. saltvand. Forringelser af grundvandets kvalitet vil derfor betyde, at ressourcen blive mindre og mindre med tiden.

HOFOR har gennemført forsøg med membranteknologi på St. Magleby Vandværk med henblik på at vurdere muligheden for at behandle grundvandet yderligere for at kunne leve op til gældende drikkevandskrav, samtidigt med at grundvandskvaliteten forventes forringet fremover.

Erfaringen er, at det er en dyr teknologi med et højt vandspild på cirka 20%, som skal håndteres på renseanlægget, hvis der ikke kan opnås tilladelse til direkte udledning i Øresund – et område, som aktuelt er under pres. 

Erfaringerne indgår i HOFORs oplæg til fremtidig vandforsyning af Dragør. HOFOR anbefaler derfor en fremtidig forsyning, som basseres på en regional forsyning.

Det er bestyrelsen i HOFOR, som har kompetencen til at træffe beslutning om den fremtidige forsyningsstruktur. 

HOFOR har fremsendt sagen til Dragør Kommune med henblik på at høre kommunens bemærkninger, inden der træffes endelig beslutning i sagen.

Forvaltningen i Dragør har udarbejdet et forslag til høringssvar, hvor det foreslås, at en uvildig rådgiver vurderer strategien om en regional vandforsyning fremfor en fortsat lokal vandforsyning og giver en vurdering af konsekvenserne lokalt, hvis indvindingen indstilles. Herunder ikke mindst, hvad det måtte betyde for grundvands niveauet, hvis den årlige oppumpning af drikkevand stoppes. 

Udkast til høringssvar kan også ses i dagsordenen på Dragør Kommunes hjemmeside.

Personligt har jeg, siden der for 20 år siden kom en rapport om vandboringerne, været overbevidst om, at vi kun kunne oppumpe vand i en begrænset periode. 

Oddsene er for svære. Dragørs drikkevand overholder naturligvis alle nationale krav til kvalitet. Men det sker ved en blanding af intensiv rensning og opblanding med supplerende 30% renere vand fra Sjælland.

Lige nu er partierne i tænkepause.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Vi har modtaget: Dagplejen – den skal vi værne om

Nicolaj Bertel Riber (A) – viceborgmester og kommunalbestyrelsens repræsentant i Dagplejens forældrebestyrelse har indsendt et debatindlæg om Dagplejen i...

Vi har modtaget: Parkeringspladser

Konservatives medlemmer af kommunal­bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang og Martin Wood Pedersen, har indsendt et debatindlæg...

Vi har modtaget: Tre positive nyheder på børneområdet

Konservatives medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe har indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk