Kenneth Gøtterup, C, har fra årsskiftet overtaget posten som Dragørs borgmester. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Kenneth Gøtterup, C, har fra årsskiftet overtaget posten som Dragørs borgmester. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Dragørs ny borgmester

Kenneth Gøtterup, C, indtog 1. januar i år borgmesterposten i Dragør Kommune efter et kommunalvalg, der gav de konservative seks mandater ud af 15 i kommunalbestyrelsen – Dragør Nyt har mødt ham på borgmesterkontoret og tegner her et portræt af kommunens nye førstemand

Af Birgit Buddegård

Der er kun gået to uger, siden Kenneth Gøtterup, C, kunne sætte sig til rette ved skrivebordet på borgmesterkontoret, da Dragør Nyt har inviteret sig selv på besøg på rådhuset – så alt er stadig nyt. 

Den ny borgmester er ganske vist nu på sin fjerde periode i kommunalbestyrelsen, men han fortæller, at det er en stor ændring at gå fra at være kommunalbestyrelsesmedlem, hvor man har sit hovederhverv uden for rådhuset, til at være formand for kommunalbestyrelsen og øverste daglige leder af kommunens administration. Men han er glad for opgaven og har ud over sin mangeårige erfaring som kommunalpolitiker også stor erfaring fra en række chefstillinger, der har givet stort kendskab til offentlig ledelse og samarbejdet mellem embedsmænd og politikere.

Kenneth Gøtterups karriere har især udspillet sig inden for velfærds- og socialområdet. Han var blandt andet i mange år centerchef i Københavns Kommune med ansvar for psykiatriområdet. Senest har han været ambulancechef i Hovedstadens Beredskab – en stilling, han nu har orlov fra.

Kenneth Gøtterup er gift og kan næste år fejre sølvbryllup med sin hustru – for en sikkerheds skyld tæller han efter på fingrene, men den skulle være god nok, konstaterer han med et grin.

Parret har to sønner på henholdsvis 22 og 25 år, der begge har forladt reden.

En hobby har Kenneth Gøtterup også, og på spørgsmålet om, der er et særligt sted, han gerne vil fotograferes, svarer han uden tøven: »Sylten.«

Strandengene er en unik del af Dragørs særpræg, som Kenneth Gøtterup sætter stor pris på, og fra »Sylten« dyrker han i sin fritid kitesurfing. Han fortæller med begejstring i stemmen om sivskov, klart vand og sandbund.

Kenneth Gøtterup ved en af borgmesterens personlige favoritter i Drag­ørs natur – strandengene ved Sylten. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Kenneth Gøtterup ved en af borgmesterens personlige favoritter i Drag­ørs natur – strandengene ved Sylten. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Køreplan og gennemsigtighed

Konservative har konstitueret sig med Socialdemokratiet og Venstre, og Kenneth Gøtterup fortæller, at planen er at udarbejde en køreplan, så man kan se, hvornår de forskellige tanker og aftaler, der fremgår af konstitueringsaftalen, føres ud i livet.

Han ønsker også, at sagsfremstillinger til kommunalbestyrelsen fremover skal have en slutdato, så en sag ikke »kører rundt eller frem og tilbage i systemet«. Han er klar over, at der kan være årsager til, at en sag trækker ud, men så skal grunden frem.

I Dragør har der været en særlig tradition med at evaluere beslutninger efter noget tid. Han ønsker, at man politisk øver sig i at tro på, at trufne beslutninger virker, i stedet for at pålægge forvaltningen at gennemgå sagerne igen og igen. Det er klart, at er der noget, der ikke virker, skal det ændres, men en evaluering kræver samme sagsbehandling som den oprindelige sag, og den tid kan forvaltningen godt bruge bedre, mener Kenneth Gøtterup.

Gennemsigtighed i sagsbehandlingen er noget, Kenneth Gøtterup vil lægge vægt på.

Ved den ny konstituering er antallet af udvalg reduceret fra fire til tre – Kenneth Gøtterup var gerne gået ned på to – og siger, at antallet af udvalg er gået op og ned i tidens løb, måske også til tider fordi alle skal tilgodeses. Og et udvalg koster 400.000 kroner, konstaterer han.

Det er Skoleudvalget og Børne-, Fritids og Kulturudvalget, der reelt er sammenlagt – og han siger med overbevisning, at arbejdsopgaverne sagtens kan klares i udvalget.

De to øvrige udvalg kører i princippet videre, blot hedder det tidligere By-, Erhvervs- og Planudvalget nu Klima-, By- og Erhvervsudvalget, idet konstitueringsparterne ønsker at prioritere klimaindsatsen.

Turisme og erhverv

Dragør er i gang med at udvikle en turismestrategi, der skal være på plads i indeværende år. Turismeindsatsen er fra årsskiftet ikke længere bundet op på erhverv, men på kulturen – og er derfor flyttet til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Ønsket er at markedsføre byen på kommunens museer og foreninger og øvrige kulturtilbud.

Også erhvervspolitikken skal omarbejdes i samarbejde med blandt andre Dragør Erhverv og Dragør Gadelaug. Når de to politikker er på plads, skal de ikke laves om hvert fjerde år, lyder det fra Kenneth Gøtterup, men revurderes, når det er opportunt.

Der er i øjeblikket ikke afsat penge til en ny turismechef, men Kenneth Gøtterup kan godt forestille sig, at det på sigt kan komme på tale for at sikre, at de to politikker for turisme og erhverv kommer til at »leve« – men det må afgøres af det ambitionsniveau, man anlægger, siger han.

Arbejdsro til forvaltningen

Som det fremgår af konstitueringsaftalen, er det afgørende for parterne, at forvaltningen i de kommende fire år får arbejdsro og har fuldt fokus på den borgernære velfærd.

Kenneth Gøtterup fortæller, at der netop har været afholdt nytårskur for kommunens medarbejderne, hvor han opfordrede til, at alle løbende spørger sig selv: »Hvorfor er vi her?« For kommunen er jo både en myndigheds- og servicefunktion for borgerne, og forvaltningen skal have blik for dagligdagen for borgerne.

Derfor skal forvaltningen have ro til at koncentrere sig om den daglige drift, så den fungerer, før der sættes store udviklingsprojekter i gang, lyder det fra borgmesteren.

Det er også borgmesterens ønske, at plejehjem, daginstitutioner og skoler får ro til at udvikle sig, uden politikerne hele tiden er inde over.

Vil ikke »gemme« sig

Der er nok at se til på rådhuset, men Kenneth Gøtterup siger, han vil være meget opmærksom på ikke at »gemme« sig på rådhuset.

Han vil meget gerne ind i en gænge, hvor han bruger tid på at være i dialog og mødes med borgerne og interessenter. Han har derfor planer om at invitere på borgemesterkaffe rundt omkring i kommunen, hvor borgerne færdes – det være sig eksempelvis på diget ved Søvang eller gadekæret i Store Magleby, hvor han vil medbringe en termokande og måske en småkage.

Borgmesteren vil også prioritere et samarbejde ud af Dragør – for eksempel til Københavns Lufthavn, Sund & Bælt, Tårnby Kommune og omegnskommuner, som ligner Dragør – for at søge inspiration og netværk.

Kenneth Gøtterup ønsker at åbne, suge til sig og omsætte tingene, så det passer til Dragør.

Han ser også gerne, at der afholdes borgermøder, der ikke er en politisk kampplads, men møder, hvor borgerne kommer til orde – det kunne være om specielle emner eller efter oplæg fra person, der ved noget særligt om det pågældende emne.

Møderne omkring kystbeskyttelsen fremhæver han som en god dialog med borgerne, men desværre lagde coronapandemien sig hindrende i vejen.

Fysiske møder

Kenneth Gøtterup glæder sig til, man igen kan mødes fysisk, for det er ikke det samme på Teams, hvor det er svært at skabe en relation til de øvrige deltagere, og hvor den uformelle dialog ikke er mulig.

Den uformelle dialog er vigtig for Kenneth Gøtterup, der fortæller, han i denne uge har et møde med Dragør Gadelaug.

I den sammenhæng fortæller Kenneth Gøtterup, at en enig kommunalbestyrelse har sendt gaderegulativet i høring. Intentionen med det ny gaderegulativ er, at en bevilling holder, så den ikke hele tiden skal fornys. Det er urimeligt for de erhvervsdrivende, at de ikke ved, hvad de kan rette sig efter, lyder det fra borgmesteren, der er inspireret af København, hvor de erhvervsdrivende er tilfredse med en sådan løsning.

Ældreområdet

Konstitueringsaftalen er omfattende, og som ovenfor nævnt vil det fremover fremgå af en »køreplan«, hvornår man tager hul på de enkelte opgaver.

Et enkelt punkt, som Kenneth Gøtterup berører med det samme, er, at der skal udarbejdes en ny værdipolitik for de ældre. Der skal sættes nyt fokus på ældreområdet, der er delt i tre områder: Plejehjem, hjemmepleje og seniorliv.

Der ønskes et politisk fokus på tid til samvær, medmenneskelighed, omsorg og de rette faglige kompetencer – og det skal ikke blot skrives ned, det skal udføres, lyder det fra borgmesteren.

Økonomien – på rette vej, men stram styring

Borgmesteren har et stærkt fokus på Dragørs økonomi, og det fremgår af konstitueringsaftalen, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være på 50 millioner kroner ved udgangen af denne valgperiode. Og at der ikke optages lån til drift eller styrkelse af kassebeholdningen.

Kenneth Gøtterup fortæller, at kommunen kommer ud af 2021 med en ret stor kassebeholdning, men den dykker i de kommende år, så kassebeholdningen skal bygges op, så der igen bliver råderum til at vedligeholde kommunale bygninger.

»Vi er på rette vej, men der er brug for en stram styring,« siger Kenneth Gøtterup.

Han roser de decentrale ledere for at have et godt fokus på overholdelse af budgetterne og understreger, at der ikke vil blive givet tillægsbevillinger. Der skal derimod prioriteres, så der skabes stabilitet i økonomien.

»Der er kun én pose penge,« konstaterer borgmesteren, så skal der bruges penge ét sted, skal et andet have mindre.

Samarbejde og politiske drøftelser

Kenneth Gøtterup fortæller, at konstitueringsparterne har lavet en samarbejdsmodel, hvor de drøfter de politiske sager før udvalgsmøder – og de vil gerne invitere liste T og Sydamagerlisten ind i rummet.

Han vil gerne have politiske drøftelser med Peter Læssøe, T, og Flemming Blønd, L, men minder også om, at politikerne er valgt for noget forskelligt, og det er legitimt at være uenige. Det skal man respektere, mener Kenneth Gøtterup, der dog samtidig gør opmærksom på, at 90% af alle beslutninger træffes i enighed.

Kommunikation

Kenneth Gøtterup har noteret sig, at almen kommunikation ikke er noget, Dragør Kommune er rigtig gode til.

Der er afsat midler til udvikling af hjemmesiden, så den bliver nemmere at finde rundt på, men det gør det ikke alene, siger borgmesteren.

Kommunen skal blive bedre til oplyse og brede nyheder ud, så borgerne ved, hvad der rør sig, og ikke behøver gisne og gætte.

Han nævner som et godt eksempel på god kommunikation renoveringen af fortovet på Fælledvej, hvor Plan og Teknik forinden havde orienteret de berørte grundejere om, hvad der skulle ske, og hvordan de skulle forholde sig. Det gjorde det nemmere for alle parter.

Selv vil han også gerne bidrage med et nyhedsbrev, som vil kunne læses i nærværende avis, og han lover i øvrigt beredvilligt at stille op til kommende interviews, når der er behov for det.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk