Nyt fra Dragør Boldklub:

Historie fra klubbladet

Turistreklame for Dragør by eller »er DB’erne stolte nok af deres klub?« fra januar 1937

Medlemmer af Dragør Boldklub har altid været stolte af deres klub – også i 1937, hvor denne artikel blev bragt i klubbladet.

Artiklen kaster lys over al den gode omtale og reklame, som boldklubben giver Dragør.

»Er DB’erne stolte nok af deres klub?

Ved Nytaarskiftet kommer man uvilkårligt til at tænke paa det forløbne Aar og hvad og hvem, der har gjort nogen virkelig Indsats for at trække Turister til vor kære, lille By, Dragør. 

Naar man taler om indsats for Dragør By, saa kan der hovedsagelig kun blive tale om, hvilken Forening har foranlediget, at de forskellige Blade i Landet har omtalt Byen paa en fordelagtig Maade, at mange Fremmede gerne vilde vove Forsøget og tage den trange Vej til det sydlige Amager for at bese eller eventuelt opslaa deres Paulun i Dragør By.

Gaar man alle Bladudklip igennem, saa finder man Navnene paa Dragørs to førende Foreninger, nemlig »Dragørs Fremme« og »Dragør Boldklub«. Her tages selvfølgelig ikke hensyn til Annoncer for Private Foretagender.

Kigger man nærmere efter, hvad Turistreklame disse to Foreninger gør for Dragør By, ja, da bliver man i virkeligheden meget forbavset, for medens »Dragør Fremmes« foranledigede Omtale af vor By finder sted over et Tidsrum af ca. tre uger, naar anlægsfesterne staar paa, saa ser man stadig i de forskellige Aviser hele Landet over og hele Aaret igennem Dragør meget smukt og rosende omtalt i Artikler med Fotografier foranlediget af vor egen eller hele Byens »D. B.«, og for alle Byens Beboere og specielt de handlende skal faa et Indtryk af, hvor megen Turistreklame »Dragør Boldklub« gør for Dragør, er det bedst, at vi gennemgaar Bladene fra 1936.

Januar Maaned igennem var der i alle Idrætsblade Opstillinger og Omtale af vore forskellige Fodboldhold, saa-vel som paa Dagbladenes Sportsider, samt forskellige Artikler om Dragørs smukke Idrætspark, som regnes for en af de smukkeste og bedste her i Landet.

Februar foranstaltede D. B. sin store Fastelavnsfest, som blev omtalt, spækket med Billedstof i alle københavnske Dagblade, og herfra vandrede Artiklerne senere i mange forskellige Provinsblade. At der i Dagene forud for Festen stærkt blev anbefalet Københavnere at tage til Dragør, ja, det er jo noget, vi alle véd og har læst, lige meget hvilket Blad vi havde i Haanden.

Marts, April, Maj. Disse Maaneder hører jo Sports-turneringerne til. Og i denne tid fandt man stadig Byens Navn omtalt i forbindelse med D. B.’s mange Kampe saavel i København som i vor smukke idrætspark, og mange Hunderede interesserede Fremmede blev lokket ud og overvære Kampene. Alene til Kastrupkampen kom ca. 200 Tilskuere fra Kastrup. Alt sikkert noget restauranterne i Nærheden af Idrætsparken kan tale med om.

Juli. I denne Maaned saa man i mange Dagblade stadig smaa Artikler med Omtale og Anbefaling, at alle Københavnere skulde reservere sig Søndag den 3. August og tage til Dragør til de storstilede Havnefester. En Turistreklame, som byens vise Herrer og beboere sikkert ikke forstaar at værdsætte højt nok.

August er Maaneden efter Havnefesten. Da kunde man finde i de fleste af Danmarks Dagblade og Ugeblade store Artikler med mange smukke Billeder fra D. B.’s Opførelse paa Havnepladsen af den historiske Pantomine »Et Bryllup paa Amager«, ja, selv fra Udlandet er der kommen Artikler med Billedstof fra vore Havnefester, og man maa ikke glemme, at Byens Navn stadig bliver sat i forbindelse med D. B.’s kæmpemæssige Turistreklame for Dragør.

September, Oktober, November gaar al Reklame for Byen gennem Sportssiderne i de forskellige Dag- og Ugeblade om vor Forenings mange Kampe.

December. I denne Maa-ned skulde man da ikke tro, at Bladene kunde faa Plads tilovers for Omtale af vor Klub og Dragør By; men ogsaa i December Maaned optræder D. B. med sin Turistreklame, for i københavnske Dagblade var der Artikeler med Billeder, Bl.a. af vort flinke Damehold i Haandbold, samt om den gamle Gaard paa Englandsvej, hvor den historiske Pantomine, som vi opførte ved Havnefesten, foregik i Aaret 1748. Det hele var sat smukt op og i Forbindelse med D. B.’s Havnefest den 3. August tillige med Omtale af Dragør By.

Enhver »D. B.’er« vil sikket indrømme, at ingen Forening gør saa megen Reklame for vor By, som Dragør Boldklub, men det er ikke nok, at du véd det, nej, og atter nej, thi der er mange i Dragør, som enten ikke vil vide det eller ikke véd det, som maa og skal have det at vide, og enhver »D. B.’er« maa hjælpe til, at alle i Byen faar dette banket saaledes ind i Hovedet, at de aldrig mere glemmer det.

Derfor kan enhver »D. B.’er« ikke være stolt nok over sin Klub, og vi maa aldrig glemme, at dette Resultat kun er naaet ved forenede Anstrengelser fra en stor Del af Medlemmerne, men der mangler endnu Prikken over i’et, nemlig at alle Medlemmerne løfter i Flok, og skulde dette lykkes i Aaret 1937, vil Slutresultatet sikkert blive et nyt stort og flot Klubhus, saa Aviserne igen kan komme til at beundre, hvad forenede Anstrengelser kan føre til. Men eet maa Medlemmerne aldrig glemme, at den Anseelse, som vor Klub har, forpligter, nemlig gennem vor Optræden udadtil, for derigennem kan hvert enkelt Medlem for sig virke som en Anbefaling for vor Klub »D. B.« og tillige for vor By.

Derfor: Ingen »D. B.’er« kan være for stolt af sin Klub.

Stoltenberg«.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk