Juridiske skridt mod lufthavnen kan ikke udelukkes

Dragør Nyt har samlet en række politiske reaktioner på ­rapporten om lufthavnens PFOS-forurening. Graden af kritik varierer – men juridiske skridt er en af flere muligheder

Af Rasmus Mark Pedersen

I et afsnit af rapporten om den fornyligt offentliggjorte rapport om lufthavnens PFOS-forurening forefindes en passus, der henviser til mulig juridiske skridt for en fremtidig løsning.

Formuleringen findes i et afsnit om indsatsen for den flourstofforurenede brandøvelsesplads og resten af den nordlige del af Dragør Kommune under »handlemuligheder«.

Her står: »Eventuel vurdering af juridiske muligheder med henblik på at passe på drikkevandsressourcen i Dragør, efter at indvindingsopland fjernes.«

Med andre ord – så kan det være, at der kan laves en ny juridisk vurdering af lufthavnens erstatningsansvar, fordi HOFOR har valgt at lukke drikkevandsboringerne i Dragør Kommune.

Det skal dog siges, at der også er fundet andre stoffer end PFOS i grundvandet, så lufthavnen vil nok argumentere, at de ikke har hele skylden for forureningen.

Men det er alligevel interessant, at der bliver åbnet for en ny juridisk vurdering af lufthavnens ansvar for forureningen – og dermed også for hvem der skal betale for oprydningen.

Blandt andre Peter Læssøe fra liste T er faldet over formuleringen:»Den formulering har vi også undret os over og spurgt forvaltningen om – og det er udelukkende i forbindelse med det nye erhvervsareal, at de juridiske muligheder skal vurderes. Altså at de skal pålægges at passe på drikkevandsressourcen, selv om den ikke p.t. kan bruges. Det gælder de fremtidige generationer,« skriver han til Dragør Nyt.

Kommunen har ikke lidt tab

Hidtil har Dragør og Tårnby Kommuner ellers holdt sig til en juridisk vurdering, der bliver gengivet som følgende: »Horten har konkluderet, at Dragør Kommune ikke kan rejse erstatningskrav for forurening af drikkevandet under Dragør Kommune, idet kommunen som juridisk enhed ikke har lidt et tab,« står der i rapporten.

Peter Læssøe peger på, at der faktisk var dele af vurderingen fra Horton, som kunne pege i retning af et erstatningsansvar, men kommunalbestyrelserne valgte ikke at gå den vej:

»Advokatfirmaet Horten mente i juni 2022, at der vil være mulighed for at kræve, at Københavns Lufthavn skal finansiere oprensningen af Hovedgrøften. Det var et af tre punkter, som krævede yderligere undersøgelser at få belyst, og det ville koste cirka 600.000 kroner i alt. Den vej gik man ikke. Så det er uklart, om lufthavnens vurdering er den rigtige,« skriver oppositionspolitikeren.

Lufthavnen har nemlig vurderet, at »der ikke foreligger objektivt ansvar« i forhold til lufthavnens juridiske ansvar, står der i rapporten. Med andre ord mener de ikke, at de skal betale for den forurening, de har lavet af eksempelvis Hovedgrøften.

Peter Læssøe oplyser, at han er åben for at lave en ny juridisk vurdering. Specielt hvis ikke lufthavnen får helt styr på forureningen: »Vi har en forventning om, at der nu tages hånd om forureningen i et tempo, der matcher den alvor, det nu er tydeligt, man må omgås PFAS med – ellers må vi jo genbesøge juraen,« skriver han.

Forureningssituationen er den, at lufthavnen meddeler at have styr på forurening og oprensning af grundvandet. De har lavet et stort og dyrt afværgeanlæg for Hovedgrøften, men der bliver stadig ledt PFOS-holdigt vand ud i Øresund lige nord for Nordstranden gennem udløb U8.

Derudover er selve forureningen flere steder på lufthavnens områder ikke væk endnu.

Ny juridisk vurdering

Flere andre partier i kommunalbestyrelsen udelukker heller ikke at få lavet en ny juridisk vurdering: »Om der skal laves en ny juridisk vurdering har jeg ikke taget stilling til og kan derfor heller ikke udelukke det,« skriver Nicolaj Bertel Riber (A).

Han skriver, at »miljølovgivningen er kompliceret, når der skal placeres et ansvar«, så »derfor valgte kommunalbestyrelsen også samarbejdets vej.«

Men han understreger: »Det var en anden sag, hvis lufthavnen løb fra ansvaret. Det er min overbevisning, at det er bedst for miljøet, at vi sammen finder en løsning,« skriver Nicolaj Bertel Riber.

Konservatives borgmester Kenneth Gøtterup er også uafklaret: »Om der skal foretages nye juridiske vurderinger, kan jeg ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til, da jeg har behov for mere viden og faglige vurderinger fra min forvaltning.«

Også borgmesteren understreger, at han mener, at Dragør samlet set vil være bedst tjent med at gå dialogens vej – og det gør han, selvom det tager længere tid. Han siger: »Jeg medgiver, den tager lang tid. Men det er også et stort og kompliceret område, og der har været og er dialog mellem lufthavnens ledelse og kommunens forvaltning, ligesom jeg i mine møder med lufthavnens direktør har opfordret til at finde snarlige løsninger.«

Også pesticidrester

Helle Barth fra Venstre istemmer ordene fra de to andre konstitueringspartier: »Om der er behov for en ny juridisk vurdering, kan jeg ikke på nuværende tidspunkt vurdere om er relevant,« skriver hun.

Hun begrunder det i, at »drikkevandsboringerne er forurenede af forskellige pesticidrester«, hvilket peger tilbage på, at det altså ikke kun er PFOS, der overskrider grænseværdierne i de nu lukkede drikkevandsboringer.

Lisbeth Dam Larsen fra Moderaterne er også blevet forholdt vores spørgsmål. Hun har ikke taget stilling til det juridiske ansvar, da hun ikke sidder i det udvalg, hvor sagen er blevet behandlet.

Men helt generelt svarer hun: »Det er Moderaternes politiske mål, at nuværende brug af PFAS skal forbydes i hele EU.«

En række politikere i kommunalbestyrelsen vil ikke udelukke, at der skal foretages en ny juridisk vurdering. Arkivfoto: Thomas Mose.
En række politikere i kommunalbestyrelsen vil ikke udelukke, at der skal foretages en ny juridisk vurdering. Arkivfoto: Thomas Mose.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk