Et flertal i kommunalbestyrelsen vil opfordre staten til at finde en fællesløsning for kystsikringen i hovedstadsområdet.
Et flertal i kommunalbestyrelsen vil opfordre staten til at finde en fællesløsning for kystsikringen i hovedstadsområdet.

Klar besked til staten

Kommunalbestyrelsen opfordrer staten til at finde en samlet løsning for kystbeskyttelse

Dragør Kommune har igennem mange år arbejdet selvstændigt med kystsikring af kommunen. 

Kommunalbestyrelsen har nu besluttet, at Dragør skal kystsikres med et fremskudt dige løbende fra Dragør Nord til Sydvestpynten, hvor digehøjde og løsninger varierer på den 13 km lange kyststrækning.

Torsdag den 27. april skulle kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til de forskellige lokale løsninger. Og i den forbindelse besluttede et flertal på 12 ud af 15 kommunalpolitikere at sende en klar besked til staten om at finde en samlet løsning for kystbeskyttelsen, der sikrer både kritisk infrastruktur i og omkring Hvidovre, København, Tårnby og Dragør Kommuner.

»Vi er nået rigtig langt med vores eget lokale kystbeskyttelsesprojekt med indgående analyser, supplerende undersøgelser og massiv inddragelse af borgere og andre interessenter. Men i takt med at staten og infrastrukturselskaberne er begyndt på egne forundersøgelser af, hvordan man kan sikre kritisk infrastruktur, ønsker vi at sende et entydigt signal til staten: Vi vil ikke efterlades på perronen. Dragør Kommune skal være en del af en samlet løsning for hovedstaden,« forklarer borgmester Kenneth Gøtterup,

Statens arbejdsgruppe

Sidste efterår nedsatte Transport- og Miljøministeriet en arbejdsgruppe, som frem til midten af næste år skal undersøge, hvordan hovedstadens kritiske infrastruktur (dvs. lufthavnen, Øresundstunnelen og metroen) kan sikres mod stigende havvand og stormfloder.

I grundlaget for arbejdsgruppens står skrevet, at den primære statslige løsning er at etablere et landdige bag om Dragør – fra Kastrup halvø og langs lufthavnens grænse mod Ullerup og Vestamagerdiget.

»Det er faktisk dybt bekymrende, hvis det skulle blive en realitet. Det vil nemlig have enorme konsekvenser for en lille kommune som Dragør, hvis vi på den måde lukkes ude og overlades til os selv at klare fremtidens vandmasser,« siger borgmesteren,

Han er glad for, at kommunen er med i statens arbejdsgruppe, og vil blandt andet her arbejde for, at en samlet løsning kommer til at omfatte både den kritiske infrastruktur og Dragør, Tårnby, Københavns og Hvidovre Kommuner.

»Vi stiller alt vores materiale og forundersøgelser til rådighed, og såfremt Folketingets transportudvalg eller miljøudvalg ønsker at komme på studietur og se udfordringerne med kystsikring, stiller vi os gerne til rådighed,« lyder det fra Kenneth Gøtterup, der samtidig inviterer hele udvalget og alle de enkeltmedlemmer, der måtte ønske at besøge Dragør.

Stort flertal

I Dragør Kommune er det besluttet, at næste skridt nu er at sende brev til transportminister Thomas Danielsen og til miljøminister Magnus Heunicke, hvor kommunen udtrykker bekymring og inviterer til konstruktiv dialog om en samlet løsning for kystsikring.

Denne beslutning står 12 ud af 15 medlemmer i kommunalbestyrelsen bag. Flertallet tæller Socialdemokratiet, Konservative, Sydamagerlisten, Venstre og Lisbeth Dam Larsen, som er løsgænger.

»Vi anerkender fuldt ud, at der er behov for at sikre den kritiske infrastruktur. Vi er derfor bevidste om, at vores vedtagne sikringsniveau, som er besluttet, før staten nedsatte arbejdsgruppen, ikke er det samme, som det, staten vurderer, er nødvendigt for at sikre hovedstadens kritiske infrastruktur. Men vi må kunne finde en samlet løsning til gavn for både hovedstaden og Drag-ør,« beretter viceborgmester Nicolaj Bertel Riber (A).

Formand for Klima-, By og Erhvervsudvalget Helle Barth (V) mener, at Dragør Kommune er væsentlig mere udsat, end de øvrige kommuner i hovedstaden er.

»Der er få borgere til at betale for en dyr kystbeskyttelse på vores 13 km lange kyststrækning med mange bindinger, som for eksempel beskyttet natur og fortidsminder,« siger Helle Barth.

Flemming Blønd fra Sydamagerlisten fæstner sig også ved økonomien.

»Det vil være samfundsmæssigt meget dyrt, hvis der skal etableres to løsninger – en statslig løsning bag om Drag-ør og en lokal foran Drag-ør langs kysten på det sydlige Amager. Dragør vil nemlig være nødt til sideløbende at kystsikre for at sikre væsentlige værdier og borgerne.«

Lisbeth Dam Larsen hæfter sig ved de støttemidler, der er givet tilsagn om.

»Vi har gennem en arkitektkonkurrence og en løbende borgerdialog nået en visionær udviklingsplan for kommunens kystbeskyttelse. Vi har fået stor anerkendelse blandt andet gennem tilsagn om støtte op til 37 mio. kr. fra Kystdirektoratet og 18 mio. kr. fra Realdania,« oplyser Lisbeth Dam Larsen, som fortæller, at hun er stot af anerkendelsen, og at Dragør Kommune gerne bringer alle analyser og forarbejder med ind i statens arbejdsgruppes videre arbejde.

»Vi ser frem mod en samlet løsning – også taget i betragtning, at Dragør Gamle By og havn besidder kulturværdier på verdensplan, som nødigt skulle gå tabt,« lyder det fra Lisbeth Dam Larsen.

Liste T uenige

Ikke alle partier er enige, for uden for flertallet står liste T.

»Grundlæggende mener vi ikke, at Dragør Kommunes behov er foreneligt med statens behov for sikring af kritisk infrastruktur,« siger liste T’s gruppeformand, Peter Læssøe.

Han fortæller, at liste T ønsker at gennemføre det nuværende kystsikringsprojekt i en tæt dialog med borgerne, og at deres ønske er en gennemførelse af en kystsikring, der løbende vil kunne forhøjes eller udbygges i takt med klimaudviklingen – havvandsstigning, stormflod og skybrud.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk