Vi har modtaget:

Lad os få fakta ind i den politiske debat

På kommunalbestyrelsens seneste møde behandlede vi en sag om økonomistyring på skoleområdet – også kaldet Dragør-modellen.

Liste T fremførte i dagene op til kommunalbestyrelsens møde, at det ville blive en »sort dag« for Dragør, når Dragør-modellen blev vedtaget.

Liste T henviste blandt andet til Nyborg Kommune, hvor et revisionsfirma skulle have anbefalet, at en lignende model skulle droppes.

Modellen var allerede indført

Den sag, der blev behandlet på det seneste kommunalbestyrelsesmøde, handlede ikke om indførelse af modellen. Den handler om, hvordan man efter et års erfaring med modellen kan tilpasse og styrke modellen. Dels af faglige hensyn til børnene og dels for at sikre gennemsigthed for alle parter i økonomistyringen.

For virkeligheden er, at modellen allerede blev implementeret ved budgetvedtagelsen for 2023. Modellen har ved opgørelsen af regnskabet for 2023 vist, hvordan de lokale skoleledelser har taget modellen til sig og arbejdet konstruktivt med den. For fakta er, at skolerne i 2023 på flotteste vis har overholdt deres budgetter og får overført et mindre forbrug på 400.000 kr. til deres budget i 2024.

Modellens virke

Modellen, som liste T kritiserer i meget voldsomme termer, handler om økonomistyring på skoleområdet.

Skolelederne har ansvaret for budgettet på skoleområdet. Modellen tager sit udgangspunkt i, at de ledere, der har ansvaret for undervisning og skoletilbud til børn, er budgetansvarlige for hele budgettet til børn. De tre skoleledere har også et ansvar fælles for, at skolerne samlet overholder budgettet.

Det betyder, at man på tværs af sine skoler hjælper hinanden, hvis der er udfordringer. Ligesom man kan dele erfaringer og beslutninger på tværs af de tre skoler.

Helt overordnet eksisterer der to kasser med tildelte midler på skoleområdet. Den ene kasse består af det, vi kalder almenområdet – her ligger økonomien til Dragørs tre folkeskoler. Den anden kasse består af midler til specialområdet. Her figurerer blandt andet udgifterne til specialklasserækken på Dragør Skole og behandlingsskoler. Den sidste kasse skal dække udgifterne til de børn, der har brug for en anden undervisning og pædagogik, end den vores almindelige folkeskoler kan levere.

Vi har nemlig en forpligtigelse til at hjælpe alle børn til en god skolegang og det rette tilbud.

Liste T’s påstand om en anden kommune

Efter modellen har vist sit virke i hele 2023, rejser liste T nu pludselig sin kritik. Her anfører liste T, at revisionsfirmaet BDO har anbefalet Nyborg Kommune at droppe en lignende model. Dette bruger liste T som argument for, at det er uansvarligt, at modellen er indført i Dragør.

Fakta er, at liste T river en sætning i en 86 sider lang revisionsrapport fra Nyborg Kommune ud af en sammenhæng. For rapporten omhandler ikke den konkrete budgetstyringsmodel, men er en revisionsrapport for hele det specialiserede socialområde i Nyborg Kommune, som tager udgangspunkt i udfordringer med faglige indsatser, struktur, styring og økonomi.

Her anbefaler BDO Nyborg Kommune, at hvis man vil have bedre styring på børneområdet, skal man sætte fokus på seks områder.

Det er strategisk styring mellem dem, der træffer beslutning i sagsbehandlingen og så de tilbud, der skal hjælpe borgerne.

Det andet er en anbefaling af omorganisering af de lokale tilbud til borgere i Nyborg Kommune.

Det tredje er, at der er styr på administrationsgrundlag. Det fjerde er, at der indføres ledelsestilsyn med de faglige indsatser. Det femte er, at man styrker visitationsprocesser, når børn skal visiteres til andre tilbud. Og det sjette, er at sagsbehandlerne bliver bevidste om, hvad de tilbud, de visiterer til, koster, og kommunens økonomiske sagsbehandling styrkes.

I hele denne rapport anbefales det, at den budgetstyringsmodel, Nyborg har – og som Dragør har ladet sig inspirere af – skal udfases, fordi der ikke er taget stilling til de ovenstående seks indsatser, før man indførte økonomimodellen.

Liste T bruger en kommunes organisering for at mistænkeliggøre Dragør Kommunes styring og organisering. Og liste T blander æbler og pærer sammen. I Dragør Kommune har vi netop taget højde for alle de kritikpunkter, som rejses af BDO over for Nyborg Kommune.

I Dragør har vi ret godt styr på de vilkår, der skal til for at arbejde med øget fokus på budgetstyring. Det er for eksempel et tydeligt ansvar for, hvem der træffer de ledelsesmæssige beslutninger ved visitationer.

Der er styr på, hvem Dragør Kommune visiterer til. Efter erfaringerne fra 2023
er administrationsgrundlaget styrket, hvor alle faglige erfaringer fra 2023 er inddraget. Det er besluttet, at ledelsestilsyn skal skærpes, og det er under udarbejdelse.

Visitationsudvalgets kompetencer og arbejdsgange er tydeligt beskrevet – og endelig, så er der fuld gennemsigtighed for de dygtige sagsbehandlere på, hvad de tilbud, de visiterer til, koster. Med andre ord er det helt forkert at bruge en revisionsrapport, som er udarbejdet i en helt anden ramme, til at skyde initiativer i Dragør ned.

Vi vil gå så langt at sige, det er useriøst, når man ikke samtidigt forholder sig til den faglighed og organisering, der er i Dragør.

Tilførsel af økonomi

Hvorfor indfører vi så et styrket fokus på økonomistyring? Det gør vi, fordi erfaringer fra hele landet viser, at hvis ikke man gør det, så vil udgifterne stige. Og det er også tilfældet i Dragør. Hvis vi ser på udgifterne til børn, der skal have skoletilbud uden for Dragør Kommune, anvendte vi i 2019 23.4 mio. kr. I 2024 er vores budget på 31.6 mio. kr. Det er en stigning på 8,2 mio. kr. på fem år.

Ansvarlighed

Da der ikke tilføres flere midler til kommunerne, må man – hvis man er ansvarlig politiker – vurdere, hvordan vi både kan give de relevante tilbud og samtidig forsøge, at udgifterne ikke stiger yderligere. For en fortsat stigning vil betyde, at vi som kommune skal skære ned andre steder.

Når man på velfærdsområdet vil indføre styrket økonomistyring, må der også investeres i faglig udvikling af området. Derfor har budgetforligspartierne, som er Konservative, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, også afsat 5 mio. kr. ekstra til skolerne i 2024/2025 til faglige tiltag, der kan understøtte bedre indsatser til børn. Med andre ord investeres der i fremtiden.

Lad os holde fokus

Det er legitimt, at vi er politisk uenige. For det er vi i høj grad. Hvor vi og vores budgetforligspartere reagerer med at finde løsninger, når økonomien skrider, og forbruget stiger, vælger liste T deres sædvanlige model. Og den er ganske enkelt og klar – den handler kun om at tilføre flere penge. Det er en model, der virker lige indtil, kassen er tom.

En kommunekasse har samme logik, som vores private bankkonto. Bruger vi flere penge, end vi tjener, så tømmes kassen på et tidspunkt. Det er ikke den vej, vi kommer til at gå. Der skal være orden i eget hus, og vi skal sørge for, at alle kommunens områder fungerer tilfredsstillende.

Jo, vi kan vælge at lade økonomien skride og lade forbrugsfesten rase – men der kommer en regning, der skal betales!

I Konservative vil vi hellere være ansvarlige nu – fremfor at sende regningen videre ind i fremtiden.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup, Martin Wood Pedersen, Mia Tang, Jan Madsen, Theis Guldbech og Trine Søe
Konservatives medlemmer af Dragør Kommunalbestyrelse

Vi modtager indlæg på redaktionen@dragoer-nyt.dk

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk