Lukning af biblioteksfilial

Politiske udvalg orienteret om konsekvenser

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget (BFKU) samt Økonomiudvalget (ØU) blev på deres møder, henholdsvis mandag den 9. og torsdag den 19. januar præsenteret for en opfølgning af de besparelser, der resulterede i lukningen af Biblioteket i Hollænderhallen.

Afskedigelser

Allerede i december måned sidste år blev BFKU, ØU samt kommunalbestyrelsen orienteret om en del af de konsekvenser, der er med lukningen af Biblioteket i Hollænderhallen.

Sammenlagt vil lukningen af biblioteksfilialen give en besparelse på knap 500.000 kr. i kraft af mindre forbrug til f.eks. opvarmning og rengøring samt reduktion af forbrug af materialer og arrangementer m.m.

Dragør Bibliotek på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.
Dragør Bibliotek på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

For at opnå besparelsen på de 2 mio. kr. har det derfor været nødvendigt at reducere antallet af ansatte.

To personer var allerede i december varslet opsagt, mens to andre havde fået varsel om at skulle gå ned i tid. Oven i dette vil en ledig administrativ stilling på 30 timer ikke blive genbesat.

Pladsmangel

De færre ansatte på biblioteket vil også betyde, at der kommer færre aktiviteter, lyder det i konsekvensvurderingen, foretaget af administrationen.

Ved redegørelsen gennemgang var det dog endnu uvist, i hvilket omfang der kommer færre arrangementer – dog står det allerede nu klart, at en række aktiviteter såsom børneteater og Fars Legestue, som begge kræver megen plads, ikke vil kunne afholdes på bibliotekets afdeling på Vestgrønningen.

Biblioteket undersøger, om der findes andre steder i kommunen, hvor man kan placere de pladskrævende aktiviteter.

Lukningen af Biblioteket i Hollænderhallen giver også udfordringer omkring plads til opbevaring af materialer.

Dragør Bibliotekerne er særlig udfordret af, at de ikke har mange dubletter af hver bog, cd og film, og samtidig har det samlede udlånsmateriale været fordelt på begge filialer.

Alt i alt er der ikke mindre end 15.000 bøger, cd’er, film og lignende, man ikke kan finde plads til på Vestgrønningen. Der skal enten findes et nyt magasin til materialerne, så det stadig kan udlånes – eller også skal det kasseres.

Arbejdet med at sortere og registrere alle biblioteksmaterialerne foregår i øjeblikket, og Dragør Bibliotek på Vestgrønningen holder lukket, mens arbejdet står på.

Biblioteket slår efter planerne dørene op igen på mandag, den 6. februar.

Nyt navn og justeret åbningstid

Som en konsekvens af lukningen skulle de to udvalg på deres januarmøder træffe beslutning om to ændringer.

Den ene ændring var en rettelse af Dragørs biblioteksvæsens navn, som hidtil havde været »Dragør Bibliotekerne«. Da der ikke længere er tale om flere biblioteker, fandt udvalgene, at den logiske konsekvens var at ændre flertalsendelsen – hvorfor navnet fremover blot er »Dragør Bibliotek«.

Den anden beslutning, der skulle træffes, omhandlede en foreslået ændring af åbningstiden på den tilbageværende afdeling – en ændring, hvorved man vil give pendlere bedre mulighed for at benytte biblioteksfilialen på Vestgrønningen. Vedtaget blev det, at biblioteket fremover holdes åbent en time længere tirsdage og torsdage, hvor der lukkes kl. 19, mens der fredage lukkes kl. 16 – en time tidligere.

Både i BFKU og ØU skete vedtagelsen af ændringsforslagene og godkendelsen af konsekvensvurderingen dog ikke uden modstand.

Flemming Blønd, der er medlem af ØU for Sydamagerlisten, udlod at stemme, og liste T’s udvalgsmedlemmer stemte imod begge forslag – både i BFKU og ØU – og ville samtidigt heller ikke stemme for, at udvalgene tager konsekvenserne til efterretning.

»Liste T står ikke bag beslutningen om lukningen af Biblioteket i Hollænderhallen, og derfor kan vi ikke stemme for konsekvenserne af den beslutning,« blev tilføjet til protokollen.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2023 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk