Naturmøde i Kongelunden

Lørdag den 18. november afholdt Naturstyrelsen en skovvandring i Kongelunden, hvor omkring 20 borgere var mødt op for at høre om de nye planer for den lokale skov. 

På landsplan skal 70.000 hektar af Naturstyrelsens 100.000 hektar som et led i regeringens planer med at sikre biodiversitet udlægges til urørt skov.

Omkring 20 personer vælger at tage med på skovvandring. Foto: TorbenStender.
Omkring 20 personer vælger at tage med på skovvandring. Foto: TorbenStender.

Skovrider Kim Søderlund indledte mødet i lørdags med at orientere om baggrunden for regeringens beslutning om at udpege mange af statens skove til denne urørte skov. 

Skovrideren understregede, at urørt skov alene betyder, at træproduktion ophører i skovene, og at der for eksempel af hensyn til friluftsliv eller de biologiske værdier i skoven fortsat vil kunne fældes træer. 

Der vil blive udarbejdet forvaltningsplaner for de skove (herunder Kongelunden), der skal udlægges til urørt skov. En sådan forvaltningsplan omhandlende Kongelunden forventes at blive sendt i offentlig høring i første halvdel af 2024. 

Når planen er endelig godkendt, er der en periode på seks år til at føre initiativerne ud i livet, hvorefter skoven i princippet skal udvikler sig på naturens præmisser. 

Biologisk ørken

Skovfoged Sven Norup tog over og viste eksempler på, hvad der kommer til at ske lokalt i Kongelunden. 

Kongelunden er på 330 hektar – af dem er de 170 hektar 34 år eller yngre. 

Skovfogeden fortæller, at skoven hovedsagligt er monokultur og dermed meget ensartet – ud fra et biologisk betragtning rene ørkner. Derfor vil der ske drastiske ændringer i den nye del af skoven. For at bryde ensartetheden vil der blive skabt nye lysninger på 10% af arealet, og på nogle arealer vil der, så der kan komme mere lys til skovbunden, blive fældet betydeligt flere træer, end der gøres ved normale tyndingsindgreb. Ikke hjemmehørende træarter såsom sitkagran og kæmpegran vil helt blive fjernet. 

Brugere af Kongelunden har allerede set det ske – sitkabevoksningen, der er fældet ved skovskulturen Bjarke Cirkelsten ved Fasanstien. 

I de generelle retningslinjer for urørt skov er det målet at genskabe den naturlige hydrologi i skovene, men det bliver ikke aktuelt i Kongelunden. Skoven her er nemlig etableret på gamle strandenge, og en genskabelse af den naturlige hydrologi vil således slå de fleste træer ihjel. 

Endelige blev der set på invasive arter, som desværre forekommer mange steder i Kongelunden. Disse vil som led i forbedringen af forholdene for den hjemmehørende flora blive forsøgt bekæmpet. I Kongelunden er dette mest aktuelt for snebær, gyldenris og armensk brombær. 

Skovrider Kim Søderlund afsluttede skovvandringen med at takke for fremmødet og opfordrede til, at de fremmødte gav deres mening til kende, når planen kommer i offentlig høring.

Deltagerne kan undervejs selv se eksempler på de kommende tiltag. Foto: TorbenStender.
Deltagerne kan undervejs selv se eksempler på de kommende tiltag. Foto: TorbenStender.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk