Vi har modtaget:

Ny udvikling i sagen om kystsikring

Dragør Kommune er som tidligere nævnt meget langt i forberedelserne for et kystdige. 

Vi er længere, end andre kommuner, og der er lagt gode og fornuftige planer, hvor vi i en enig kommunalbestyrelse, har besluttet os for en digehøjde på 2,9 meter – svarende til en 100-års-hændelse i 2025. 

Staten involverer sig nu, og det påvirker Dragør.

Statens udmelding

Transport- og Miljøministeriet er nu kommet med en statslig udmelding. De har oplyst, at de nedsætter en arbejdsgruppe, der skal belyse, hvordan man kan kystsikre den kritiske infrastruktur. Det vil sige lufthavnen, øresundstunnellen og metroen. 

Arbejdsgruppen skal i 2022 og 2023 finde løsningerne, og der forventes, at der træffes politiske beslutninger i Folketinget, kommunerne og i infrastrukturselskaberne i første halvår af 2024. 

Dragør Kommune er sammen med Københavns Kommune samt Hvidovre Kommune og Tårnby Kommune blevet inviteret med i arbejdsgruppen. Og kommunalbestyrelsen har på sit seneste møde, der blev afholdt torsdag den 30. juni, truffet beslutning om at deltage.

Tilbud fra Sund & Bælt

Sund & Bælt, der har ansvaret for anlæg af blandt andet kystsikringen for den kritiske infrastruktur, er forud for den endelige beslutning i 2024 kommet med et tilbud til Dragør Kommune. De har oplyst, at de gerne vil bygge og finansiere kystsikringen på Dragør Nord, der er omtalt som etape 1 i kommunens kystsikringsplan, men at de vil bygge med et sikringsniveau svarende til en 10.000-års-hændelse. Det vil betyde et fremskudt dige på 4,7 meter – altså 1,8 meter højere, end diget i Dragørs egen plan. 

Sund & Bælt har tilbudt at etablere diget 250 meter fra kystlinjen, så det følger Kystvejens sving med den yderste del af vores havn. 

De har tilbudt, at indersøen kan graves ud til for eksempel 3 meters dybde, og kan sikre vandgennemstrømning gennem sluseporte, og man forventer, at mindre fartøjer kan sejle igennem. Selve anlægget kan etableres, så Dragør Kommune og borgerne kan beslutte, om der skal kunne bades i indersøen, eller om badning kun skal kunne foregå fra ydersiden af diget. 

Samtidig har Sund & Bælt tilbudt at bistå Dragør Kommune med teknisk viden om resten af kommunens eget kystsikringsprojekt på øvrige delstrækninger.

Dragør Kommune skal til gengæld forpligte sig til at sikre samme digehøjde rundt om havnen og sikre en tilslutning til højdekurven på 4,7 meter et sted mod syd. 

Når denne tilslutning er nået, kan øvrige delstrækninger etableres som tidligere planlagt. 

Der er også meldt ud, at hvis Dragør Kommune ikke ønsker at indgå i samarbejdet, må det forventes, at staten formentlig vil bygge et landdige bag om Dragør – startende fra Lufthavn Øst og hen over Amager til Ullerupdiget. 

Status & tidsplan

Vi har politisk besluttet, at vi for hele vores 13 km kystlinje ønsker at kystsikre os til det, man kalder en 100-års-hændelse i 2050. Det vil sige en digehøjde på 2,9 meter. 

Infrastrukturselskaberne ønsker at sikre sig mod en 10.000-års-hændelse, hvor digehøjden er 4,7 meter. 

Dragør Kommune følger tidsplanen for vores eget projekt. Det indbefatter, at vi i september skal genbehandle sagen, hvor blandt andet forslag, som henholdsvis Dragør Nordstrands Digelag og Søvangs Grundejerforening er kommet med, skal vurderes. 

Denne undersøgelse er i fuld gang og vil blive forelagt digelavet og grundejerforeningen, før vi træffer endelig politisk beslutning om det videre forløb.

Politisk dilemma og ny udfordring

Oprindeligt var den politiske opgave at træffe beslutning om, om vores oprindelige plan om et fremskudt dige om hele Dragør skulle tilpasses med de forslag, som Dragør Nordstrands Digelag og Søvangs Grundejerforening er kommet med.

Med statens seneste udmelding er der kommet en ny udfordring, vi skal forholde os til. Det nye er, om vi vil takke ja til Sund & Bælts tilbud om at betale og etablere et fremskudt dige på Nordstranden – også selvom det er 1,8 meter højere.

Den politiske afvejning, som alle partier skal forholde sig til, er: 

1. vis vi siger ja til Sund & Bælts tilbud, hvordan får vi så løst sikringen om Dragør Havn og får etableret et højere dige end oprindeligt planlagt, så det kommer til at virke bedst muligt for alle borgere på Nordstranden. Herunder en vurdering af, om det vil medføre meromkostninger for Dragør Kommune, og hvordan det vil påvirke landskabet – og dermed borgerne. 

2. vis vi takker nej til tilbuddet, hvilken betydning vil det så have for Dragør Kommune og alle borgere – på både den korte, men særligt den lange bane, hvis staten bygger et landdige bag om Dragør startende fra Lufthavn Øst og langs lufthavnen til Ullerupdiget. Dragør vil i så fald ligge foran et dige – og på den lange bane mellem to diger.

Politisk har hele kommunalbestyrelsen opmærksomhed på, at der er delte inter-esser på Dragør Nordstrand, og at beslutningen generelt påvirker borgerne på Nordstranden. Her skal vi inden en beslutning have ordentligt belyst, hvordan det sikres, at det rekreative bevares, at vi er sikre på, at der er tilstrækkelig vandgennemstrømning, og at vi får etableret en kystsikring med respekt for beboerne. Ved en eventuel gennemførelse skal vi sikre, at borgerne er med i udformningen.

Kommunalbestyrelsen har også opmærksomhed på forpligtigelsen til at tilgodese hele kommunens interesser. Grundlæggende skal vi alle have en samtale med os selv og hinanden om, hvad konsekvenserne for Dragør vil være, hvis man ikke tager imod Sund & Bælts tilbud.

I slutningen af august holder vi som kommunalbestyrelse et åbent borgermøde for drøftelse af sagen. 

Vi sikrer, at der vil blive afholdt individuelle møder med berørte grundejerforeninger og digelav, inden vi træffer endelige beslutninger. 

Og lad mig afslutningsvis tilføje, at jeg er sikker på, at vi alle – på tværs af partierne – vil sikre den bedste dialog og inddragelse af alle.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk