Den nye værftsbygning skal bygges syd for de to eksisterende haller. Foto: HAS.
Den nye værftsbygning skal bygges syd for de to eksisterende haller. Foto: HAS.

Ny værftshal kan være på vej

Klima-, By- og Erhvervsudvalget (KBEU) skal på deres møde i dag, onsdag den 8. marts, beslutte om Dragør Baade-værft skal have tilladelse til at opføre endnu en værftshal yderst på Dragør Havn. 

Efter planen skal den nye hal, der udgør tredje og sidste del af udflytningen af værftet, placeres i det sidste areal i delområde B i det østlige byggefelt – lige syd for de to eksisterende haller.

Det bebyggede areal af den nye hal udgør 825 m2 – hvilket er en anelse mindre, end de to andre værftshaller. De har nemlig hver et bebygget areal på omkring 900 m². 

Bygningen udformes med tre fremspring mod syd og i samme stil og farver som de to andre haller – herunder med samme tag-, væg- og vinduesmateriale.

Anbefaler dispensation

Som ved opførelse af de to første haller kræver det nye halbyggeri en tilsvarende dispensation fra Lokalplan 70, som blev givet i august 2019, hvor Dragør Baadeværft fik tilladelse til at overskride byggehøjden med 30 cm for at kunne etablere rytterlys.

Administration mener, at Dragør Kommune skal gentage dispensation til en samlet bygningshøjde på maksimalt 8,8 meter for den tredje værftshal, så den nye værftshal vil få samme højde som de to eksisterende haller, og hele værftet kan fremstå ensartet.

Skitse over Dragør Bådeværfts facade med den nye hal fra syd (øverst) og fra vest.
Skitse over Dragør Bådeværfts facade med den nye hal fra syd (øverst) og fra vest.

Ud over dispensationen fra byggehøjden, kræves en dispensation, så den nye hal kan bygges helt ud til områdets afgrænsning – her aktuelt mod syd og vest.

Kommunens administration mener, at en dispensation til et større bygningsvolumen ud til byggefeltets afgrænsning skal gives. Vurderingen er, at byggeriet er i overensstemmelse lokalplanens bestemmelser omkring anvendelse området til havnerelateret erhverv – overvejende i form af areal- og volumenkrævende erhverv.

Forvaltningen lægger i sin vurdering vægt på, at det nye byggeri følger en samlet plan og fremstår som en harmonisk helhed med de øvrige værftsbygninger.

Naboorientering

Efter behandlingen i KBEU skal sagen i naboorientering.

Forvaltningen søger om at få KBEU’s bemyndigelse til at kunne dispensere fra lokalplanen uden ydere politisk behandling, hvis der ikke kommer væsentlige bemærkninger ved naboorienteringen.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk