Nye boliger på Sydstranden

I længere tid har flere indehavere af erhvervsgrundene på Søndre Tangvej ønsket at bygge boliger. Nu kommer en ny lokalplan i høring

Af Rasmus Mark Pedersen og Jens Munch

Lige siden Sydstranden blev bebygget, har der været en lille enklave af erhvervsbygninger omkring Søndre Tangvej.

Klemt inde mellem Skolen ved Vierdiget og Sydstrands Centeret har forskellige håndværksmestre og småproducenter haft deres værksteder og kontorer på grundene.

Nu ser det ud til, at tiden er ved at rinde ud for det lille erhvervsområde på Sydstranden, idet seks ud af otte grundejere har udarbejdet boligprojekter på deres grunde. Derfor har kommunalbestyrelsen nu vedtaget at sende et forslag til ny lokalplan i høring.

Forslaget går overordnet set ud på at omdanne erhvervsområdet på Søndre Tangvej til et boligområde. Det blev besluttet med stemmer fra Moderaterne, Socialdemokratiet, Sydamagerlisten, Venstre og Konservative.

Liste T stemte imod. Dels på grund af byggeprocenten, der kommer op på 80 procent i modsætning til kommuneplanens 60 procent. Dels på grund af, at lejlighederne udelukkende bliver privat boligbyggeri. Annette Nyvang (T) sagde til mødet i kommunalbestyrelsen, at hun gerne havde set, at planen havde bidraget til flere almene boliger i Dragør.

Nicolaj Riber og Socialdemokratiet stemte for – omend han kom Annette Nyvang lidt i møde:

»Jeg er mere positiv, end Annette Nyvang, omend jeg deler synspunktet omkring almene boliger, som vi har alt, alt for få af i Dragør,« sagde Nikolaj Riber på mødet, men han understregede, at det overordnede formål med flere boliger vejede tungere:

»Vi mener, at det er dejligt med flere boliger. Vi har så få grunde og så få muligheder for at kunne boligudvikle. Så vi hilser det velkommen.«

Det vedtagne forslag inkluderer Lokalplan 80 og et tilhørende kommuneplantillæg, der muliggør byggeri af etageboliger på op til tre etager samt etablering af nye offentlige parkeringspladser.

Den nuværende lokalplan for området tillader ikke den ønskede overgang fra erhverv til boligformål.

Eksisterende erhverv vil kunne fortsætte deres nuværende aktiviteter.

I offentlig høring

Lokalplanen sikrer også, at der er tilstrækkeligt med parkeringspladser ved at tillade opførelsen af nye offentlige parkeringspladser på Vierdiget, som skal finansieres af bygherrerne gennem frivillige udbygningsaftaler.

Kommunen vil stå for anlæggelsen af disse parkeringspladser.

Grundejerne har for nærværende ikke valgt at gå sammen om ét stort projekt. I stedet for har man indsendt en række forskellige forslag til byggerier på grundene.

Området vil ikke blive fuldstændigt omdannet med det samme, da en lokalplan kun skaber fremtidige muligheder. Der er ikke handlepligt.

For erhvervsaktiviteterne gælder, at planen tillader fortsat aktivitet med de hidtidige støjkrav for eksisterende erhverv i en overgangsperiode på op til otte år Virksomhederne skal derefter overholde de normale grænseværdier for støj i boligområder.

Grundejerne har accepteret disse vilkår for at sikre en harmonisk overgang til boligområde.

En miljøscreening har konkluderet, at planen ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, og der kræves derfor ingen miljøvurdering.

Dog skal forekomsten af beskyttede arter undersøges ved ansøgning om byggetilladelse.

Nu vil planforslagene blive sendt i offentlig høring, og der skal tages politisk stilling til eventuelle justeringer, før den endelige vedtagelse forventes i september 2024.

Dragør Nyts indehaver og ansvarshavende redaktør Henrik Askø Stark ejer en af de grunde, der måske skal bebygges med nye boliger. Vi har som journalister fået helt frie hænder til at skrive artiklen.

Lokalplanen vil give mulighed for at bygge boliger på Søndre Tangvej. Illustration: Dragør Kommune.
Lokalplanen vil give mulighed for at bygge boliger på Søndre Tangvej. Illustration: Dragør Kommune.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk