Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev:

Nyt fra Dragør Rådhus

Konfirmationerne er overstået, og alle de unge mennesker har haft nogle dejlige dage. 

9.- og 10.-klasserne er i gang med eksamen, og dermed er vi også på vej ind i sommermånederne. 

Byen summer af liv, og der kommer masser af arrangementer over sommeren i Dragør. En dejlig tid. 

På rådhuset er der travlt med både gode emner – men også emner, der kalder på refleksion og eftertanke.

Biennalen i Venedig

Dragør Kommune har været inviteret til deltagelse i biennalen i Venedig, som er en årlig arkitekturkonference med deltagere fra hele verden. 

Den danske afdeling af biennalen havde i år fokus på vandstandsstigninger, kystsikring og løsninger med udgangspunkt i de udfordringer der er, i henholdsvis Venedig og København – herunder Dragør og Amager.

Sidste år deltog jeg som debattør i konferencen i København arrangeret af Kystdirektoratet og Realdania om samme emne.  Jeg havde glæden af – sammen med udvalgsformanden Helle Barth for Klima, By- og Erhvervsudvalget – at repræsentere Dragør ved denne konference. 

Der blev skabt mange drøftelser og kontakter med vores samarbejdspartnere, Realdania, kommuner og ministerium.

Bo trygt

For et par måneder siden holdt jeg møde med TrygFonden og Københavns Politi om tryghed i kommunen. 

Dragør er inviteret med i et større samarbejde Bo trygt i din kommune, som handler om at skabe tryghed, nedbringe indbrud og anden kriminalitet. 

Det er et samarbejde mellem nogle kommuner, TrygFonden samt politiet med fokus på, at vi udvikler tiltag i fællesskab, som øger trygheden i vores kommune. 

Kommunalbestyrelsen har på sit møde i sidste uge besluttet, at vi skal indgå i dette samarbejde. 

Jeg er glad for, at vi på denne måde kan indgå i samarbejde med andre om at øge trygheden. 

Vi har ikke de store udfordringer med kriminalitet i Dragør, og vores indbrudsrate er lav. Alligevel er det vigtigt, at vi holder fokus på at skabe en tryg kommune. For derved kan vi blive ved med at holde antallet af indbrud og anden kriminalitet nede.

Værftsgrunden

Sidste år vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen et forlig om udviklingen af Dragør Havn. Det er der arbejdet videre med, og på kommunalbestyrelsens møde blev den endelige proces om udbud af værftsgrunden besluttet. 

Tidsplanen er, at vi i løbet af efteråret gennemfører et udbud af grunden med henblik på erhvervsudvikling og får valgt, hvem der fremadrettet skal leje grunden. 

Det bliver en spændende proces, og jeg håber, at der er erhvervsaktive, der vil byde ind på grunden, så vi får skabt mere erhverv på havnen til gavn for Dragør. 

Nordstrandens Vuggestue

I de sidste par måneder har der været en konflikt i Nordstrandens Vuggestue. 

Der har været et pædagogisk tilsyn i vuggestuen, hvor tilsynet har peget på, at der er udfordringer med den pædagogiske kvalitet, og den skal styrkes. Samtidig er der kommet ny ledelse, og der har været en konflikt mellem leder og medarbejdere i vuggestuen. 

Vi har igangsat en række tiltag med tilførsel af ekstra personale, tilførsel af ledelsesressourcer og konfliktmægling med ekstern bistand, da konflikten startede. Efter at have arbejdet med dette et par måneder er konflikten ikke løst, og den er på flere niveauer trappet op. 

Aktuelt vil der over sommeren være en ny ledelse i institutionen, der vil være tilført pædagogiske ressourcer og der vil fortsat være fokus på arbejdsmiljø, trivsel og udviklingen af den faglige kvalitet. 

I denne uge holdes der et ekstra forældremøde, hvor forvaltningen vil fremlægge en konkret plan for ledelse og de kommende måneders indsatser. 

Det er på alle måder en ulykkelig sag, der er gået galt. Fra mit perspektiv er der igangsat mange ting, men sagen har også givet anledning til, at vi må se indad. Vi skal være bedre til at håndtere konflikter og krisehåndtering i kommunen – især med vores kommunikation. Det vil jeg i de kommende måneder sætte fokus på. Og så håber jeg, at alle parter, med de nye tiltag, vil møde hinanden åbent, se fremad og få fokus på at få trivsel og faglig kvalitet tilbage. 

Økonomi og ældreområdet

Lokalpressen har skrevet om de udfordringer, der er på ældreområdet. 

Situationen er den, at der ved budgetopfølgning kan ses, at der forventes et merforbrug på 3–4 mio. kr. 

Stigningen skyldes, at antallet af ydelser til ældre borgere, der er visiteret til hjemmepleje eller praktisk bistand, er steget – og det ses især hos de ældre, der modtager hjælp hos den private hjemmepleje. 

Samtidig er antallet af ældre det samme som tidligere år.

Andre kommuner ser også en stigning i antallet af ydelser, og det kan skyldes, at sygehusene i disse måneder øger deres produktivitet – behandler og udskriver flere borgere, samtidig med at antallet af dage, som den enkelte borger er indlagt, er faldene. 

Vi er nødsaget til at komme i bunds med forklaringerne i denne udvikling, og derfor bliver alle visiteringer nu gennemgået, ligesom vi har bedt om hjælp udefra til at vurdere, om vores hjemmepleje er drevet med størst mulig effektivtet. 

Derfor foretager vi heller ikke akutte besparelser på ældreområdet – ud over at alle visiteringer gennemgås for at vurdere, om de er korrekte. Og så afventer vi en grundig analyse, inden vi træffer videre beslutninger.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk