Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev:

Nyt fra Dragør Rådhus

Sommerferien er for de fleste ved at være slut, og der er gået nogle uger siden mit seneste nyhedsbrev, der kom lige før sommerferien. 

Jeg håber, at alle har haft en dejlig sommer og har haft tid til at nyde sommerdagene i Dragør. 

I denne uge er skolerne startet igen, og mange forventningsfulde børn er startet i 0. klasse. Husk at passe på de nye i trafikken. 

August plejer at være en dejlig varm måned, hvor vi blandt andet skal nyde musikfesten på havnen, som holdes i den kommende weekend. Jeg håber, at mange vil støtte op om denne årlige tradition, og vil samtidig sende en stor tak til Philip Helgstrand som arrangør. 

Vi går et travlt politisk efterår i møde med en række store beslutninger, der skal træffes.

Budget 2023–2026

Torsdag den 11. august bliver kommunalbestyrelsen orienteret om, hvordan den økonomiske situation er for de kommende år. 

I slutningen af måneden holder kommunalbestyrelsen budgetseminar, og der optages i umiddelbart efter budgetforhandlinger med alle partier.

Som omtalt i tidligere nyhedsbrev samt i lokalpressen og på sociale medier er økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen meget stram og levner ikke yderligere midler til kommunerne. Samtidig ser vi ind i et budget, hvor der er behov for, at vi tilpasser tidligere prioriteringer, så vi er sikre på at kunne gennemføre tidligere besparelser. 

Vi har stigende priser på blandt andet opvarmning, som også rammer kommunen hårdt, og når dette spiller sammen med de rammevilkår, der er udstukket i aftalen mellem KL og regeringen, må det forventes, at vi skal spare i de kommende år.

Samtidig har vi stadig en gæld på 42 mio. kr. for ikke-afregnede feriepenge i forbindelse med overgangen til ny ferielov – en gæld, vi på et tidspunkt skal finde finansiering til at få afviklet. 

Vores anlægsbudget levner kun mulighed for den absolut nødvendige vedligehold, og vi skal påbegynde opsparing til kommunens andel af udgifter til blandt andet en kystsikringsløsning. 

Endelig ser vi – ligesom andre kommuner – et stigende udgiftspres på flere af vores velfærdsområder såsom det specialiserede børneområde og sundheds- og ældreområdet. 

Jeg har tidligere meldt ud, at denne valgperiode kommer til at handle om svære prioriteringer og at sætte tæring efter næring. For mig er det vigtigt, at vi får sat fokus på den langsigtede økonomi. Vi er nødsaget til at se på reformer i måden, vi arbejder på i Dragør Kommune, på vores serviceniveau, og om vi har den rigtige fordeling af midler mellem de forskellige sektorer i kommunen. 

Vi går en svær tid i møde, og alle områder må forvente at blive påvirket af budgettet for de kommende fire år. 

Der venter alle partier hårdt arbejde for at sikre, at Dragør har en stabil økonomi fremadrettet, og at få denne styrket, så vi også har robusthed til at modstå uforudsete situationer i fremtiden.

Varmeplanen og gassituationen

Dragør skal i lighed med alle andre kommuner i landet inden årets udgang meddele alle borgere, om de kan få mulighed for fjernvarme i fremtiden. 

Vi har entreret med virksomheden Ea Energianalyse og Rambøll til at hjælpe os med at lave analyser af fremtidens varmekilder i Dragør.

Det er kort tidsfrist for en stor opgave, da mange forhold skal undersøges. Derfor har Dragør Kommune også købt ekstern ekspertbistand til at lave en vurdering af mulige varmeløsninger. 

Ud over ekstern bistand til at belyse alle varmekilder og mulighederne for Dragør havde jeg i begyndelsen af maj, sammen med Tårnbys borgmester, et møde med Centralkommunernes Transmissionselskab, der blandt andet er leverandør på fjernvarme. Her blev det aftalt, at de også indgår i arbejdet med at lave vurderinger af, om fjernvarmen kan udrulles til Dragør.

Det forventes, at kommunalbestyrelsen i oktober eller november træffer en endelig beslutning om, hvilken varmeform den enkelt husstand kan forvente i fremtiden. Det vil sige, at alle vil have besked inden udgangen af året om, hvorvidt der er mulighed for fjernvarme i Dragør – og i givet fald i hvilke områder – eller om der skal etableres alternative varmekilder. 

Udeservering

På de sociale medier har debatten om udeservering været i gang i flere omgange hen over sommeren. Kommunalbestyrelsen er i den anledning blevet kaldt dumme, uvidende, erhvervsfjendske, sogneråd og meget mere. Derfor vil jeg forsøge at forklare, hvad der er op og ned i denne sag, for kommunalbestyrelsen har rent faktisk gjort sig nogle politiske overvejelser, inden vi traf en beslutning.

I Dragør har vi to regelsæt for udeservering. Det ene handler om havnen og det andet om Dragør Gamle By – primært omkring Kongevejen. Årsagen til forskellige regelsæt er, at vi må opkræve takst for leje af areal til udeservering på havnen. Det må vi ikke ifølge lovgivningen for Dragør Gamle By. Det betyder, at de erhvervsdrivende, der har udeservering i gågaden, ikke skal betale leje og har arealet gratis.

I tidligere år har det været Café Blink og Dragør Strandhotel, der har haft udeservering i større omfang. Deres arealer blev udvidet i forbindelse med, at Kongevejen blev renoveret for år tilbage. Derimod havde butiksejerne på Kongevejen haft mulighed for at have udeservering langs husmuren. Det blev håndteret godt og konstruktivt af langt de fleste, og andre havde svært ved at overholde de regler, der var om, at borde og stole for eksempel ikke måtte stå på den ledelinje, der hjælper synshandicappede.

I sommeren 2020 gav vi som et forsøg mulighed for udeservering på selve Neels Torv. Det var nyt og et ønske fra nogle erhvervsdrivende. Det blev imødekommet af kommunalbestyrelsen, men bragte periodevis også udfordringer, da udeserveringen fyldte meget. Samtidig var der også bekymring for udviklingen fra blandt andre medlemmer af Beboerforeningen for Dragør Gamle By. Ifølge de daværende regler var der ikke nogen konsekvenser, hvis man som erhvervsdrivende ikke overholdt reglerne, og dermed intet grundlæggende og vigtigt styringsparameter, som mange kommuner benytter sig af i deres regulativer. 

Kommunalbestyrelsen besluttede at lave et nyt regulativ for 2022 – og valgte i høj grad at anvende en del af de erfaringer, man havde gjort sig i Københavns Kommune. 

Kommunalbestyrelsen har i regelsættet skullet afveje vores ønske om at sikre de erhvervsdrivende så meget udeservering som muligt, samtidig med at vi tog hensyn til, at udeservering også påvirker oplevelsen af det åbne og offentlige rum – særligt i en by fra 1700-tallet, som både er fredet og bevaringsværdig. Derfor har vi haft et ønske om at begrænse mængden af farvestrålende reklamer fra eksempelvis bryggerier og isproducenter. 

Regelsættet har været i høring hos alle involverede parter, som er de erhvervsdrivende, beboerforeningen og bevaringsnævnet. 

2022 er første år med dette nye regelsæt, hvor der også er et politisk ønske om, at der føres tilsyn med, at reglerne overholdes. Det er desværre nødvendigt – også i Dragør – når vi skal tage hensyn til alle parter. 

Det er muligt, at der så er regler i det nuværende regelsæt, der viser sig at være uhensigtsmæssige. Og er dette tilfældet, er vi indstillet på, at se på regelsættet på ny og tage en konstruktiv dialog med de erhvervsdrivende. 

Kystsikring

Jeg håber, at man har læst artiklerne om den nye udvikling i sagen omkring kystsikring i Dragør Nyt og AmagerLiv, hvor det nye tilbud fra Sund & Bælt er omtalt. 

Dragør Kommune inviterer mandag den 22. august til et borgermøde, hvor vi vil gøre status på den nuværende proces, Sund & Bælts tilbud samt hvilke beslutninger, politikerne skal træffe i september og oktober. 

Følg med i lokalpressen, kommunens hjemmeside og sociale medier om det kommende borgermøde. Jeg håber, at mange i Drag-ør vil deltage. Kystsikringen berører os alle, og det er vigtige beslutninger, vi skal træffe. Så kom og bliv opdateret på sagen.

PFOS-forurening  

Vi er alle bekendt med, at vores grundvand er alvorligt forurenet. 

Dragør Kommune har sammen med Tårnby Kommune fået foretaget en ekstern juridisk vurdering af, om der kan rejses et erstatningskrav over for lufthavnen, som er en af forurenerne. Den juridiske vurdering er modtaget og har været forelagt kommunalbestyrelsen på vores møde i juni. 

Af sagens natur er dette kompliceret juriske vurderinger, og derfor har vi besluttet, at vi har yderligere drøftelser med Tårnby Kommune om sagen, inden vi forventer at træffe en endelig beslutning i september. 

Det er vigtigt at understrege, at man trygt kan drikke vandet fra vandhanerne, da PFOS-indholdet ligger under de grænseværdier, som myndighederne stiller. 

Skaterområde på havnen

En anden sag, der har været en del debat om, er etableringen af et skaterområde på havnen. 

En gruppe forældre har taget initiativ til et nyt skater-område. Kommunalbestyrelsen gav i 2021 tilsagn til, at man gerne ville fremme projektet, såfremt de selv kunne finansiere etableringen. 

Fredningsnævnet har givet deres tilladelse, og status er nu, at hvis initiativgruppen kan finde finansiering, skal der laves en lokalplan for området. 

Man kan debattere længe, om et skaterområde hører til på havnen eller ej, men kommunalbestyrelsen har imødekommet det, da vi i forvejen har et velbesøgt aktivitetsområde med et boldområde, legeplads og motionsredskaber. Kommunalbestyrelsens vurdering har været, at samspillet mellem dette og børn, der skater, er godt og hensigtsmæssigt. 

Indtil videre afventer kommunalbestyrelsen, at finansieringen kommer på plads, inden arbejdet med en lokalplan sættes i værk.

Kommende sager

På udvalgsmøderne i august er der flere spændende sager på vej. For at nævne tre interessante sager er der blandt andet ansøgt om en ny kajakbro på Nordstranden ved Gerdsvej. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med betalingsparkering i Dragør, eller om forslaget herom skal skrinlægges. Og endeligt skal der tages stilling til hvilke tiltag, vi kan iværksætte for at få engageret og inddraget vores ungdom i de politiske beslutninger.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk