Nyt fra Dragør Boldklub:

Rejseudgifter

Dragør Boldklub og Dragør Nyt fortsætter sit historiske tilbageblik i boldklubbens gamle klubblade. Denne gang omhandler historien rejseudgifter.

Da Dragør Boldklub i sin tid blev optaget i KBU, forlangte DB’s modstandere, at DB skulle betale modstandernes rejseudgifter for at tage til Dragør for at spille kamp! Dette var gældende for alle hold – fra junior- til seniorhold. Og det var ikke en ubetydelig udgift for klubben. 

Kunne man forestille sig, at Brøndby forlangte, at AaB skulle betale Brøndbys transport til Ålborg i dag? Næppe. 

Her et referat fra mødet i KBU den 9. december 1936.

HR

»Rejseudgifter (1936)

Paa foranledning af K.B.U. afholdtes den 9. December et Møde i København mellem B.-Rækkens Klubber, med Dagsorden: D.B.s Rejsetilskud ved Turneringskampe i Dragør. 

Dragør var Repræsenteret ved Axel Aagesen og R. Andersen. Mødet lededes af K.B.U.s repræsentant i B.-Rækken, O. Christensen fra Sylvia. Kun 9 af de 15 Klubber var mødt, nemlig Sylvia, Olympia, Kammeraterne, Hvidovre, Astoria, Fix, Nørrebro, Hermes og Drag-ør.

Mødet var indkaldt for at faa Klarhed over, hvor meget Dragør skulde betale i Rejsegodtgørelse ved Turneringskampe. Husum havde bl.a. i Foraaret til K.B.U. beklaget sig over, at Rejsetilskuddet ikke dækkede deres Udgifter til Dragør. Kammeraterne havde ligeledes til K.B.U. beklaget sig over, at Rejsetilskuddet heller ikke dækkede deres Udgifter. Kammeraterne stillede den nævnte Dag det Forlangende, at Dragør skulde betale Kr. 1,40 pr. Spiller + Halvdelen af Entreindtægten, hvilket Dragør ikke vilde gaa med til. Dragør betalte denne Dag Kammeraterne Halvdelen af Entreindtægten, hvilket udgjorde Kr. 14,50. Efter Kammeraternes Mening skulde de denne Dag have et Tilskud paa i alt kr. 52,00.

O. Christensen indledede Mødet med at fremlægge de forskellige Skrivelser fra Klubberne og Dragørs Svar herpaa.

Herefter fremlagde Kammeraterne deres Synspunkter paa Spørgsmaalet, idet de mente, at Reglerne for Rejsetilskuddet ikke var ens for alle Klubberne. 

Olympia forlangte Kr. 1,40 pr. Spiller.

R. Andersen, fik derefter Ordet for at klarlægge D.B.s Synspunkter i denne Sag. 

Da vi i sin Tid gik med til at betale Rejsegodtgørelse til Turneringskampe i Dragør havde vi kun et Seniorhold i Turneringen, og der var ikke saa mange Klubber i B.-Rækken. Vi har nu 6 hold i Turneringen og samme Pligter for alle Hold. Det maa derfor være forstaaeligt, at disse Rejseudgifter, som sidste Aar udgjorde over 1.100 Kr., vokser Klubben over Hovedet, og at det i de senere Aar har været vanskeligt at skaffe disse Penge til Veje. Naar D.B. havde Tilladelse til at tage Entre ved 1. Holds Kampene, var det for at skaffe Midler til disse Rejseudgifter, og ingen Klub kan forlange baade Rejsetilskud og Andel i Entreindtægten. R. Andersen sluttede med at udtale, at naar Klubberne kan spille bl.a. i Kastrup og Hvidovre uden Rejsetilskud, maa de ogsaa kunne tage Hensyn til Dragør og f. Eks. nøjes med Halvdelen af deres Rejseudgifter til Dragør. Efter en del Diskussion enedes man om følgende: At ved fremtidige Turneringskampe i Dragør skal D.B. betale Kr. 1,00 pr. Spiller, og Dragør beholder selv den eventuelle Entreindtægt. Har vedkommende Klub, der spiller i Dragør, flere Hold med, der spiller Turneringskamp, har disse Holds Spillere Ret til at overvære 1. Holds Kampen gratis. Hvorimod vedkommende Klubs øvrige Medlemmer maa betale for at overvære Kampen. 

Meddelelse om disse Bestemmelser vil blive tilstillet alle B-Rækkens Klubber. 

-----       

Rent økonomisk vil denne Ordning ikke betyde ret meget for D.B., men der er nu skabt Klarhed, saa at visse Gnidninger og Misforstaaelser i Fremtiden kan undgaas. Skal D.B. i Fremtiden kunde mindske disse tunge økonomiske Byrder, maa det ske paa den Maade, at Trafikforholdende forbedres her paa Amager. Det vil sige: billigere Kørsel. De nuværende Priser er for høje og virker hemmende ikke alene for vor Forening, men paa mange andre Maader, særlig her i Dragør. 

R. A.«

Jernbanevogne fra Amagerbanen på Dragør Station 1935. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.
Jernbanevogne fra Amagerbanen på Dragør Station 1935. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk