Krudthuset på Bachersmindevej er nok en gang på den politiske dagsorden. Arkivfoto: Thomas Mose.
Krudthuset på Bachersmindevej er nok en gang på den politiske dagsorden. Arkivfoto: Thomas Mose.

Salg af krudthuset

Et flertal i kommunalbestyrelsen besluttede torsdag den 27. april at undersøge mulighederne for boliger på krudthusgrunden på Bachersmindevej i forbindelse med et eventuel salg af ejendommen.

Beslutningen om at sælge krudthuset er en del af budgetaftalen, der blev indgået mellem Socialdemokratiet, Konservative og Venstre i september sidste år.

Det var da også medlemmerne af de tre partier samt løsgængeren Lisbeth Dam Larsen, der stemte for forslaget, mens liste T og Sydamagerlisten stemte imod.

Fredet bygning

Krudthuset, der i dag anvendes til opmagasinering, er i dårlig stand, og en eventuel køber må forvente at skulle gennemføre en gennemgribende renovering. 

Bygningen er fredet, og fremtidig indretning og anvendelse skal underordne sig de fredningsværdier, som knytter sig til murene, vinduerne, de store åbne rum og den synlig tagkonstruktion. Man kan derfor ikke forvente at få tilladelse til at lave nye åbninger eller eventuelle tagvinduer, og det åbne udtryk skal kunne opleves i forbindelse med en ombygning.

I et notat fra Dragør Kommune står der dog, at det må kunne forventes, at man kan få lov til at installere toilet og køkken.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der er øverste myndighed på fredningsområdet, og det er derfor dem, der skal give tilladelse til ændringer af krudthuset.

Ifølge kommunens notat er det de konkrete fysiske ændringer, der er afgørende for, om et nyt projekt kan godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen – og ikke en ny funktion i sig selv, og at det derfor er vanskeligt at entydigt kunne fastslå en egnet funktion.

Der er tilføjet i notatet, at krudthuset i forhold til fredningen både vil kunne anvendes til såvel offentlige som kommercielle formål.

Slots- og Kulturstyrelsen kan yde en privat ejer økonomisk støtte til istandsættelsesarbejde.

Boliger

Som følge af krudthusets fredning og de begrænsede forandringsmuligheder dette giver, mener Dragør Kommunes forvaltning, at det vil være vanskeligt at indrette boliger i bygningen – særligt på grund af de begrænsede muligheder for dagslys i bygningen og kravet om de store, åbne rum.

Grunden, som krudthuset ligger på, er temmelig stor, og forvaltningen vil ikke udelukke, at det kan være muligt at etablere en eller to mindre boliger på grunden.

Inden sådan en bebyggelse vil kunne ske, vil lokalplanen skulle opdateres, ligesom der vil skulle laves et tillæg til kommuneplanen. Arealet er nemlig fremhævet, da kommunen har ønsket at sikre muligheden for genskabelse af den oprindelige jordvold og voldgrav omkring bygningen. Ønskes denne mulighed bibeholdt, vil det give begrænsninger både i forhold nybygning på grunden og til parkeringskrævende anvendlese af krudthuset i øvrigt.

Kultur- og medborgerhus

Det er, som nævnt, ikke alle medlemmer af kommunalbestyrelsen, der ønsker at sælge krudthuset.

Liste T og Sydamagerlisten havde i fællesskab fremsat et ændringsforslag. De mener, at man skal undersøge muligheden for at søge fondsmidler til istandsættelse af bygningen, og at der skal etableres et medborger- og kulturhus, inden huset sættes til salg.

Dette medborgerhus skal være en kombination af kulturhus til udstillinger, aktiviteter for borgere, for eksempel foredrag, møder osv., samt en café, der skal bortforpagtes. Ifølge forslaget skal mulighederne for at etablere et bibliotek ligeledes undersøges.

Liste T og Sydamagerlistens forslag fik dog ikke opbakning fra de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som alle stemte imod.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk