Vi har modtaget – åbent brev til kommunalbestyrelsen:

Skolernes fremtid

Kære kommunalbestyrelse

Her 150 dage efter konstitueringen er det et godt tidspunkt at se tilbage på, hvordan det står til med de fine valgløfter fra efteråret. 

Men ak og ve, det ser ud til, at alle gode intentioner allerede er blevet glemt og erstattet af den samme, hovedløse regnearksgymnastik af deres forgængere. 

De seneste forslag får godt nok regnestykket til at passe, men uden at skele til de konsekvenser, de vil have for de børn og unge, de kommer til at gå ud over. Jeg vil derfor gerne bruge lidt af jeres tid på at summere op, hvad konsekvenserne vil være af endnu en million-besparelse på vores skoler.

Hvor står vi i dag?

Jeg vil gerne starte med at se lidt tilbage på de forgangne år. 

For jer nye medlemmer kan det måske give lidt inspiration til de kommende forhandlinger – og for de tilbagevendende medlemmer måske lidt klarhed over, hvor meget der er sket samlet over årene. 

Her er et overblik over reduktioner i budgettet på Store Magleby Skole alene (der er tilsvarende tal for de andre to skoler):

 • 2017: ÷114.726 kr.
 • 2018: ÷384.167 kr.
 • 2019: ÷1.177.129 kr.
 • 2020: ÷420.893 kr.
 • 2020: ÷1.800.000 kr.
 • 2020: ÷750.000 kr.
 • 2021: ÷917.000 kr.

Det er værd at bemærke, at 2020 var et særligt hårdt år. Mindreforbruget på 1,8 mio. kr. fra året før, som normalt bliver overført til næste regnskabsår, blev inddraget – penge, som vi ikke nåede at bruge i 2019, men havde hårdt brug for i 2020. Dernæst blev budgettet genåbnet få måneder inde i året – og endnu trekvart million blev fjernet. Det bringer os frem til i år, hvor budgettet igen skal genåbnes midt på året.

Skolerne har i mange år bedt om ro på området. Men hvor megen ro kan der være, når vi ikke engang kan regne med, at et budget holder i mere end få måneder ad gangen? Det er virkelig svært at drive en skole på den måde. 

Inden vi forlader de tørre tal og ser på den virkelige verden bag tallene, et par ord om hvor vi så står lige nu. 

Som I ved, var sidste år et valgår, og budgettet bød ikke på synlige besparelser. Alligevel, på grund af teknikaliteter bag tildelingsmodellen, blev budgettet på Store Magleby Skole for 2022 reduceret med yderligere 1,4 mio. kr. 

Og som det sidste nye kommer forslag om en besparelse på 1.066.000 kr. (2%), der skal dække merforbrug på specialområdet. Dertil kommer lidt over 250.000 kr., som omfordeles fra 0.–9. klasse til 10.-klasser og en usikker finansiering af det nye 9. spor. 

Kort sagt, efter de 6 mio. kr., der allerede er sparet væk, tages yderligere 2,5 mio. kr. fra vores børn og unge.

Hvad betyder dette så?

I løbet af de seneste seks år, er disse reduktioner foretaget på Store Magleby Skole:

 • Lukning af SFO’er
 • Afskaffelse af dedikeret leder til inklusion
 • Besparelse på en leder
 • Færre lærere
 • Højere undervisnings-timetal for de tilbageværende lærerne
 • Reduktion i budgetter til bøger 
 • Manglende adgang til it-portaler, der bruges til undervisning
 • Færre penge til ekskursioner.

Hvad betyder en besparelse midt i 2022?

Det er klart, at denne stime af besparelser ikke kan fortsætte, uden at det kommer til at gå ud over undervisningen. Jeg vil dog også benytte lejligheden til at takke ledelsen på Store Magleby Skole for det gode samarbejde med skolebestyrelsen om at finde besparelserne der, hvor de gør mindst ondt. Det er indtil nu lykkedes i den store helhed at finde besparelserne rundt om kernen af, hvad en skole er og skal være. 

Desværre er vi nu nået til det punkt, hvor det kommer til at gøre ondt. Rigtig ondt!

Sparekniven skal nu pakkes væk og erstattes af en sav. Vi er nu nået ind til benet.

Det er bedst illustreret ved, at skolens budgetter til løn og undervisningsmidler er på samme niveau som i 2016 – mens der på samme tid er sket stigninger i lønninger og priser – skolens budgetter er ganske enkelt mindre værd i dag, end før.

Hvor kan vi finde endnu en million her og nu? Det kunne være udskydelse af tiltrængt renovation af madkundskabslokalet (de nye skabe m.v. er indkøbt, men der er ikke råd til nedtagning af det gamle og opsætning af det nye), lejrskoler, »Chromebooks«, undervisningsportaler samt bøger.

Det har været skolebestyrelsen magtpåliggende at bevare lejrskolerne. Vi mener, at de bidrager til børnenes sociale færdigheder og forstærker fællesskabet. Noget, der efter gentagne coronanedlukninger er behov for som aldrig før. 

Vi hører ugentligt historier fra lærer, der ikke kan bruge »Chromebooks« i undervisningen, simpelthen fordi der ikke er nok til rådighed. De planlagte indkøb af ekstra-computere må de nok skyde en hvid pil efter. 

Kære kommunalbestyrelse, forestil jer, at I skal deles om et par computere for at udføre jeres arbejde. Det er det, I byder vores børn på skolerne, ved at trække besparelserne ned over skolerne. 

Også adgang til online-læringsportaler er der allerede skåret ned på, og det bliver der nok mere af i fremtiden. 

Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at Dragør ikke har råd til, at vores børn kan forberedes på den digitale fremtid – og samtidig skal børnene arbejde med nedslidte bøger, fordi også indkøb af disse skal udskydes.

Alt dette har direkte indflydelse på, hvilken undervisning vi kan tilbyde vores børn og unge. Og det gør det også sværere for en lærer at få en dagligdag til at hænge sammen. Vi kan risikere at rykke på motivationen hos vores lærere og pædagoger og i sidste ende få svære ved at fastholde og rekruttere de dygtige lærere, som vores børn fortjener. Lærerne kæmper med næb og kløer for vores børn hver dag – dem må vi heller ikke miste. 

Kære kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvor er vi på vej hen? 

De nævnte eksempler er kun for de kendte besparelser. Hvad kan vi forvente, der møder os ved næste års budget? Kommer der midler til den ekstra klasse fremover? Hvad blev der af alle de gode intentioner og ambitioner bag den nye skolepolitik? Hvad blev der af alle jeres velmente valgløfter? 

I april sidste år blev en ny skolepolitik godkendt – og i denne står der blandt andet: »... Eleverne vil derfor møde en varieret undervisning, der stimulerer deres faglighed bl.a. via tværfaglige læringsforløb med plads til nysgerrighed og fordybelse.« 

Det kan de snart ikke mere i en skole, der bliver skåret i flere gange årligt. 

Slutteligt vil jeg på det kraftigste advare imod den måde, hvorpå det aktuelle forslag sætter lighedstegn mellem merforbrug på special-området og besparelse på folkeskolerne. Dette kreerer et incitament til at undlade at visitere børn og unge, som har behov for ekstra støtte, for at undgå flere besparelser. Dette vil være absolut uacceptabelt, hvis det skulle komme til at ske. 

Vi støtter ambitionen om en høj inklusion og så langt som muligt hjælp til børn med ekstrabehov i lokalmiljøet. De børn og unge, der derimod har behov for mere støtte, end der kan gives på vores folkeskoler, skal have muligheden for at få specialtilbud. Kommunens finansielle tilstand må absolut ikke blive en hindring for, at de kan få den hjælp, de har brug for.

Kære kommunalbestyrelse, jeg håber, at I vil løfte blikket fra regnearket bare i et par minutter. Kig på jeres egne børn eller børnebørn og tænk over konsekvenserne, der lige er nævnt. Og når I så kigger ned igen, er jeg sikker på, I kan finde et tilsvarende mindreforbrug i et af de andre regneark, der ikke er skolernes.

Jeg håber, at når I skal tage beslutning om at lukke et hul efter prisstigninger i specialområdet, at I vil tænke på vores børn – på deres fremtid – vores alles fremtid.

Med venlig hilsen
Erwin Lansing
Formand for Skolebestyrelsen på Store Magleby Skole

Skolerne bliver båret af dedikerede medarbejdere

Dragørs skolesucces truet af sparekniven Læs mere

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Vi har et fælles ansvar

Økonomiforhandlingerne mellem Kommunernes
Landsforening og regeringen er i fuld gang Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk