Vi har modtaget:

Status på kystsikring

Der sker aktuelt en del nye tiltag med bl.a. udmeldinger fra staten vedr. kystsikring af den kritisk infrastruktur. Derfor en fælles opdatering om, hvad status er i Dragør. 

De politiske beslutninger

Den nuværende plan for kystsikringen følger den oprindelige plan. 

Medio januar fik den nye kommunalbestyrelse en grundig indførelse i hele kystsikringsprojektet. Herunder også de alternativer, som både Dragør Nordstrands Digelag og Søvang Grundejerforening er kommet med. 

Torsdag den 3. marts træf en enig kommunalbestyrelse beslutning af om, at Dragør Nordstrands Digelag og Søvang Grundejerforenings alternative forslag skal undersøges på lige fod med øvrige forslag. Denne proces er i gang, og i skrivende stund forventes det, at sagen forelægges til politisk behandling i september måned. 

Den undersøgelse, der foretages, er, at der laves grundige sammenligninger af projekterne, så der er et fuldt oplyst grundlag – både til at drøfte fordele og ulemper på, men også at træffe beslutningerne ud fra. 

Kommunalt samarbejde

Der blev tilbage i 2021 indgået en aftale mellem de fire kommuner Dragør, Tårnby, Hvidovre og København om at drøfte udfordringerne om kystsikring. 

Jeg tog tilbage i marts måned et initiativ til, at de fire borgmestre fra de fire kommuner mødtes for at indlede det politiske samarbejde. Vi blev enige om at tilskrive både miljøministeren og transportministeren om et møde. Dette for primært at sætte fokus på udfordringerne om finansiering. 

Ministrene har efterfølgende meldt tilbage, at der ikke aktuelt vil blive afholdt møde, men regeringen vil tage initiativ til en statslig arbejdsgruppe, der skal vurdere kystsikringen rundt om København. 

Dialog med Sund & Bælt

Tilbage i 2019/2020 var der en dialog med Sund & Bælt om mulige løsninger for kystsikring. Denne dialog har jeg genoptaget – og i dialogen med Sund & Bælt har været positiv. 

Sund & Bælt vil på et møde med kommunalbestyrelsen den 13. juni (efter redaktionens slutning, red.) fremlægge alternative ideer til, hvordan en kystsikring på Dragør Nord også kan etableres, hvis der ønskes et fremskudt kystsikring. 

Denne præsentation forventes inden udgangen af juni at blive gentaget for Drag-ør Nordstrands Digelag og repræsentanter fra Søvang Grundejerforening og igen i august eller september i et åbent borgermøde, så alle har samme viden. 

Sund & Bælts idéer vil indgå som et supplement til de foreliggende løsningsforslag og vil indgå i den politiske behandling til efteråret 2022. 

Vi er i et svært krydspres

Mange forhold er på spil, når vi taler kystsikring i Dragør. Og nogle af dem kan komme til at give os udfordringer. 

Vi skal være opmærksomme på, at lufthavnen, metroselskaberne og Sund & Bælt har væsentlig højere sikringsniveau, end det vi arbejder med i Dragør. 

Alle tre selskaber har stor interesse i, at kystsikringen snart kommer i gang, da de skal have beskyttet væsentlige offentlige interesser. 

De fire kommuner – Dragør, Tårnby, Hvidovre og København – har heller ikke samme opfattelse af, hvilket sikringsniveau, der skal være, og vi har forskellige interesser i dette, da vi er forskelligt udfordret. 

Staten har meldt ud, at de nedsætter en statslig arbejdsgruppe, der skal foretage en forundersøgelse for stormflodsplan for København, og som har fokus på kritisk infrastruktur. 

På Klima, By- og Erhvervsudvalgets møde i juni måned skal vi tage stilling til deltagelse i denne forundersøgelse, der skal løbe i 2023 og 2024 – og med endelig politisk beslutning i 2024. 

Samtidig forventes der snarlige klimaplansforhandlinger i Folketinget, hvor bl.a. kystsikring forventes at indgå.

I Dragør har vi en stor interesse i, at der bliver gennemført en kystbeskyttelse, der sikrer kommunen imod stormflod og havvandstigninger – det blev vi mindet om senest under stormen Malik.

Vi har også en interesse i, at staten m.fl. bidrager til finansieringen af kystbeskyttelsen, da det over tid er endog meget store omkostninger, vi står over for i Dragør. Hertil kommer kræfterne til at løfte et anlægsprojekt af de dimensioner, vi taler om.

Statens forundersøgelse

Disse nye oplysninger peger i den retning, at alle parter er enige om, at der skal træffes beslutninger nu. 

Dragør er på mange måder på forkant i forhold til både staten og de andre kommuner, da vi har lavet vores forundersøgelser. 

Men de meget klare meldinger – og ikke mindst den statslige nedsatte arbejdsgruppe viser, at der skal tages beslutninger i forhold til sikring af den kritiske infrastruktur. 

Det er endnu for tidligt at sige, hvad resultatet bliver, men jeg synes, det er vigtigt, at vi holder os for øje de muligheder eller risici, der er, når staten går ind i sagen. Måske vil det munde ud i, at der vedtages en anlægslov. 

Om det er godt for Dragør, er det for tidligt at sige noget om endnu. På den ene side vil det betyde en statslig ramme for, hvordan diger etableres. På den kritiske side er jeg bekymret for, at der også kan træffes beslutning om kystsikring, uden at vi i Dragør får indflydelse. Og det vil være meget kritisk, hvis staten træffer beslutning om at kystsikre bag om Dragør, for at beskytte statslig infrastruktur og København – men ikke beskytter Dragør og Tårnby. 

Hvad gør vi så

Dragør har en god tidsplan. Vi skal træffe beslutninger om det videre forløb til september. Her har vi fået belyst vores eget kystsikringsprojekt med et sikringsniveau svarende til en 100-års-hændelse, og vi har fået belyst alternativerne fra Dragør Nordstrands Digelag og Søvang Grundejerforening. Samtidig kender vi også idéerne fra Sund & Bælt. 

Vi skal på samme tid med alle kræfter deltage i den statslige drøftelse af kystsikring. Samtidig skal alle partier sikre deres dialog med deres folketingsgruppe om situationen. 

Tegner der sig et billede af, at der kommer lovgivning på området, skal vi sikre, at Dragørs interesser tilgodeses så vi ikke efterlades på perronen. 

Løbende dialog

Først og fremmest er vi i gang med at se på mulighederne for et møde mellem Sund & Bælt og henholdsvis Dragør Nordstrands Digelag samt Søvang Grundejeforening her i juni. 

Dernæst får vi i efteråret formentlig brug for flere borgermøder. Dels for status på kystsikringen, men også for en drøftelse og orientering om de statslige tiltag og eventuel betydning for Dragør. 

I kommunalbestyrelsen vil vi gøre alt, vi kan for at sikre et højt fælles informationsniveau.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk