Ugens fodboldhistorie stammer fra et af Drag­ør Boldklubs klubblade fra 1934.
Ugens fodboldhistorie stammer fra et af Drag­ør Boldklubs klubblade fra 1934.
Nyt fra Dragør Boldklub:

Stort navn i klubben 

Her bringes det foreløbig sidste indlæg af gamle historier, fra Dragør Boldklubs klubblade fra 30’erne. Der er stadig mange indlæg at bidrage med, men nu starter fodbolden – forhåbentlig – igen, så de gamle historier må vige. Men de gamle historier vender måske igen til vinter. 

Der er mange store navne, som igennem mange år har bidraget med frivillig hjælp, og her er et af de navne. 

Så kan læserne gætte hvem »formidleren« af disse historier er ... 

Jeg er i øvrigt ikke selv bekendt med nedenstående flagsang – og mindes ikke at have hørt den. Så kan nogen melodien, så giv gerne et bud.

HR

»Gamle kendte D. B. Navne, 1934

Vort Flag med »D. B.«s Mærke staar,
det vajer i Vinden og smelder mod Skyen,
stryg Sorgen af Sinde og syng over Byen:
Vaj højt vort Flag
for Idrættens Sag.

E. Rosschou

Ved D. B.’s i øvrigt saa sørgeligt lidt besøgte »Heidelberg-Fest« sagde et af vore Medlemmer til mig i en Pause: »Gaa op og Spil D. B.’s Flagsang. Lad os synge den.« Jeg svarede, at desværre kendte vist ikke ret mange Ordene til den. Senere er jeg kommet til at tænke paa, hvor det er dog Synd og Skam, at Ejnar Rosschous prægtige Flagsang kendes og bruges saa lidt. Rosschou skrev den ganske vist til Idrætsparkens Indvielse, men den burde virkelig ogsaa synges ved de samme Lejligheder, hvor vi synger »Ungdomsmod«.

Ejnar Rosschou er i det hele taget et af de Mennesker, som baade Klubben og Medlemmerne selv har haft mest Fornøjelse af. Ja, netop Fornøjelse. For hvor Rosschou har en Finger med i Spillet, kan man være sikker paa, at »der sker noget«. Hvem husker ikke de store D. B. Revuer i Revuernes Glansperiode herude, hvor Rosschou’s herlige Viser og Vitser gjorde stormende Lykke. Naar jeg nævner Viserne om Amagerbanen, vel nok de mest berømte om Byens »Haner« o.s.v., vil sikkert de fleste smile genkendende og mindes de morsomme Timer ved Revypremiererne. Ogsaa ved mange andre Lejligheder, bl.a. Stiftelsesfester, Havnefestafslutninger, har hans Pen gnistret og givet sit Bidrag til at sætte Stemningen i Vejret. – Men at han dog ikke alene mestrer den satiriske Visekunst viser netop vor ovenfor omtalte Flagsang.

En mand som Rosschou har naturligvis ikke kunnet undgaa at blive indfanget i Bestyrelsen. I 1929 blev han valgt til Sekretær i Hovedbestyrelsen, hvor han sad indtil 1931, da han maatte træde tilbage paa grund af Bortrejse fra Dragør. Under sit Bestyrelsesarbejde fik Ejnar Rosschou selvfølgelig en Del at gøre med Havnefesterne. Hans gode Ideer og rige Fantasi kunde her rigtig faa Spillerum. Utallige er de Gættekonkurrencer, som Rosschou har arrangeret, og som han for Resten stadig er Mester for. Vi kende alle Pladsen nede ved Hjørnet af Strandhotellet med Rosschous Glasmontre. Enten det nu er Antallet af en Bunke Tændstikker, Længden af en rød Snor, Vægten af et Antal Blykugler eller »Fra hvilket Badested er dette Glas Vand hentet?«, der skal gættes, altid er man sikker paa at finde nye, originale Ideer. Eller huske De Rarietetskabinettet for en Del Aar siden? Den Succes har vi tit tænkt at ville gentage. Men ingen har rigtig haft Lyst til at gaa i Gang med det. Man er ikke rigtig dristig ved det, naar man tænker paa, hvor glimrende Rosschou havde arrangeret det i sin Tid.

Ja, man kunde blive ved. Hvor mange Gevinster til Havnefesterne har Rosschou ikke været Mand for at skaffe? – som man ser en glimrende Mand for Klubben.

Hertil kommer saa alle hans personlige charmerende Egenskaber. Ved Møder, generalforsamlinger (hvor han i Parentes bemærket mange Gange har fungeret som Dirigent), paa Bornholmerture og ved Fester. Aldrig keder man sig i Rosschou’s Selskab.

Som en Anerkendelse af sit store Arbejde modtog Ejnar Rosschou for Aaret 1931 Heimbürger-Pokalen og er endvidere som Indehaver af denne Pokal tilkendt Klubbens Hædersemblem i Sølv.

P. J.«

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk