Vi har modtaget – svar til Hans Christensen:

Styr på fakta

Hans Christensen kom i sidste uge med et indlæg i Dragør Nyt med overskriften »Tre ønsker til valgoplæg«. Det, finder jeg som borgmester, kalder på en kommentar – og det af flere grunde, men især fordi indlægget har flere faktuelle fejl og udeladelser.

Hans Christensen præsenterer i oplægget egne forslag til valgtemaer, nemlig Dragør Kommunes økonomi, kystsikring og kommunens selvstændighed.

Jeg vil nedenfor gennemgå de tre temaer, og hvordan det faktuelt forholder sig til oplysning for skribenten og Dragørs borgere generelt.

Økonomi

For så vidt angår Dragør Kommunes økonomi er det korrekt, at der var udfordringer i 2020. Men det er der taget hånd om. Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og liste T indgik den 30. april 2020 en aftale om at stramme op på både anlægsudgifter og driftsudgifter for resten af 2020. Denne aftale blev fulgt op af en enig kommunalbestyrelse, der bakkede op om Budgetaftalen 2021–2024.

Vi måtte gennemføre drifts-reduktioner og deraf følgende justeringer af serviceniveauet på blandt andet de områder, Hans Christensen peger på. Og som en del af aftalen besluttede kommunalbestyrelsen også at konsolidere økonomien, hvilket heldigvis er lykkedes med et driftsoverskud på cirka 13 mio. kr. i 2020 og igen et forventet overskud i 2021.

Kystbeskyttelse

Med hensyn til kystbeskyttelsen vil jeg kort erindre om (som også omtalt i et andet indlæg i avisen), at Dragør Kommune i 2020 har gennemført et stort omfattende konkurrenceprogram om udvikling af en visionær kystbeskyttelse langs Dragør Kommunes cirka 13 km lange kyststrækning – et forløb, der er gennemført med en tæt inddragelse af borgerne i Dragør.

Forløbet har medført, at en enig kommunalbestyrelse har valgt COWI og Arkitema til at udarbejde en konkret udviklingsplan for kystbeskyttelsen i Dragør.

Udgangspunktet for projektet er minimum et beskyttelsesniveau svarende til det, der kaldes en 100-års-hændelse i år 2050, men også for en mere langsigtet beskyttelse.

Når kommunalbestyrelsen får forelagt udviklingsplanen, skal der tages stilling til de konkrete løsninger på de enkelte delstrækninger, som vores kystlinje er delt op i. Til brug for den beslutning har vi naturligvis behov for et fagligt grundlag, og det er ved at blive udarbejdet.

Selvstændighed

Dragør Kommune er selvstændig, og lige nu går udviklingen i retning af mere selvstændighed.

Et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet at hjemtage en række opgaver fra Tårnby Kommune – det gælder blandt andet opgaver forbundet med genoptræning, rådgivning om valg af hjælpemidler, opgaver vedrørende specialundervisning af børn osv.

Indenrigs- og Boligministeriet har godkendt dette, så fra 1. september 2021 overtager vi en række opgaver fra Tårnby Kommune.

For god ordens skyld vil jeg også præcisere, at den omtalte skrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet om kommunens likviditet er fra august 2020, altså ét år gammel.

(En resortændring bevirkede i januar 2021, at ministerierne fremover hedder hhv. Indenrigs- og Boligministeriet samt Social- og Ældreministeriet – red.)

Kort fortalt skal vi have en gennemsnitlig likviditet pr. indbygger på 1.000 kr. regnet over de seneste 365 dage (kassekreditreglen), og likviditeten var efter andet kvartal 2020 på 969 kr. pr. indbygger – svarende til 13,8 mio. kr.

Som jeg har nævnt oven for, har kommunalbestyrelsen taget en række beslutninger, som har konsolideret vores økonomi. Det har resulteret i, at likviditeten pr. 30. april 2021 udgjorde 72,8 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. Den indberettes til Indenrigs- og Boligministeriet efter hvert kvartal.

Kommunalbestyrelsens målsætning er, at likviditeten skal udgøre mindst 40 mio. kr. – og lige nu forventes likviditeten ved udgangen af 2021 at udgøre i størrelsesordenen 80 mio. kr., hvilket altså er væsentligt højere end målsætningen og langt over kravet i forhold til kassekreditreglen.

Med venlig hilsen

Helle Barth

Borgmester

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk