Aftenens panel svarede beredvilligt på spørgsmål både fra ordstyrer og tilhørere i salen.
Aftenens panel svarede beredvilligt på spørgsmål både fra ordstyrer og tilhørere i salen.

Valgmøde for erhvervslivet

Mandag aften dannede Dragør Strandhotel ramme om et velbesøgt valgmøde for det lokale erhvervsliv. 

Det var Dragør Erhverv, der stod for arrangementet, som var åbent for alle erhvervsdrivende i Dragør – og erhvervsforeningen bød indledningsvis på valgflæsk af den særdeles velsmagende slags, komplet med fremragende persillesovs og lækre, små kartofler. Der var således ingen undskyldning for ikke at være kampklar til debatten. 

Det var et ganske veloplagt panel af politikere, som blev præsenteret af aftenens ordstyrer – der ikke var den ellers annoncerede Jes Dorph-Petersen, der desværre havde måttet melde forfald pga. sygdom. Han blev afløst af Heidi Frederikke Rasmussen, journalist og tv-vært, som – efter en kort velkomst fra Dragør Erhvervs formand Rasmus Gundelund Nielsen – på kompetent vis styrede aftenens forløb.

Ordstyrer Heidi Frederikke Rasmussen.
Ordstyrer Heidi Frederikke Rasmussen.

Panelet

Ordstyreren, der talte varmt om Dragør som destination i weekender og fritid, indledte med en række betragtninger og tal om Dragør set udefra – og herefter fik panelets deltagere på skift et par minutter til at redegøre for, hvad de overordnet set ville gøre for erhvervslivet i Dragør.

Aftenens panel bestod af ti deltagere. De var (nævnt i rækkefølge som de var placeret): Helle Barth (Venstre), Kenneth Gøtterup (Konservative), Anne Grønlund (liste Anne Grønlund), Nikolaj Riber (Socialdemokratiet), Kim Grøntved (SF), Karsten Brædder (Nye Borgerlige), Morten Dreyer (DF), Per Nørgaard Andersen (Liberal Alliance), Ebbe Kyrø (liste T) og Charlotte Saabye Sørensen (Radikale).

Der var en udbredt konsensus blandt de fleste paneldeltagere, om at en fælles indgang til embedsværket og det kommunale system var ønskværdig – og manglede i dag. Ligeledes var udviklingen af en overordnet erhvervspolitik – samt en tilsvarende for turismen – et emne, der blev bragt frem gentagne gange hen over aftenen. Og panelet tilkendegav da også ensstemmigt, at der p.t. ikke eksisterer en egentlig erhvervspolitik i Dragør. Der var også en klar tilkendegivelse fra politikerne om, at udviklingen af en turismestrategi er en bunden opgave for den kommende kommunalbestyrelse.

I forhold til udviklingsmulighederne for erhvervslivet i Dragør var et gennemgående tema mulighederne i det 17 ha store område nær lufthavnen, der arbejdes på at få frigjort til erhvervsbrug. Også her var der bred enighed i panelet om, at området rummer store muligheder – og der var en vis debat om, hvilke typer af erhverv, man i givet fald skulle søge at tiltrække. Det står dog også klart, at det er en langsigtet opgave at få modnet området til erhvervsbrug, og at der vil være en række infrastrukturelle udfordringer, der skal løses i den forbindelse.

»JA« eller »NEJ«

Hen over aftenen havde arrangørerne forberedt en lille gimmick. Paneldeltagerne var blevet udstyret med to skilte – henholdsvis et grønt for »JA« og et rødt for »NEJ«. Disse de blev bedt om at bruge i en række konkrete sammenhænge. I en god og flydende debat, hvor der ofte var enighed om udfordringerne på tværs af partiskel, var der også visse stridspunkter – og det afspejledes i et par af disse »tilkendegivelser«.

Af meget stor interesse for Dragør Erhverv som arrangør var således spørgsmålet om, hvorvidt politikerne ville sørge for at få besat den stilling som erhvervs- og turismechef – eller konsulent – som har været ledig, siden Claus Rex for år tilbage forlod selvsamme job. Stillingen har, i let forskellig udformning, flere gange været på budgettet – for efterfølgende at blive skåret væk igen.

Ud fra den indledende generelle tilkendegivelse fra paneldeltagerne, om at en fælles indgang til det offentlige for erhvervslivet var et ønske, så var det med skærpet opmærksomhed, at spørgsmålet blev stillet. Formuleringen måtte dog tilpasses, da flere politikere gjorde opmærksom på, at budgettet for 2022 var vedtaget. Derfor blev den endelige udgave af spørgsmålet, hvorvidt politikerne ville tilstræbe, at stillingen blev besat i 2023. Her valgte et stort flertal af politikerne at vise det grønne »JA«-skilt. Blot Nikolaj Riber og Kim Grøntved markerede »NEJ« – hvilket i det nuværende byråd ville repræsentere et solidt flertal for en vedtagelse – til hørbar tilfredshed i salen.

(Artiklen fortsætter efter billeder.)

Panelets reaktion på spørgsmålet om, hvorvidt man ville støtte indsendelse af en ansøgning for UNESCO-anerkendelse.
Panelets reaktion på spørgsmålet om, hvorvidt man ville støtte indsendelse af en ansøgning for UNESCO-anerkendelse.

UNESCO

Et emne, der i den grad vakte debat – og følelser – både i panelet og i salen, var UNESCO. Der opstod blandt andet en debat om sammenkoblingen mellem optagelse som verdensarv og den lokale turisme, og der blev tegnet en række nuancer i debatten, som generelt var det emne, der udmøntede sig i den største uenighed blandt både paneldeltagere og tilhørere.

Også i denne forbindelse blev de røde og grønne skilte taget i brug – her valgte ordstyreren imidlertid at ændre i ordlyden til spørgsmålet undervejs. Flere paneldeltagere havde i debatten givet udtryk for, at overvejelserne omkring UNESCO stadig pågik, medens man afventer udviklingen af turismestrategien – men de blev alligevel bedt om at tilkendegive, om de ville arbejde for en UNESCO-godkendelse. Her svarede liste T og Liberal Alliance »JA«, Venstre viste både »JA« og »NEJ« – medens de øvrige markerede »NEJ«. Da Socialdemokratiet imidlertid har stillet medlemmerne frit, kan man konstatere, at det nuværende byråds 15 medlemmer er delt i to nogenlunde lige store grupper på dette felt.

Inden punktet blev afsluttet, blev samme spørgsmål imidlertid stillet til salen – hvor man ved håndsoprækning blev opfordret til at tilkendegive, om man gik ind for en UNESCO-optagelse blandt erhvervslivet. Der blev spurgt både til for og imod‚ og med en – udokumenteret og hastig – bedømmelse forekom der at være en vis overvægt af positive tilkendegivelser fra de fremmødte, omend ikke et massivt flertal.

Større enighed var der både blandt paneldeltagere og spørgere i salen, om at der er behov for hurtigere sagsbehandling, når der foretages ansøgninger om byggesager og planbehandling.

Der blev udtrykt ærgrelse over de forhold, der har eksisteret i afdelingen i de seneste år, men også optimisme omkring, at man er på vej til at få behandlingstiden ned.

Borgmesteremner

Afslutningsvis bad Heidi Frederikke Rasmussen partierne om at oplyse, hvem de ville pege på som borgmester, når stemmerne er talt op. Her gav de fire repræsentanter for A, O, T og V alle udtryk for, at de – ud over i første omgang at pege på deres egen kandidat som borgmester – ville søge en konstituering, der tager udgangspunkt i et bredt samarbejde, der gerne skulle gå hen over midten og omfatte så stor en del af byrådet som muligt.

C peger ligeledes i første omgang på sig selv – og alternativt på et flertal, der vil udføre en stram prioritering af opgaver og et stærkt fokus på økonomistyring.

Partierne Radikale og Liberal Alliance gav begge udtryk for at ville pege på et flertal, der vil give dem størst mulig indflydelse, medens Nye Borgerlige vil pege på C. SF tilkendegav, at deres foretrukne borgmesterkandidat er fra A eller T, og endelig ville Anne Grønlund pege på sig selv.

Det var en god – og lang – debat, som kom vidt omkring både erhvervspolitik og andre emner. Engagementet var stort – så stort, at en hel del af de tilstedeværende først efter mødets afslutning lige over kl. 22 kunne opdatere sig på, hvad der samme aften var sket i Statsministeriet kl. 20.

HAS

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk