Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev:

Nyt fra Dragør Rådhus

Det er ikke længe siden sidste nyhedsbrev blev udsendt,  men flere – både store og mindre – sager af betydning for Dragør trænger sig på. Og det kan du læse mere om i dette nyhedsbrev.

Kystsikring

Som beskrevet i lokalpressen har et flertal på 12 ud af 15 medlemmer i kommunalbestyrelsen besluttet at sende et meget tydeligt signal til transportministeren og miljøministeren, der er i gang med en statslig forundersøgelse af kystbeskyttelse af hovedstaden. 

Den statslige arbejdsgruppes første oplæg var, at Dragør skal placeres på ydersiden af et dige, og at diget skal bygges bag om (nord for) Dragør fra Kastrup halvø til Ullerupdiget. 

Efter indsigelser fra Dragør Kommune blev der indskrevet, at der også skal ses på alternative løsninger. 

Da arbejde og planlægning i den statslige arbejdsgruppe er i fuld gang, er det nu processen skal påvirkes. Venter vi, til resultatet foreligger, har Dragør ingen væsentlig indflydelse. 

Derfor har vi tilkendegivet over for de to ministre, at vi ønsker, at der findes en samlet statslig løsning for kystsikringen af Amager og København. 

Du kan læse mere i dette på Dragør Kommunes hjemmeside – www.dragoer.dk – hvor pressemeddelelse og udtalelse fra alle partier fremgår. 

Amager Ressourcecenter

I denne måned har vi ligeledes behandlet sagen om et muligt sorteringsanlæg på Amager Ressourcecenter (ARC). 

I 2018 besluttede kommunerne, der ejer ARC, at der skulle etableres et sorteringsanlæg, der kunne sortere borgernes affald. 

I 2020 blev der ved lovgivning besluttet, at dette anlæg ikke måtte etableres, og at sortering af affald skal ske ved den enkelte hustan. Dette er årsagen til, at vi i dag har de mange spande stående ved hver bolig. 

ARC’s bestyrelse og ejer-kommuner har besluttet, at kommunerne skal tage stilling til, om man vil etablere et anlæg, der kan eftersortere fraktionen, der kaldes restaffald. Et sådan anlæg, der kan eftersortere dette, koster i omegnen af 300 mio. kr. og skal betales af borgerne over taksten for affald. 

En eftersortering betyder ikke, at vi slipper for at sortere hjemme hos os selv, men at man bygger en maskine for at opnå en højere genanvendelse ved at sortere affaldet en ekstra gang, inden det brændes. 

Et flertal på ni ud af 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer har valgt at sige nej til at indgå i et sådan anlæg. Det er der flere årsager til. 

For det første har man nationalt ved lovgivning vedtaget sortering hjemme hos borgeren, og et anlæg kommer ikke til at ændre på dette. 

Derudover vil det medføre en øget omkostning for borgerne. 

Hertil kommer, at ARC står i en svær økonomisk situation. ARC’s samlede driftsøkonomi i selskabet er meget kritisk, og vi må p.t. importere affald for at sikre indtægter til ARC. 

Derudover skal alle kommunale affaldsanlæg liberaliseres i 2025, og der er ikke noget, der tyder på, at ARC stilles bedre på det liberaliserede marked, fordi vi investerer i et eftersorteringsanlæg for restaffald. 

Om man over årene skal investere i et sådan anlæg, må tiden vise. Men lige nu handler det om at have orden i eget hus og styr på økonomi og drift.

Ændringer på linje 35

Kommunalbestyrelsen har besluttet at ændre busbetjeningen på linje 35 om aftenen efter kl. 19. hvor man overgår til timedrift i stedet for halvtimesdrift. 

Årsagen er ganske enkelt den, at Movia har øget deres priser på busbetjeningen, således at Dragør skal betale en halv million kroner mere. De penge har Dragør Kommune ikke, og derfor er det besluttet at reducere betjeningen. 

Det er en serviceforringelse for jer, der jævnligt bruger linjen om aftenen, men vi har vurderet, at når vi nu skal spare på busdriften, er dette tidsrum det bedste at gøre det i.

Økonomien generelt

I forlængelse af overskridelse af budgettet på busbetjeningen kan man som borger stille spørgsmålet, om vi ikke bare kunne give en tillægsbevilling, så der ikke sker en ændring.

Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget er også i denne måned varslet et muligt merforbrug på hjemmeplejeområdet, som skyldes visitering af flere ældre til hjemmepleje.

Borgmester Kenneth Gøtterup (tv.) og sognepræst Jens Bach Pedersen ved kransenedlæggelsen torsdag den 4. maj. Foto: TorbenStender.
Borgmester Kenneth Gøtterup (tv.) og sognepræst Jens Bach Pedersen ved kransenedlæggelsen torsdag den 4. maj. Foto: TorbenStender.

Disse midler er heller ikke budgetlagt, og situationen er, at kommunernes økonomi – også Dragørs – er under pres med stigninger på en række områder. Vi får samtidig ikke et øget råderum, og det betyder, at stigningerne skal imødegås ved at bruge mindre andre steder.

Alternativet til dette er, at kommunes kassebeholdning reduceres, og vi igen ender i en vanskelig situation med endnu flere besparelser.

Derfor har kommunalbestyrelsen en meget vigtig opgave med at stoppe op i tide og tilpasse os, så indtægter og udgifter hænger sammen.

Det er på ingen måde en let situation, og i de kommende måneder vil vi beskrive de udfordringer, der er, så vi i fællesskab kan have en dialog om kommunens budget på borgermødet om Dragørs økonomi i august måned.

4. maj

Den 4. maj skød vi en forhåbentlig ny tradition i gang med aktiviteter i Havnepakhuset arrangeret af Museum Amager om krigen og befrielsen.

Der blev også afholdt en stemningsfyldt aftengudstjeneste i Dragør Kirke ved sognepræst Jens Bach Pedersen, hvor vi mindedes krigen og befrielsen. Jeg fik i den forbindelse æren af at foretage kransenedlæggelse ved kommunens mindesten ved kirken med ordene om vigtigheden af, at vi aldrig må glemme dem, der kæmper for deres land og friheden.

Vi skal huske på, at der stadig er krig mange steder i verden. Derfor lagde vi som minde en krans efterfulgt af et minuts stilhed til ære for de faldne.

Aftenen sluttede vi af med sangen »Altid frejdig, når du går«, inden vi alle gik hjem og satte lys i vores vinduer.

Tak til alle jer, der bidragede til en minderig og tankevækkende dag og aften.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk