Vi har modtaget:

Det foreløbige regnskab

På kommunalbestyrelsens møde i sidste uge behandlede vi det foreløbige regnskabsresultat for 2022. 

Resultatet ser lovende ud, med et forventet mindreforbrug på knap 10 mio. kr.

Handling i tide

Meget tidligt i 2022 viste prognosen, at flere områder ville have et merforbrug ved udgangen af 2022, hvis deres daværende forbrug fortsatte. Derfor traf vi allerede tidligt på året en beslutning om, at disse områder skulle lave en handleplan for at sikre budget-overholdelse. 

Det blev på daværende tidspunkt omtalt blandt andet på sociale medier som besparelser. Men det handlede ikke om besparelser, men om, at man ikke kan bruge flere penge, end ens budget er – helt som i privatlivet – og dermed også et tydeligt signal om, at vi fra politisk hold forventer, at budgetterne overholdes.

Tydligt resultat

Det foreløbige regnskab viser også tydelige resultater. 

Vores ledere, medarbejdere og administrationen har ydet en stor indsats for at overholde budgetterne. 

Ved budgetplanlægningen for 2022, som blev indgået i oktober 2021, var der planlagt med, at man ville lave et kassetræk på 8,6 mio. kr. Det blev ved udgangen af 2022 ændret til 5,6 mio. kr., hvilket er en forbedring af vores samlede økonomi. 

En vigtig regel i vores budgetstyring er de kommunale tilbuds mulighed for at overføre en andel af et mindre forbrug. Det giver den bedste styring, så institutioner og lignende for eksempel kan bruge mindre et år, med henblik på, at bruge mere året efter – og dermed kan spare op til større opgaver.

Nye tiltag for 2023

I kommunalbestyrelsen har vi i fællesskab og i enighed vedtaget en styrket proces for budgetlægningen. 

Den stramme budgetopfølgning fortsætter. Kravet om at overholde budgetter er skærpet, og hvis man på en kommunal arbejdsplads har budgetudfordringer, skal de andre arbejdspladser inden for området bidrage til overholdelse. 

I de politiske udvalg påbegyndes nu og løbende temadrøftelser, hvor udvalgene skal pege på tiltag, hvor vi kan løse de kommunale opgaver bedre, billigere og mere effektivt. 

Det er ikke en let øvelse, men det er en vigtig proces at holde dette fokus løbende, og det vil også styrke de kommende budgetforhandlinger, fordi vi i god tid får en drøftelse af mulige reformer og budgettilpasninger. 

Vi går i gang i april måned med disse drøftelser – og herefter fortsætter de løbende.

Kommunernes vilkår

Vi kender ikke kommunernes økonomiske vilkår for 2024 før til sommer. Men i regeringsgrundlaget er allerede varslet besparelser i kommunerne på fem mia. kr. – to mia. kr. på effektivisering og tre mia. kr. i omlægning af beskæftigelsesindsatsen. 

Det er meget store beløb, og det vil vi komme til at mærke i kommunerne.

Vi ser generelt pressede kommuner i hele Danmark. Kommunerne rundt om os er allerede i gang med tilpasninger for 2023. For eksempel har Tårnby Kommune haft et merforbrug i 2022 på 100 mio. kr., og for 2023 skal de yderligere tilpasse budgettet med i omegnen af 45 mio. kr.

Jeg håber, budgettet i Drag-ør kan holdes for 2023, men vi ser en tendens til stigninger i udgifter på det specialiserede børneområde og på ældreområdet. 

Vi følger det tæt for at kunne gribe ind, hvis der kommer udfordringer.

Budget 2024

Som nævnt starter vi allerede nu budgetdrøftelserne for 2024. Det sker på et budgetseminar i marts måned, for efterfølgende at fortsætte hen over forår og sommer. I september foregår realitetsforhandlingerne om budgettet. 

Der er desværre ingen tegn på, at det bliver lettere budgetvilkår for kommunerne, end det var sidste år. 

Der er varslet store tilpasninger fra regeringen, og der forventes en meget stram budgetaftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. 

Jeg håber ikke, at det vil ramme Dragør for hårdt, men det må forventes, at vi kommer til at foretage svære prioriteringer – også i Dragør. 

Så snart vi kender de faktiske tal og vilkår, vil jeg orientere om dette. 

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester

 

Visualisering af et eventuelt kommende byggeri på Sdr. Tangvej.

Vi har modtaget: Sdr. Tangvej og almennyttige boliger

Helle Barth (V), Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen (V) og Erik Skovgaard Nielsen (V) har indsendt et debatindlæg om almennyttigt boligbyggeri...

Vi har modtaget: Nyt brugerråd på havnen på vej

Nicolaj Bertel Riber (A), 1. viceborgmester, og Ole H. Hansen (A) har indsendt et debatindlæg om havneudviklingen.

Vi har modtaget: Fjernvarme

Carsten Olesen har indsendt er læserbrev om fjernvarme i Dragør. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2023 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk