Vi har modtaget:

Det nytter at protestere

Lovforslaget om udvikling af Københavns Lufthavn er blevet udskudt

Transportministeren har besluttet at udskyde lovforslaget om udvikling af lufthavnen til efteråret. Planen var ellers, at loven skulle vedtages her i foråret og træde i kraft den 1. juli. Men det sker altså ikke. 

Forklaringen på udsættelsen er, at der er kommet omkring 200 høringssvar, som nu skal behandles. 

Liste T var en af de organisationer, som gjorde indsigelse mod den øgede støj fra lufthavnen.

Nu har miljøvurderingen af lovforslaget så været i høring med frist den 22. marts. 

Det er godt nok artig læsning. Miljøvurderingen er mangelfuld set fra Dragør. Så liste T har igen måttet til tasterne. 

Miljøvurderingen er skrevet af COWI, som jo ellers er dygtige konsulenter. Men den bærer i den grad præg af bestillingsarbejde – efter devisen »man bider ikke den hånd, der fodrer én«. 

Denne påstand bygger bland andet på, at der flere steder i rapporten – uden nærmere begrundelse – står, at et emne »ikke kan vurderes«. 

Forkerte støjniveauer

Jeg ved ikke, om konsulenterne overhovedet har været i Dragør. De har i hvert fald beskrevet bebyggelsen op mod lufthavnen som »blandet bolig og erhverv« og »etageboliger«.

For begge kategorier er de tilladte støjniveauer markant højere, end de er for kategorien »boligområder for åben og lav boligbebyggelse«, som jo ellers netop er det, der er gældende for det store boligområde på Dragør Nord mellem A. P. Møllers Allé og Øresund. 

Støjberegningen lever ikke op til EU’s regler

Støjberegningerne lever ikke op til EU’s støjdirektiv fra 2002, men følger reglerne i Miljøstyrelsens vejledning fra 1994. Det begrundes med, at disse regler stadig gælder. 

Miljøstyrelsen er ved at ændre vejledningen, så den lever op til direktivet, men den nye vejledning er ikke endelig endnu. 

Det er jo meget fornuftigt at bruge den gældende vejledning, men vi synes, at det er manglende rettidig omhu ikke at supplere med en beregning, der lever op til kravene i EU’s 20 år gamle direktiv, der er ved at blive implementeret i dansk ret. Havde man gjort dette, ville resultatet vise, at den reelle støj er 0–3 decibel højere, end vist i rapporten. 

De rigtige baner

Miljøvurderingen belyser blandt andet en ændring af tværbanen med en afkortning mod vest og en 300 meters forlængelse mod øst. Lovforslaget muliggør en forlængelse af tværbanen med 500 meter og en mulighed for at dreje banen. Disse muligheder er ikke belyst i COWI’s rapport, men de vil kunne blive til virkelighed, hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form. 

Ændringen af tværbanen vil i alle tilfælde øge støjniveauet i Dragør – både på Nord og i den gamle by. Derfor er det vigtigt, at tværbanen alene benyttes, når flysikkerheden kræver det, og ikke som led i den planlagte udvidelse af antallet af flyoperationer.

Virksomhedsstøjen er ikke belyst

COWI skriver, at der vil ske ændringer i virksomhedsstøjen, men at det »ikke kan vurderes« nærmere. 

Virksomhedsstøj handler om al den støj, der ikke kommer fra flyenes starter, landinger og taxakørsel m.v., herunder ikke mindst motor-afprøvning. Kan det virkelig ikke vurderes? 

Man kan da måle på støjen fra disse aktiviteter i dag og så gange op efter den forventede fremtidige aktivitet. Og så kan man sammenholde med støjgrænserne for »boligområder med åben lav boligbebyggelse«. Det er nemlig en (ikke særligt velbeskrevet) del af lovforslaget, at disse stærkt støjende aktiviteter skal flyttes fra den nordlige del af lufthavnen til område Syd – dvs. området lige nord for udmundingen af A. P. Møllers Allé.

Luftforurening ikke belyst

Det fremgår af miljørapporten, at ændringer af lufthavnens disponering vil påvirke nærmiljøets luft – men at omfanget »ikke kan vurderes nærmere«. 

Igen må man undre sig. Man kan lave beregninger over den forventede fremtidige flytrafik og øvrige virksomhed, for eksempel motorafprøvning. Og man ved godt, at lufthavnen ønsker at flytte motorafprøvningen ned til område Syd. Så mon ikke en uafhængig konsulent ville kunne lave nogle rimelig kvalificerede skøn over den øgede luftforurening i bynære områder – såvel i Store Magleby som på Dragør Nord?

Vi ønsker, at miljøgodkendelsen af lufthavnens udvidelsesplaner kommer til at indeholde retningslinjer for begrænsning af den oplevede luftforurening i såvel Store Magleby som i den nordlige del af Dragør Kommune.

Det gode naboskab 

Vi ønsker at betragte lufthavnen som en god nabo, der bidrager hensynsfuldt til et godt lokalmiljø. 

Dragør og lufthavnen har et eksistensfællesskab. Vi værdsætter, at lufthavnen skaber gode, lokale arbejdspladser og dermed medvirker til social og økonomiske bæredygtighed. 

Det bør også gælde de miljømæssige forhold i vores boligområder, som grænser op til lufthavnen. 

Det går fint i hak med udsagnet i lufthavnens masterplan, hvor der på side 12 står: »Hensynet til lufthavnens naboer vægter højt.« 

Det er betryggende, og det er vi glade for. Vi ønsker, at det blandt andet udmønter sig i, at lufthavnen sætter permanente støjmålere op både i Store Magleby og på Dragør Nord. Så har vi et klart og entydigt grundlag for at vurdere støjgenernes omfang målt over døgnet og ugen.

Med venlig hilsen
Kristine Bak
Formand for liste T

Der skal laves ny lokal- og kommuneplan i forbindelse med Københavns Lufthavns udvidelse. Arkivfoto.

Lille håb for flere boliger i Dragør

Der er nu to dialoger med staten om lempelse af støjregulativer, så der muligvis kan bygges mere i kommunen....

PFAS og erstatningsansvar

Når juridik møder miljøet: Et dyk ned i erstatningsansvaret for PFAS-forurening ved Dragør. Læs mere

PFAS- og partikelforurening fra CPH

Københavns Lufthavns forurening af omgivelserne unægtelig, trods politisk tavshed Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk