Vi har modtaget:

Diger og kystsikring

Lidt fakta om kystsikring

Kommunalbestyrelsen har på sit seneste møde behandlet sagen om kystsikring og en beslutning om de løsninger, vi fra et politisk perspektiv ønsker skal nyde fremme. De sendes nu i offentlig høring, og senere afholder vi endnu et åbent borgermøde, inden de endelige politiske beslutninger skal træffes. 

Debattens begyndelse

Siden de første år, hvor man i Dragør drøftede digeløsning, har udgangspunktet været, at Dragør skulle sikres mod en 100-års-hændelse i 2050. 

I 2019 blev digehøjden beregnet til at være mellem 2–3,5 meter varierende langs kysten, og den beregning er stadig aktuel. 

Debatten handlede primært om, diget skulle bygges langs kysten eller som tilbagetrukket dige. 

Dengang var der et folkeligt krav om, at kommunalbestyrelsen burde tænke anderledes og mere kreativt i løsninger, da man flere steder ikke ønskede dige på land.

Det fremskudte dige 

På baggrund af det folkelige krav om at tænke mere kreativt opstod idéen om, man kunne etablere andre løsninger – herunder fremskudte diger. 

Disse tanker endte i en arkitektkonkurrence, hvor et projekt blev valgt som vinder. 

Fra politisk side traf vi en beslutning om at arbejde videre med det ene af forslagene som en politisk principbeslutning med henblik på planlægning og senere gennemførelse. 

Vinderforslaget med de fremskudte diger kunne nedbringe højderne noget og samtidig skabe en afstand til bebyggelsen med en lagune som buffer til overskyl.

Borgerinddragelse

Både før og efter arkitektkonkurrencen har der været en inddragende proces af borgere og grundejerforeninger. 

Der har været valgt ambassadører for de forskellige grundejerforeninger og flere temadage har været afholdt. 

Det har medført, at Søvangs Grundejerforening, grundejerforening på Sydvestpynten samt digelaget på Nordstranden er kommet med alternative forslag til, hvordan kystsikringen kan finde sted. 

Disse forslag har vi politisk besluttet at undersøge nærmere gennem kommunens faglige ekspertrådgivere. Det er sket, og på kommunalbestyrelsens møde i sidste uge besluttede vi, at det forslag, Søvangs Grundejerforening er kommet med, bliver det forslag, vi vil arbejde videre med. 

For Sydvestpynten arbejder vi videre med forslag, hvor alle ejendomme på denne strækning sikres af et sammenhængende dige. Grundejerne kritiserede nemlig vinderforslagets idéer om ringdiger. Dem er vi gået væk fra, så alle grundejere sikres af det samme dige. 

Forvaltningen har indhentet positive tilkendegivelser fra størstedelen af grundejerne, som ejer jorden, hvor diget skal placeres. Dette skete i forbindelse med en fondsansøgning. 

Herefter fik kommunen bevilliget 18 mio. kr. til at realisere en løsning på Sydvestpynten og Kongelunden, som vi skal i gang med i fortsat dialog med grundejerne i området. 

For Nordstranden har vi besluttet, at vi først træffer endelig beslutning, når tilbuddet fra Sund & Bælt er belyst.

Sund & Bælts tilbud

Sund & Bælt har efterfølgende meldt sig som spiller på banen med et tilbud til Dragør Kommune. 

Sund & Bælt bygger et fremskudt dige, der forbinder svinget ved kystvejen med et dige, som forbindes med Dragør Havn. 

Diget kan anlægges efter kommunens ønske i forhold til, om vi ønsker badestrand på ydersiden, indersiden eller begge dele. 

Indersøen tilbydes udgravet til cirka 3 meters dybde, og der laves vandgennemstrømning i begge ender, så der kan sejles i hele indersøen. Der arbejdes hen imod, at mindre både kan komme ind og ud gennem portene til vand-gennemstrømning. 

Sund & Bælt vil varetage den løbende vedligeholdelse og vil endvidere afholde udgiften til etableringen.

Men der stilles også andre krav, end dem vi selv har besluttet. Sund & Bælt ønsker en digehøjde på 4,7 meter. Hvilket er knapt 2 meter højere, end vores egen beslutning om et forland på 2,2 meter er. 

Statslig arbejdsgruppe

Miljøministeriet og Trafikministeriet har nedsat en stats-
lig arbejdsgruppe med deltagelse af Dragør, Tårnby, Hvidovre og Københavns Kommuner. 

Denne arbejdsgruppe skal inden udgangen af 2023 have belyst, hvordan man sikrer den kritiske infrastruktur, det vil sige lufthavnen, øresundstunnelen og metroen mod oversvømmelser.

Opgaven er dels at se på den billigste løsning, hvilke løsninger kommunerne foretrækker, samt hvad de rigtige digehøjder skal være. 

I første halvdel af 2024 skal der i Folketinget træffes en endelig beslutning om kystsikring. 

I de kommissorier, der er gældende for arbejdet, har staten peget på en primærløsning, der handler om, at der fra Kystvejens afslutning bygges et højt dige langs Dragørs kommunegrænse mod Vest-amagerdiget. Det vil sige et dige bag om Dragør.

Knasten Natura 2000

I Dragør er vi udfordret af, at størstedelen af vores kyststrækning kræver en beslutning i Folketinget om at ændre vores Natura 2000-områder, som efterfølgende skal godkendes i EU. Det kræver en meget god og smidig dialog med ministerierne. 

Hvis først staten har sikret egne værdier, vil jeg være bekymret for, om nogen overhovedet er interesseret i at hjælpe Dragør med en ændring i Natura 2000-områderne. 

Konsekvensen af ikke at få denne tilladelse er, at der så kun er landjorden at bygge på, med den konsekvens, at Drag-ør lukkes inde af høje landdiger – hele vejen rundt. Det er på ingen måde noget, jeg ønsker. 

Lidt at tænke over

Dragør Kommune kan meget vel komme til at stå i den kritiske situation, at staten bygger et dige bag om Dragør. 

Det vil efter min mening være meget kritisk, da det sender et signal til Dragørs borgere om, at vi kan passe os selv, og at staten ikke tilgodeser vores interesser. Samtidig vil det være samfundsmæssigt uansvarligt, at man først bruger mange penge på at bygge et dige bag om en kommune, for bagefter at kommunen skal bruge flere hundrede mio. kr. på at bygge sit eget dige. 

Ingen ved, hvad konsekvenserne vil være ved et dige bag om Dragør. Det må man hver især gøre op med sig selv. Men fra mit perspektiv er jeg bekymret for et stort fald i ejendomspriser og måske også stigende forsikringspriser, idet vores boliger alt andet lige er placeret foran diget. 

Sikringen fra Dragør Nord langs kysten hele vejen til Sydvestpynten er et fælles anliggende for hele Dragør. Ikke kun for den enkelte grundejerforening på den enkelte strækning. Det er det, fordi vi står i den situation, at et dige kan etableres bag om Dragør, og så er alle borgere påvirket. 

Hvis ikke vi kan få en Natura 2000-godkendelse, står vi alle med etableringen af et højt landdige. Derfor er det vigtigt, at vi ikke på forhånd skrotter forslag, der kommer fra de statslige selskaber, såsom Sund & Bælt. 

Vi har brug for at have alle døre åbne. Vi har brug for, at vi står sammen om en fælles løsning. Vi har brug for at huske på, at kystsikringen gælder os alle og ikke kun beboere i første række, samt ikke mindst, at kystsikringen ikke kun er til os ... den er også til for at sikre de kommende generationer i Dragør. 

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk