Vi har modtaget:

Gambling eller ansvarlighed

I forrige nummer af Dragør Nyt havde liste T et indlæg om kystsikringen (læs indlægget her, red.). 

Indlægget havde flere hovedbudskaber. 

Det ene budskab var, at et flertal på 12 ud af 15 medlemmer af kommunalbestyrelsen gambler med Dragørs fremtid, fordi vi har truffet en beslutning om at påvirke staten omkring deres arbejde med kystsikring. 

Det andet budskab var, at der ingen grund er til, at Drag-ør skal forholde sig til statens involvering i sagen om kystsikring. 

Og det tredje budskab er, at flertallet vil bygge en mur rundt om Dragør.

Fakta

Dragørs kystsikring er alt for vigtig til at blive indblandet i politisk spin. Derfor er det vigtigt at holde fakta for øje. 

En enig kommunalbestyrelse har vedtaget, at Dragørs ønske er en kystsikring med primært fremskudt dige med et sikringsniveau, der svarer til ca. 2,7 meters højde. 

Sideløbende med det har staten vedtaget, at der skal udarbejdes en forundersøgelse for sikring af den kritiske infrastruktur (lufthavn, metro, Øresundstunnelen) samt hovedstaden generelt. 

Statens udmelding var i første omgang, at det handler om København, Hvidovre og Tårnby Kommune. Dragør var i første omgang kun indtænkt som observatør i arbejdsgruppen, og der var lagt op til en primær løsning med dige nord om Dragør. Og dermed ville vi heller ikke blive omfattet af eventuelle løsninger, som de andre kommuner kan have gavn af. 

Det gjorde 12 medlemmer af kommunalbestyrelsen indsigelser imod af flere årsager. 

Vi ønsker ikke, at Dragør får ringere vilkår for etablering af kystsikring eller for finansiering. Vi er afhængige af et godt samarbejde med staten og deres tilladelse, hvis vi nogensinde skal få tilladelse til at bygge kystsikring ude i vandet, hvor der er Natura 2000. 

Efter vores indsigelser har vi netop opnået en meget stor succes og velvilje fra staten. 

I en skriftlig tilføjelse til statens første oplæg fremgår det nu, at det er statens ambition, at Dragørs kystsikring skal vurderes på lige fod med de andre kommuners kystsikring. Og det er statens ambition, at de vil varetage det meget komplicerede myndighedsarbejde og de miljøundersøgelser, der skal laves. Uanset hvilken kystsikring, der kommer i Dragør, vil staten også kunne bistå med den praktiske gennemførelse. Alt sammen en opgave, vi som lille kommune ikke kan løfte selv.

Så resultatet taler sit tydelige sprog og understøttes også af det meget store tilskud på 36 mio. kr., staten allerede har givet, samt af tilskuddet fra Realdania på 18 mio. kr.

Ansvarlighed for hele Dragør

Status er således, at vi stadig arbejder for Dragørs eget kystsikringsprojekt, som er besluttet. Men vi samarbejder også med staten om at bringe Dragørs erfaringer i spil. 

Det er statens ambition, at kystbeskyttelsen fortsat kan indgå i den videre proces eller praktiske gennemførelse, og dermed at hjælpe Dragør igennem etablering m.v. – uanset hvilken løsning, der vælges til sidst. 

Det er også ambitionen, at vi omfattes af samme finansieringsmodeller, som de tre andre kommuner bliver omfattet af. 

Reelt kan der ske flere ting, når statens arbejdsgruppe er færdig. Det ene kan være, at Dragør får gennemført vores eget projekt, og der findes en anden løsning til de øvrige kommuner. Det kan også være der kommer en fælles løsning. Eller at der kommer en kombination af en fællesløsning og Dragør Kommunes løsning. 

Uanset hvad har Dragør indflydelse på, hvad der skal ske. Dragør står med deltagelse i det statslige arbejde ikke alene med en række af de svære problemstillinger, som skal løses i forbindelse med kystbeskyttelsen – f.eks. Natura 2000-området. Men vi står sammen med staten og de andre kommuner.

Man må som borger selv vurdere, om det er gambling, som liste T mener, eller om det er ansvarlighed. For os 12 er der blevet lagt vægt på at stille Dragør i den bedste forhandlingsposition. Give Dragør de bedste økonomiske vilkår og sikre, at Dragør får hjælp og støtte til myndighedsgodkendelser og praktisk gennemførelse. Det har vi opnået. 

Dragør er på landkortet en meget vigtig aktør i kystsikringen. Vores resultater og forarbejde anerkendes, og vi kan som kommunalbestyrelse sikre Dragør – både nu og for vores børn og børnebørn. 

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup, borgmester, Mia Tang, Martin Wood Pedersen, Jan Madsen og Theis Guldbech, Konservative, Helle Barth og Henrik Kjærsvold-Niclasen, Venstre, Nicolaj Bertel Riber og Ole Hansen, Socialdemokratiet, Flemming Blønd, Sydamagerlisten, samt Lisbeth Dam Larsen, løsgænger

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk