Vi har modtaget:

God sommer fra Venstre i Dragør

Det har været et travlt første halvår i den lokale politik i Dragør. 

Vi mærker også her konsekvenserne af den russiske krig mod Ukraine. Ud over modtagelsen af flygtningene har krigen jo også sat turbo på afviklingen af gas til bolig-opvarmning – og dermed også sat turbo på vores omstilling til blandt andet fjernvarme. Det er et meget stort projekt for vores lille kommune de kommende år – et projekt, som nu er igangsat i samarbejde med Tårnby Kommune.

Der har også været arbejdet intenst med planerne for klimasikring af vores ret udsatte kommune. 

For os er det vigtigt, at vi til bunds undersøger mulighederne for at få Dragør Kommune med i en samlet løsning for hovedstadsområdet samtidig med, at vi fortsætter arbejdet med en alternativ lokal løsning. For vi skal tage klimaudfordringen alvorligt, selvom det tilsyneladende falder svært for nogen – også i vores kommune.

Der har også været travlhed med de strukturelle omlægninger, der er i gang på børne-, unge- og specialskoleområdet. Det er meget tunge, vigtige og nødvendige initiativer, som der p.t. arbejdes hårdt med implementeringen af. 

Det har høj prioritet for os fortsat at sikre gode vilkår for børn og unge. Samtidig ser vi år for år en vækst antallet af ældre borgere, som også medfører øgede krav til hjemmepleje og flere plejehjemspladser m.m.

Der arbejdes også lige nu på etablering af et nyt kommunalt nedsat, frivilligt turistråd, hvor der ligeledes skal etableres et driftssamarbejde med Museum Amager om driften af Dragør Besøgscenter, samt ansættelse af en erhvervs- og turismekonsulent, der fremover skal være kontakten til Dragør Turistråd. 

Det er vigtig for os i Venstre, at vi fortsat prioriterer turismeindsatsen i vores kommune og sikrer den gode balance mellem turisterne og os, der bor i byen i dagligdagen.

Vi skal umiddelbart efter sommerferien i gang med forhandlingerne om kommunens budget for 2024. Vanen tro bliver det vanskelige forhandlinger, for vil vi bruge flere penge på et område, kræver det besparelser andre steder. Sådan er virkeligheden med de økonomiske rammer, der er sat for kommunens drift. 

Dog kan vi glæde os over, at kommunens økonomi generelt har det godt med en solid kassebeholdning, som endda ligger over den politiske målsætning. Samtidig er kommunens driftoverskud også voksende, hvilket jo også er med til at sikre en stabil drift de kommende år. 

For Venstre er det vigtigt, vi også har »de lange briller på« i budgetforhandlingerne, så vi sikrer en god langsigtet udvikling af rammerne for at være borger i Dragør. Dette gælder, ud over varmeplanlægning og klimasikring som nævnt ovenfor, også for by- og boligudviklingen (vi har behov for flere senior-egnede boliger de kommende år) samt for kultur- og fritidsområdet. Det gælder også tiltag, som sikrer ressourcer – både økonomiske og i form af varme hænder – til varetagelse af de opgaver, der skal sikre velfærden de kommende år, så Drag-ør Kommune også fremover er et rigtig godt sted at være borger – hele livet. 

Med venlig hilsen
Helle Barth, formand for -Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Henrik Løwenheim Kjærsvold--Niclasen, formand for Børne-,Fritids- og Kulturudvalget, samt Erik -Skovgaard Nielsen, formand for Venstre i Dragør

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget – svar til Søren Jacobsen: Fjernvarme

Borgmester Kenneth Gøtterup har indsendt et debatsvar til Søren Jacobsen angående spørgsmålet om fjernvarmeudrulningen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk