Vi har modtaget:

Hvem tager ansvar for borgernes sundhed?

Alarmerende høj koncentration af ultrafine partikler i boligområder nær lufthavnen måles, samtidig med at regeringen vil muliggøre en stor udvidelse

Vi er en stor gruppe borgere på Amager, der er stærkt bekymrede for vores sundhed grundet forurening fra lufthavnen. 

Faktiske målinger i området viser meget høje koncentrationer af ultrafine partikler (UFP). 

Det drejer sig først og fremmest om studiet fra Copenhagen Solution Lab, som konkluderede, at udledninger fra lufthavnen spredte sig flere kilometer ind i beboelsesområderne mod nord og vest. Dette billede understøttes også af de løbende målinger af luftforurening foretaget af Københavns Kommune ved rolige Backersvej cirka 3 km nord for lufthavnen og af lufthavnens egne målinger, som viser UFP-koncentrationer på helt op til 40 gange baggrundsforureningen. 

Imidlertid bilder statens egne luftforureningsmodeller udarbejdet af Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) fejlagtigt borgerne ind, at luften i og omkring lufthavnen er forholdsvis ren. 

Vi forstår ikke denne dis-krepans, men generelt kan man sige, at negligeringen af lufthavnens udledninger er ganske symptomatisk for myndighedernes kommunikation omkring luftforureningsproblemet i København. 

Hvad det skyldes, kan man jo kun gisne om, men sikkert er det, at der er store politiske og økonomiske interesser på spil.

WHO anser partikeltal over 10.000/cm3 som høje og med stor sandsynlighed sundhedsskadelige, hvis man eksponeres over længere tid. Fra den 7.–31. august har målingerne på Backersvej nået over 80.000/cm3 i fem dage, og den højeste værdi i august var på 92.490/cm3. Koncentrationen af UFP på Backersvej ligger dermed ofte betydeligt over niveauet i Folehaven – en af de mest trafikerede indfaldsveje til København.

At forureningen hænger nøje sammen med aktiviteten i lufthavnen ses tydeligt af det nære sammenfald med vindretning; når vinden blæser fra lufthavnen og ind over byen, stiger koncentrationen af UFP uden undtagelse – og nogle gange eksplosivt. 

Det ser umiddelbart ud til, at de store udsving kan aflæses helt inde ved måleren på Søtorvet. Denne observation flugter også med forskning fra USA, som viser markant spredning af partikler i en radius på cirka 15 km og mærkbare sundhedsmæssige effekter. 

For yderligere at belyse luftforureningen i boligområderne omkring lufthavnen har Miljøministeriet og Tårnby Kommune igangsat målinger af UFP. Resultaterne heraf forventes at foreligge i 2024.

Lovforslaget om udvikling af lufthavnen

Regeringen vil i oktober fremsætte et lovforslag, der giver lufthavnen mulighed for at udvide antallet af passagerer med 40%. Også antallet af fragtflyvninger udvides. Det vil betyde en væsentlig forøgelse af flyoperationer og dermed sandsynligvis mere luftforurening og støj. 

For at imødegå kritiske argumenter om, at regeringen i forvejen har svært ved at leve op til de lovede CO2-reduktioner, og at mange borgere allerede nu generes voldsomt af støj og fuelstank fra lufthavnen, er der opfundet et svar til lejligheden, som helt afmonterer problemet – nemlig, at lovforslaget kun giver lufthavnen mulighed for bedre at indrette sig på den vækst i flytrafikken, der kommer uanset hvad. 

De sidste ti års planer og den hidtidige argumentation viser dog entydigt, at lovændringen er en forudsætning for denne vækst, der skal gøre Københavns Lufthavn til trafikknudepunkt i Skandinavien. Der foreligger ingen undersøgelser eller fremlagte data og beregninger, som viser, at lufthavnstrafikken ville kunne udvides med 40 % uden de ændrede rammer, som lovændringen tilvejebringer.

Sundhedskonsekvenser

Selv om der stadig mangler viden på området, tyder alt på, at ultrafine partikler fra forbrænding af flybrændstof har de samme helbredseffekter som dieseludstødningspartikler. Der findes p.t. ingen grænseværdier for UFP, men anbefalingen er at indånde så få som muligt. 

Undersøgelser af sundhedsforhold hos beboere i områder omkring Schiphol lufthavn i Amsterdam konkluderer, at langtidsudsættelse for UFP fra lufttrafik kan have effekt på hjerte-kar-systemet og på fostre.

Der er også fundet tegn på påvirkning af luftveje hos børn med astma på kort sigt på dage med høj forurening. Disse fund er på linje med førnævnte forskning fra Los Angeles i USA. 

I området omkring Københavns Lufthaven er flere beboere, som oplever kroniske luftvejsgener, blevet opfordret til at flytte af deres praktiserende læge. 

Vi er som naboer ikke kun bekymrede for vores eget og vores børns helbred – men også for lokalmiljøet i det hele taget og ikke mindst for arbejdsmiljøet i lufthavnen, hvor mange lokale familier arbejder.

Opfordring til -myndigheder og politikere

Borgergruppen af naboer til Københavns Lufthavn opfordrer politikerne til som et minimum at vente med at vedtage loven til resultaterne af Miljøministeriets og Tårnby Kommunes igangværende målinger af ultrafine partikler foreligger i midt 2024. 

Hvis disse også viser høje koncentrationer, bør de sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne på Amager undersøges, før loven behandles, og strenge krav til udledninger fra lufthavnens aktiviteter må skrives ind i loven. 

Politikerne opfordres til at undersøge samtlige sundheds-, miljø- og klimamæssige konsekvenser ved den spåede vækst.

Vi mener desuden, at stramme krav om reduktioner af emissioner – både partikler og CO2 – vil støtte op om målsætningen om grøn indenrigsluftfart og klimamålsætningerne i bredere forstand.

Med venlig hilsen
Helene Bach
På vegne af Borgergruppen af Naboer til Københavns Lufthavn

 

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Stikker lufthavnen naboerne blår i øjnene?

Tommas Brogaard har indsendt et debatindlæg om lufthavnens udledning af skadelige PFOS-stoffer. Læs mere

Vi har modtaget: Hvad sker der i PFAS-sagen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om lufthavnens ansvar for oprydningen af PFOS-forureningen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk