Vi har modtaget:

Klub Dragørs fremtid

Jeg skal indledningsvis præcisere, at jeg i det følgende udtaler mig på egne vegne.

For jeg er nødt til at tage til genmæle over for visse argumenter, som, jeg mener, florerer i et helt forkert narrativ. Klub Dragør står over for historiske nedskæringer samt måske beslutninger om fatale ændringer til sfo2 for de større børn og et pædagogisk fejlkoncept, som blot ligner en ungdomsaktivitetsbuffet. Disse beslutninger bliver i mine øjne taget ud fra forkerte parametre.

Fortællingen fra nogle af vores kære politikere

Fortællingen er, at Klub Dragør ikke fastholder nok børn. Dette er blandt andet beskrevet i Dragør Nyt i uge 43, hvor det fremgår at »selv om vi hidtil har brugt flere penge på vores fritidsklub for børn og unge, end andre kommuner, har vi haft svært ved at fastholde medlemstallet« (Læs Dragør Kommunes information om Budget 2023–2026 på side 4, red.).

Nu er jeg ikke oplyst om, præcis hvad det er for et medlemstal, der refereres til, og som skal fastholdes. Men de sidste fem år har det gennemsnitlige medlemstal set sådan ud: 2017: 464, 2018: 451, 2019: 490, 2020: 471, 2021: 429, og ved sidste optælling i 2022 var vi på 459 medlemmer i Klub Dragør.

Pengene følger barnet

Først og fremmest har vi konceptet »pengene følger barnet«. Melder børn sig ud af klubben, mister klubben penge. Klub Dragør bliver således ramt økonomisk hver gang, at der er børn, der melder sig ud.

Jeg blev ansat som leder af Klub Dragør i november 2018. Herefter »gav vi den en skalle« i fællesskab, og det lykkedes os at fastholde rekord mange børn i 2019. Siden kom coronaen og videre skimmelsvamp på Elisenborg. Det ramte hårdt.

Corona og skimmelsvamp  

Der er meget fleksible regler omkring klublivet i Dragør Kommune. Der er ingen ventelister (som i gamle dage) og man kan vælge præcis den klub, man har lyst til at gå i.

Det siger sig selv, at under gentagne nedlukninger vil der kommer mange udmeldelser, når børn har en alder, hvor der ikke nødvendigvis er et direkte pasningsbehov.

Dette har gjort, at mange medlemmer er blevet udmeldt. For der vil altid være en plads samme sted, når coronaen og skimmelsvampen er overstået.

Klub Dragør har mistet medlemmer på den konto, og vi skal starte forfra med at få medlemstallet op. 

Jeg finder det særdeles urimeligt, at vi bliver »fanget« af visse politikere, lige efter en nedgangsperiode med corona og skimmelsvamp samt en fortælling om, at vi »har svært ved at fastholde medlemstallet« – i øvrigt uden at fortælle, hvad det ønskede medlemstal så er.

Børn, unge og den værdifulde fritid

Klub Dragør er i konkurrence med alle andre fritidsaktiviteter i kommunen. Dog er pædagogik og forebyggende arbejde omdrejningspunktet i Klub Dragør. Men hvis et barn eller ung vil være en dygtig fodboldspiller, så skal de selvfølgelig bruge alt den tid, de kan, i Dragør Boldklub.    

Der står i dagtilbudsloven §65 stk. 3: »Klubtilbud skal give større børn og unge kendskab til øvrige aktivitets-, kultur- og fritidstilbud, så børnene og de unge bliver i stand til selv at tilrettelægge deres fritidsliv, når de ikke er i klubtilbud m.v.«. 

Hvis et barn eller en ung har musikalske evner, og vi ser, at barnet/den unge trives i det, skal vi støtte barnet i at blive god til musik. Det kan musikskolen. Men det vil også sige, at vi kan miste medlemmer, hvis børn og unge bruger megen tid på andre fritidsaktiviteter og derved vælger klubben fra. 

Denne fravælgelse er der for mig ikke noget galt i, for det vigtigste er, at vores børn og unge trives ved at lave noget, de godt kan lide og udvikler sig i. 

Sidst, men ikke mindst, har en af de dårligste reformer i nyere tid – skolereformen og de alt for lange skoledage – heller ikke hjulpet os. 

Jeg er dog overhovedet ikke i tvivl om, at det er en super god idé at gå i klub. Vi skal bare lige have mellemregningerne på plads.    

Kan vores kære lokalpolitikere regne den ud

Klub Dragør fylder 1,6% af Dragør Kommunes samlede budget i 2022.

Klub Dragørs samlede budget er 14,321 mio. kr. – for tre fritidsklubber og en ungdomsklub, og beløbet dækker alt: Løn, bygninger, aktivitetspenge til børnene, skolepædagoger, kontaktpersoner osv.

Tallene er allerede minimeret væsentligt, da vi ikke har ansat i lang tid, grundet de kommende nedskæringer, som indebærer en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2023 stigende til 3,3 mio. kr. i de efterfølgende år.  

De mest spareivrige politikere har taget udgangspunkt i Vives tal, som ser sådan ud og er regnet ud pr. 6–10-årigt barn i 2021. Tallene lyder: 11.693 kr. – sammenlignelige kommuner havde tallet 4.801 kr., og gennemsnit for hele landet var 3.179 kr.  Det er i øvrigt en mærkværdig sammenligning, når nu Klub Dragør henvender sig til aldersgruppen 9–18 år. Skulle Klub Dragør køre klub efter en gennemsnitstarif på 4.801 kr. pr. barn, ville Klub Dragør skulle have et budget på cirka 2,4 mio. kr. (beregnet ud fra et børnetal på 500 indmeldte børn i fritidsklubberne).

Dette svarer til, at hele Klub Dragør ud fra disse tal skulle have en bemanding på i alt cirka 4,5 fuldtidsmedarbejdere til 500 fritidsklubbørn, og samtidig køre en ungdomsklub fem dage om ugen. Det giver jo ingen mening. Med mindre man vil bruge det aktivt til at prøve at verificere en gigantbesparelse på klubområdet, til skade for børn og unge.

Levering ud af huset 

Klub Dragør leverer to fuldtidsstillinger til skolerne og yderligere cirka en fuldtidsstilling (p.t. 30 timer) – leveringer, som er blevet pålagt Klub Dragør at levere til skolernes inklusionsindsats. 

Videre har klubben kontaktpersonopgaver på i alt 30 timer. Dette vil sige, at vi ud fra det nuværende budget, kan trække cirka fire fuldtidsstillinger ud af normeringen. Derved reduceres udgifterne pr. fritidsklubbarn væsentligt.

Men intet af dette er med i beregningerne, når tariffen pr. barn bliver udregnet.

Er der mere?

Ja! For oven i alt det andet har klubberne ikke fået dækket de timer, som skolerne nu bruger på at give eleverne tidligere fri (i forhold til, at klubben åbner kl. 14.00). 

Det samme gælder for de omlagte dage i løbet af skoleåret (sidste skoledag, dagene før ferier, skolernes motionsdag osv.), hvor klubben også skal åbne tidligere. Da skolereformen startede, skulle vi begrundet i de længere skoledage og kortere klubdage levere timer og medarbejdere, men når det (heldigvis) begynder at gå den anden vej med kortere skoledage, så sker der intet.

Om økonomien

Tager vi cirka fire fuldtidsstillinger ud af normeringen, de tidligere (klub-finansierede) åbningstider, samt det at ungdomsklubbens ikke har sit eget budget (men som sagt bliver taget fra fritidsklubbørnenes budget), så får vi nogle helt andre tal. 

Dette faktum er der blevet gjort opmærksom på, men de samme argumenter fra visse af vores kære politikere fortsætter. 

Det er sørgeligt, at et sådan negativt narrativ får lov til at blive ved med at florere til skade for klubbens børn, unge og forældre og at lægge op til de ekstreme nedskæringer og muligvis fatale pædagogiske ændringer på børne- og ungeområdet.

Nedladende tale 

Jeg oplever fra visse politikere en nedladende tale om Klub Dragør. Ikke at Klub Dragør er perfekt, men jeg tager udgangspunkt i følgende: I den sidste kvalitetsrapport var 96% procent af brugerne tilfredse. 

Og videre: »Kvalitetsrapporten beskriver hverdagen i klubben fra forskellige vinkler. Efter pædagogisk tilsyn på klubberne kan det siges, at der generelt er en god kvalitet i klubarbejdet, og at den voksne relation er præget af glæde for barnet i bevægelses- som kreative aktiviteter.«

Vores sidste pædagogiske tilsyn var tilfredsstillende, men der er altid fokuspunkter og visse ICDP-elementer, som kan styrkes. Arbejdstilsynet har været på besøg og efterlod en glad smiley i forhold til det psykiske arbejdsmiljø og opfølgningen på 3-i-1-målingen. Den sidste 3-i-1-medarbejdermåling havde følgende resultater (hvor 5 er det højeste): Tilfredshed: 4. Motivation: 4. Stolthed: 3,5. Anbefalingsvillighed: 3,5.

Hvis vores kære politikere alligevel ikke gider at interessere sig for disse rapporteringer, så lad dog være med at spille folks tid på det. Og lad i det mindste være med at tale klubben ned.

Fokus på Klub Dragør

Det blev for nylig vedtaget for nylig, fra politisk hold, at Klub Dragør skulle have en bestyrelse. Men så forstår jeg ikke, at ingen kommunalbestyrelsesmedlemmer gider at deltage i Klub Dragørs forældrebestyrelse. 

Alle andre kommunale institutioner har et kommunalbestyrelsesmedlem i deres bestyrelse, hvorfor har Klub Dragør ikke det. Så kunne vi styrke informationen og dialogen om Klub Dragør og formidle viden langt bedre til vores kære politikere, således at den i øjeblikket himmelråbende uvidenhed om Klub Dragør kunne minimeres.

Jeg oplever ganske enkelt et fokus på at lave massive nedskæringer og et fatalt forsøg på at kvæle fritidspædagogikken med  »sfo2«, uden overhovedet at have en oprigtig interesse for området.

Interessant web-tv

Hvis man er i tvivl om, at det er en fordel at have en lokalpolitiker i bestyrelsen, kan man jo ved selvsyn se det populære web-tv fra kommunalbestyrelsen. 

Jeg konstaterede i hvert fald, at en lokalpolitiker, der er formand for en bestyrelse i en institution i Dragør Kommune, den 29. september i år agiterede imod nedskæringer på det område, han selv var en del af – for her fik man meget for få penge, måtte man forstå. Men selvsamme politiker kunne godt se, at nedskæringerne for Klub Dragør var fine – »for det kan gøres smartere«. 

Den føromtalte institution har i øvrigt en anden lokalpolitiker som næstformand. Faktisk sad den lokalpolitiker, der er formand for bestyrelsen, til selvsamme kommunalbestyrelsesmøde og roste næstformanden. Det kan næsten ikke blive smukkere.

Men det gør naturligvis, at vores kære politikere får et dybere kendskab til netop den institution, de sidder i bestyrelsen for – og kan agitere ud fra dette. At en institution har to lokalpolitikere om bord, er naturligvis en kæmpe fordel. Jeg beder dog bare om en enkelt til Klub Dragørs bestyrelse. 

Jeg må konstatere, at engagementet fra vores kære lokalpolitikere over for Klub Dragør er på samme niveau, som deres viden om området. 

Og en anden ting

Grunden til, at det frie klubvalg i Dragør Kommune er opstået, er, at Klub Dragør med undertegnede som leder selv skulle fordele klasserne i klubenhederne. 

Da nogle ikke fik den klub, de havde ønsket sig, fik jeg hvert år kritik af (forståeligt) frustrerede forældre. Pointen er, at der ikke mig bekendt er andre ledere i Dragør Kommune, der selv står for tildelingen af brugere/borgere. Du ser ikke en skoleleder eller institutionsleder m.v., som selv skal fordele børnene. Og det er heller ikke rimeligt, for det er politikernes job. 

Men da de ikke fordelte børnene, måtte vi lave frit klubvalg, selv om det giver et ekstremt stort pres på Elisenborg, hvor der starter cirka 125 nye børn hvert år i maj måned. Dette er oveni i de børn, der går i klubben i forvejen.

Klub Dragør kan sejle i sin egen sø.

Forslag bliver negligeret

Vi kom som de første med et gennemarbejdet forslag om et tilbud i Dragør Kommune til børn og unge i udsatte positioner – fuldstændig udgiftsneutralt. 

Foruden de faglige emner tager forslaget udgangspunkt i organiseringen af kommunens opgaver for børn og unge, der mistrives og har livsvægring. Og arbejdet kunne være igangsat for lang tid siden, til gavn og glæde for vores børn og unge samt deres forældre – inden for gældende budget – men intet er sket! Dette var et forslag om at investere klogt i kommunale velfærdsopgaver.

Andre tiltag

Klub Dragør arbejder fuldstændig målrettet med Dragør Kommunes vedtagne pædagogik, ICDP. 

Vi har samarbejde med vores ukrainefrivillige, som låner et af vores huse til deres fantastiske aktiviteter. Vi stiller vores busser til rådighed, når der skal køres ukrainske flygtninge rundt. 

Vores musiklokale og indgang dertil er lavet på en sådan måde, at mange også kan benytte sig af det uden for klubbens åbningstid. 

Vi har afholdt personaleseminar med børn og unge, hvor vi sammen talte om at lave verdens bedste klub. 

Vi stiller busser og medarbejdere til rådighed ved Dronningens besøg for at køre journalister rundt. 

Vi samarbejder med skoler, sfo’er, foreninger samt private firmaer i forhold til job for unge. 

Vi laver målrettede pædagogiske indsatser for vores børn og unge og ikke mindst for de fællesskaber, de opholder sig i. 

Vi er på gaden, når der er ballade i byen. Vi har overtaget noget af kontaktordningen for udsatte børn og unge, som før blev tildelt private firmaer.

Og så videre, og så videre.

Politiske ønsker og taknemmelighed 

Klub Dragør har således kørt fuldstændig efter de politiske ønsker, der har været, og har løst et væld af mangeartede opgaver. Hvad er takken? 

En nedskæring på 3,3 mio. kr. og artikler i Dragør Nyt om, at det er for dyrt og dårligt, samt samme gentagne ytringer på web-tv. Videre er der mulighed for et discounttilbud kaldet »sfo2« samt en tivolisering af ungdomspædagogikken, som minimeres til, at børn og unge skal krydse aktiviteter af i et kulørt blad.

Når jeg hører nogle af vores kære politikere og deres ytringer inden for området, ved jeg ikke, om jeg skal grine eller græde. Det er nok mest det sidste.

Kapacitet, ressourcer og beslutninger

I mine øjne har Klub Dragør i alt for lang tid været en ressource, som der kunne tages fra alt efter forgodtbefindende – helt uden interesse for, hvad det gør for de børn og unge, der går i klubben. 

Ingen ved, hvor meget kapacitet, der langsomt, men sikkert er blevet kanaliseret ud af Klub Dragør, og hvor mange forskelligartede opgaver, Klub Dragørs medarbejdere løser – desværre på et niveau, som er til skade for klubbens egen organisering.

Nu handler det om de kommende beslutninger for børn og unges fremtidige fritidsliv, i et pædagogisk kvalificeret tilbud i Dragør Kommune. Derfor skal beslutningerne tages på et oplyst grundlag. 

Det er ikke sket endnu.

Med venlig hilsen
Per Eltong

Her er de fakta, borgmesteren efterlyser

Skolebestyrelser i Dragør tager bladet fra munden: Kritiserer ny styringsmodel for at underminere skolernes økonomi og kvalitet.

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk