Vi har modtaget:

Lufthavnen – den tavse forurener

Flytrafikken runger i øregangene, men der er helt tyst inde bag trådhegnet i lufthavnens direktionslokaler.

Borgerne har stadig ikke fået svar på, hvordan Københavns Lufthavne A/S forholder sig til sit erstatningsansvar for PFAS-forureningen af jorden, drikkevandet, vandløbene og havvandet i Dragør.

Forfejlet forhandling

For over et år siden – nærmere bestemt i marts 2022 – besluttede Dragørs Kommunalbestyrelse enstemmigt at undersøge muligheden for at rejse erstatningskrav mod lufthavnen for den vidtfavnende forurening. 

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) fik i oktober måned sidste år mandat fra kommunalbestyrelsen til egenhændigt at forhandle med lufthavnens administrerende direktør, Thomas Woldbye.

Meningen var at indgå en »frivillig aftale« med virksomheden Københavns Lufthavne A/S om etablering af afværgeforanstaltninger samt at holde Dragør Kommune »skadefri« af den omfattende PFAS-forurening, der er forårsaget af lufthavnen.

Som følge af vedholdende skub i ryggen fra borgerne afholdt borgmestrene fra Dragør Kommune og Tårnby Kommune møde med Københavns Lufthavns direktør den 19. december 2022.

Forhandlingsevnerne rakte desværre ikke – og vanen tro lagde borgmestrene sig på maven for lufthavnen.

Man »glemte« endnu en gang, at Københavns Lufthavne A/S er en profitorienteret og storforurenende virksomhed, der støj-, luft-, jord- og vandforurener efter forgodtbefindende – og at det er kommunernes pligt at værne om borgerne og folkesundheden i Dragør og Tårnby.

Efter det afholdte møde i december vides det dog stadigvæk ikke, hvorvidt lufthavnen vil vedkende sig sit erstatningsansvar for den sundhedsskadelige PFAS-forurening eller ej.

Ødelagt drikkevand

Inden for miljøret er der et økonomisk princip om, at det er forureneren, der betaler for forureningsbegrænsende tiltag og genopretning efter miljøskader.

Dragørs grundvand er ødelagt, og vandforsyningsselskabet HOFOR A/S har peget på forskellige løsningsmodeller, hvoraf det billigste forslag er en ny rørledning fra Hvidovre til en pris på 75 mio. kr.

Hertil kommer udgifter til oprensning af PFAS-forurening af Hovedgrøften, markområder, naturområder, private vandboringer, vandløb osv.

Men lufthavnen vil ikke »frivilligt« vedkende sig sit erstatningsansvar, hvilket resulterer i, at den eksisterende PFAS-forurening uhindret og fortløbende spreder sig i Dragør. Det er meget bekymrende.

Hovedgrøften, der har sit udløb i Øresund, er forurenet med PFAS.
Hovedgrøften, der har sit udløb i Øresund, er forurenet med PFAS.

Gift i grøften

PFAS-stofferne kaldes også »evighedskemikalier«, da de er svært nedbrydelige i naturen, ophobes i fødekæden og er giftige for dyr såvel som mennesker.

PFAS kan ifølge Miljøministeriet »transporteres over lange afstande«, hvilket forøger spredningen i vores omgivelser betragteligt, eksempelvis via vandløb såsom Hovedgrøften.

Amager gennemskæres af talrige kanaler og grøfter, som afvander øen. Blandt de største kanaler er Hovedgrøften i Dragør, der følger grænsen til Tårnby Kommune sydpå fra »Hollænderbyen« i Store Magleby, indtil den drejer mod sydøst ved Baggersmindelejren og fortsætter til udløbet ved Søvangsbakkerne.

Mange dyrkede markarealer ligger helt op til Hovedgrøften, der med adskillige års mellemrum bukker under for forhøjet vandstand i Søvangsbugten og store nedbørsmængder – og dermed går over sine bredder.

Sag i syltekrukke

Lufthavnen og kommunerne nedsatte i december 2022 en arbejdsgruppe, der efter eget udsagn skulle »belyse muligheder for yderligere afværgetiltag og en handleplan og prioritering«.

Forureningssagen trækkes dermed atter i langdrag, og den træge forvaltningsproces fortsættes i en uendelighed. Imens spreder PFAS-stofferne sig i vores sårbare miljø og natur.

Der er eksempelvis ikke foretaget nogen tiltag med henblik på oprensning af Hovedgrøften, der afvander store dele af lufthavnens område, og som i 2021 er konstateret PFAS-forurenet.

Det ændrer ikke nævneværdigt på den eksisterende PFAS-forurening, at man efter flere år danner en såkaldt »arbejdsgruppe«. Der er derimod et erstatningskrav, som skal gøres op – og en regning, der skal betales.

Det forudsætter, at der stilles seriøse krav til Københavns Lufthavne A/S – en virksomhed, der bærer ansvaret for egenforureningen såvel som den forurening, der har bevæget sig om på den anden side af trådhegnet til os.

Tavs forurener

Man må forholde sig til gældende lovgivning og »forureneren betaler-princippet« – herunder lufthavnens betaling for oprydning af den omfattende PFAS-forurening i Dragør Kommune og Tårnby Kommune.

Det er naturligvis ikke borgerne, der skal bære de store omkostninger og skadevirkninger, som forureningen fra lufthavnen medfører. PFAS-forureningen forsvinder ikke af sig selv – den spredes tværtimod mere og mere.

Lufthavnen bør som skadevolder tage ansvar og betale for oprydningen efter sig selv, uden yderligere ophold.

Borgerne afventer et svar – det er på høje tid, at lufthavnen bryder den årelange tavshed og svarer »ja« eller »nej«.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

 

Vi har modtaget: PFAS-forurening

Dorte Kirkeskov Carlsson og Søren Rosenkilde Clausen fra Københavns Lufthavn har skrevet et indlæg om lufthavnens tiltag mod forureningen....

Vi har modtaget: Tyveri af bistader

Carsten Victor Rasmussen appelerer på vegne af Amager Biavlerforening til at henvende sig, hvis man har oplysninger om tyveriet....

Vi har modtaget: Støjzonerne

Erik Skovgaard Nielsen, formand for Venstre i Dragør, har indsendt et debatindlæg om Københavns lufthavns støjzoner. Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2023 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk