Vi har modtaget:

Nyt om kystsikringen

I Dragør er vi rigtig langt i vores planlægning af kystsikringen. Vi har gennem de sidste mange år arbejdet med løsninger af kystsikringen og med en stor involvering af borgere. 

Da der aktuelt er ny udvikling i sagen om kystsikring, vil vi gerne orientere om dette.

Status på kommunens eget projekt

Som alle ved, har vi i Dragør Kommune vedtaget et godt kystsikringsprojekt. 

Vi har besluttet os for, at Dragør skal kystsikres med et fremskudt dige løbende fra Dragør Nord til Sydvestpynten. Digehøjde og løsninger varierer på den 13 km lange kyststrækning. 

Projektet er tilpasset over årene, blandt andet på baggrund af forslag til ændringer fra Søvangs Grundejerforening og i dialog med borgere. 

Det er en samlet kommunalbestyrelse, der står bag dette projekt, og vi synes, at vi har fundet en god løsning, der har store styrker ved at inddrage den eksisterende natur i udformningen. 

Der er en alvorlig udfordring med vores projek. Det er, at for at gennemføre det kræver det, at Folketinget og EU giver tilladelse til, at vi må bygge vores fremskudte diger i Natura 2000-området. 

Alternativet er at bygge digerne på land – hvilket ingen af os ønsker.

Den statslige løsning

Transport- og Miljøministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal belyse, hvordan man kan kystsikre den kritiske infrastruktur. Det vil sige lufthavnen, Øresundstunnelen og metroen. 

Arbejdsgruppen skal i 2022 og 2023 finde løsningerne, og det forventes, at der træffes politiske beslutninger i Folketinget, kommunerne og i infrastrukturselskaberne i første halvår af 2024. 

Da arbejdsgruppen blev nedsat, var Dragør kun inviteret med som observatør, men på baggrund af indsigelser fra os blev vi inviteret med som fuldgyldigt medlem af arbejdsgruppen.

I det oprindelige forslag fra statens side var planen, at der skal etableres et dige bag om Dragør, der følger lufthavnens grænse fra Kastrup halvø til Ullerupdiget. Dermed ville Dragør blive efterladt alene på ydersiden af diget.

Efter Dragør Kommune er indtrådt i arbejdsgruppen, skal der ses på alternative løsninger. 

Udmelding til staten

På kommunalbestyrelsens møde i sidste uge traf et flertal på 12 ud af 15 medlemmer en beslutning om at sende et meget tydeligt signal til staten. 

Konservative, Socialdemokratiet, Venstre, Sydamagerlisten og løsgængeren Lisbeth Dam Larsen har besluttet at meddele staten, at Dragør Kommune gennem flere år har arbejdet med modeller for kystsikring og i dag har velbelyste modeller for kystsikring i Dragør – et projekt, analyser og forslag, der har mødt stor anerkendelse, blandt andet gennem bevilling af 37 mio. kr. fra staten til realisering, samt 18 mio. kr. fra Realdania – og som også har opnået stor opbakning hos borgerne. 

Vi har fra Dragør Kommune givet udtryk for dyb bekymring, hvis en sikring anlægges bag om os, da det vil have væsentlige og uoverskuelige konsekvenser for Dragør Kommune og vores borgere. Dertil kommer, at det vil være samfundsmæssigt meget dyrt at etablere to løsninger, da Dragør Kommune jo sideløbende er nødsaget til at kystsikre alligevel. 

Derfor er den klare anbefaling fra Dragør Kommunalbestyrelse, at der findes en samlet løsning, der sikrer både den kritiske infrastruktur og de fire kommuner – Dragør, Tårnby, Hvidovre og København. 

Dragør Kommune stiller alt vores materiale og forundersøgelser til rådighed, så det kan indgå i udarbejdelsen af den samlede løsning.

Grund for beslutningen

Vi står i en alvorlig og kritisk situation. 

På den ene side har vi et fantastisk lokalt projekt, som vi alle er glade for, men som også kræver en statslig opbakning for at opnå godkendelse i EU-systemet. 

På den anden side står vi i en situation, hvor Tårnby, København og Hvidovre pr. automatik er indeholdt i en statslig løsning. 

Dragørs situation er usikker, og hvis der lægges et dige bag om Dragør, vil det have den konsekvens, at Dragør ligger på ydersiden af et dige. 

Det kan få store konsekvenser for såvel ejendomspriser og forsikringer m.m. at ligge ubeskyttet på ydersiden af et dige.

Hvis dette sker, er Dragør stadig nødsaget til at etablere sit eget dige. 

Her er der tre udfordringer. 

Det ene er, at Dragør som kommune kommer til at ligge mellem to diger. Et lavt foran Dragør og et højt bag om Dragør. Dermed kommer vi til at ligge i et »badekar«. 

Den anden udfordring er, at vi ikke tror, vi kan opnå en godkendelse fra Folketinget og EU til at bygge fremskudte diger, hvis først staten har bygget bag om os og sikret den kritiske infrastruktur. Resultatet af dette er, at vi er nødsaget til at bygge diger på land i en højde af 2,7 meter, hvilket vil indebære, at Dragør indkredses af jordvolde både foran og bag om Dragør. Og over tid kan der måske være behov for at ændre på dette sikringsniveau.

Den tredje problemstilling er, at vi ved, at der vil blive besluttet en ny finansieringsmodel ved en statslig løsning. Står Dragør uden for den statslige løsning, vil vi være den eneste af de fire kommuner, der fremadrettet skal finansiere alt selv og stå uden for fællesskabet.

Disse problemstillinger gør, at vi nu søger fuld indflydelse i statens arbejde. 

Alle tre partier arbejder indgående på at påvirke den politiske proces og har møder med vores ordførere i folketinget. Ligeledes har borgmesteren kontakt til transportministeren, der har ansvaret for statens arbejde.

Sideløbende med dette fortsætter vi planlægningen og arbejdet med vores oprindelige projekt. Dels fordi den viden, vi har her, kan anvendes i dialogen med staten, og dels for at sikre at vi ikke forsinker nogle processer, hvis der pludselig ændres i statens projekt, og samtidig skal vi sikre de fremtidige generationer.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup, Mia Tang, Martin Wood Pedersen, Jan Madsen, Theis Guldbech og Trine Søe, Konservative,
Nicolaj Bertel Riber og Ole Hansen, Socialdemokratiet,
Helle Barth og Henrik -Kjærsvold-Nichlasen, Venstre,
Flemming Blønd, Sydamagerlisten, samt Lisbeth Dam Larsen, løsgænger

 

Det er blandt andet forslag til sikring af Søvangs-kysten, man kan se modeller af i forbindelse med borgermødet. Arkivfoto.

Dragør Kommune præsenterer digeløsninger

Nyt borgermøde om kystbeskyttelse mandag den 17. juni Læs mere

Stor opbakning til valgplakater

Tradition sejrer over grønt forslag i Dragør Kommune Læs mere

Den Sorte Svane, COWI og Dragør

Skandaleramt dokumentarserie afslører dyb korruption og rejsen spørgsmål vedrørende troværdigheden af konsulentgiganten COWIs rapporter. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk