Vi har modtaget:

Særlige omstændigheder for Vierdiget-bro?

Dragør Kommune sagsbehandler liste T’s broprojekt på sjette år. Det er tankevækkende, hvad man egentlig prioriterer på Dragør Rådhus – natur, dyreliv og fredet strand er det i hvert tilfælde ikke. 

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) er nu blevet adspurgt om anlægsprojektet, som flere borgere har klaget over.

Gælder fredningen?

Kyststrækningen og søterritoriet fra Dragør Havn til Vest-amager ud for Kongelunden – har status som internationalt naturbeskyttelsesområde og er desuden omfattet af fredningskendelsen for kyststrækningen på Sydamager.

Søterritoriet er karakteriseret ved omfattende sandvandringer og er meget lavvandet i en betydelig afstand til kysten. Kyststrækningen fremtræder i overvejende grad som uberørt med et bagland bestående af fredede strand-enge.

Sydstranden ud for Vierdiget. Foto: Kenneth Olsen.
Sydstranden ud for Vierdiget. Foto: Kenneth Olsen.

Dragør Kommunes administration proklamerer følgende i sin sagsbehandling af broprojektet: »Det er administrationens vurdering, at de æstetiske og naturbeskyttelsesmæssige interesser på kyststrækningen bør vægtes tungere end de rekreative og fritidsmæssige interesser, som er tilknyttet bade- og bådebroer, og at der ikke uden helt særlige omstændigheder bør tillades nye broer på denne kyststrækning.«

Men administrationen og politikerne vil jo netop tillade, at der etableres en bade- og kajakbro, som belaster og udfordrer lokalområdets dyreliv, planter og det fredede område som helhed.

Selvmodsigelsen er krystalklar, og den kalder på en forklaring. Mon der er nogen på Dragør Rådhus, der kan redegøre for de »helt særlige omstændigheder« i denne byggesag?

Særlige omstændigheder?

I begyndelsen af august beder undertegnede borger om en skriftlig redegørelse fra borgmester Kenneth Gøtterup. 

Det anføres, at borgmesteren venligst bedes svare konkret og utvetydigt samt dokumentere følgende forhold:

»Hvad er de specifikke ›helt særlige omstændigheder‹, der danner grundlag for Dragør Kommunes tilladelse til at opføre broen i det fredede lokalområde, som rummer intet mindre end otte bestemmelser i henhold til naturbeskyttelsen?«

Borgmesteren svarer undvigende: »I det konkrete tilfælde med en bade- og kajakbro ved Dragør Sydstrand har kommunen, før der er meddelt tilladelse, lagt væk på:

  • At der er blevet meddelt dispensation fra fredningen af kystområdet på Sydamager til det ansøgte. Det bemærkes, at myndighedsudøvelsen inden for fredningens afgrænsning varetages af Fredningsnævnet i København, herunder bestemmelser efter Naturbeskyttelseslovens §3.
  • At der er lavet en habitatkonsekvensvurdering af det ansøgte, som har kortlagt bade- og kajakbroens påvirkning på Natura-2000. Det bemærkes, at myndighedsudøvelsen inden for de internationale natur-beskyttelsesområder varetages af Miljøafdelingen i Tårnby Kommune.
  • Afstand fra det ansøgte til nærliggende broer ved Dragør Sydstrand samt broens placering i landskabet. For at værne om den unikke natur ved Drag-ør Sydstrand er tilladelsen blevet meddelt med en lang række vilkår.«

Borgmester Kenneth Gøtterup taler om proces og vilkår. Men han svarer slet ikke på spørgsmålet om, hvad de »helt særlige omstændigheder«, der danner grundlag for Dragør Kommunes givne tilladelse til at opføre det 30 meter lange anlægsprojekt i det fredede kystområde, er. Udenomssnak og ikke-svar er også en form for svar. 

Borgmesteren har endvidere undladt at dokumentere forholdet om de »helt særlige omstændigheder«.

Efterfølgende har borgmester Kenneth Gøtterup sendt et brev til undertegnede borger, hvori han og kommunaldirektør Mads Leth-Petersen sætter retningslinjer op for undertegnede borgers fremtidige henvendelser til Dragør Kommune. Meget interessant! 

Det er imidlertid værd at bemærke, at borgernes retssikkerhed ikke må krænkes af myndigheder, politikere eller andre aktører. Sagen er nu overdraget til Tilsynet i Ankestyrelsen.

Der er dags dato stadigvæk ingen, der kan redegøre for de »helt særlige omstændigheder« i Vierdiget-brosagen, men nu har den øverst ansvarlige på Dragør Rådhus haft muligheden herfor. Han valgte dog at undvige.

Gratis broprojekt

I begyndelsen af februar valgte et flertal i kommunalbestyrelsen, med borgmester Kenneth Gøtterup i spidsen, at underkende alle 32 borgerklager over projektet. 

Broprojektet er blevet sagsbehandlet siden 2018.

Flere borgere har venligt bedt Dragør Kommunes politikere genvurdere det omdiskuterede byggeprojekt på Sydstranden, der alligevel ikke kan placeres på den smalle strandbred uden at obstruere almenhedens færdsels- og opholdsret. Men vi er blevet mødt med holdningen om, at vi bare skal sætte os over i hjørnet, med en dummehat på hovedet, og holde vores mund.

Det er mig bekendt ikke ligefrem det, der kendetegner en nuanceret og demokratisk sagsbehandling.

Der foreligger stadigvæk en række uafklarede juridiske forhold og klager hos Dragør Kommune, som ikke er blevet behandlet på behørig vis. 

Ankestyrelsen har nu overdraget en del af sagen til Kystdirektoratet. 

Når Kystdirektoratet har foretaget yderligere ansvarsforflygtigelse og skabt mere juridisk rod i butikken, så skal sagen tilbage til Ankestyrelsen, for derefter at blive sagsbehandlet af Nævnenes Hus og efterfølgende Folketingets Ombudsmand.

Nævnenes Hus og Folketingets Ombudsmand har i lignende kommunale sager blandt andet givet Dragør-borgerne medhold i, at Drag-ør Kommunes ansatte ikke fortløbende må tilbageholde aktindsigt, da det per definition er ulovlig embedsførelse og et direkte brud på forskrifterne i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven.

Inden vi har set os om, så er liste T’s broprojekt blevet sagsbehandlet i syv–otte år, vel at mærke uden at de basale forhold har været på plads ved projektets opstart. 

Dette enorme ressourceforbrug virker som en særdeles ufornuftig forvaltning af skatteborgernes indbetalinger – men bevares, gå da endelig linen ud. 

Jeg gad godt vide, hvad dette projekt indtil videre har kostet os alt i alt. Men det kan desværre ikke lade sig gøre, da kommunens Center for Plan, Teknik og Erhverv efter eget udsagn ikke »tidsregistrerer« de årelange sagsbehandlinger af kommunale aktivitetsparkprojekter eller andre aktivitetsanlæg, der laves i fællesskab med private aktører.

Tys tys-projekterne køres ganske enkelt med vidt åben kommunekasse, hvilket vi har set i alle tænkelige afskygninger siden Copenhagen White Water Park-sagen.

Man kan altid diskutere, om der prioriteres rigtigt på Dragør Rådhus, men det er alarmerende, at Vierdiget-broprojektet er blevet sagsbehandlet i årene 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023 med et tøjleløst ressourceforbrug til følge.

Broprojektet hører åbenbart under den kommunale kategori »gratis projekter«, som hverken borgmesteren, direktionen eller administrationen kan redegøre for på fyldestgørende vis – og det er der en eneste årsag til: De »helt særlige omstændigheder« for Vierdiget-broen eksisterer ganske enkelt ikke.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

 

Vilde dyr i vandhullet

Kommunal slåning truer fredet dyreliv ved Dragørs strandenge Læs mere

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Ingen målsætninger for politikernes bestyrelsesarbejde

Liste T vil gerne have, at der bliver vedtaget klare målsætninger for, hvad kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal navigere efter, når de...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk