Vi har modtaget – svar til Flemming Blønd:

Skal vi lukke for al gassen?

I sidste uges udgave af Dragør Nyt (læs indlægget her – red.) stillede Flemming Blønd spørgsmålet, om der skal lukkes for al gas. Det korte svar er nej, der er alene tale om, at gas til rumopvarmning udfases, men at der stadig vil skulle bruges gas til industrien. 

Folketinget vedtog i 2022, at naturgas og biogas til rumopvarmning hurtigst muligt og senest i 2035 skal være udfaset. Beslutningen er blandet andet truffet for at kunne leve op til Danmarks klimamål om 70% CO2-reduktion i 2030 samt klimaneutralitet i 2045. Men behovet for at gå fra gas til anden form for rumopvarmning blev yderligere understreget ved Putin/Ruslands adfærd, da krigen i Ukraine brød ud, og ligeledes understregede Danmarks store afhængighed af én kilde til opvarmning. Folketinget besluttede derfor, at der skulle sættes yderligere fart på udrulningen af fjernvarme. Alene i 2022 blev 58.000 boliger koblet på et fjernvarmenet.

Dragør Kommune har jo primært været en naturgas-kommune, men fik i foråret 2022 til opgave at løfte konverteringerne fra naturgas til fjernvarme. Der var tale om et nyt og stort projekt, som skulle udarbejdes, og borgerne skulle inden udgangen af 2023 have besked om deres fremtidige opvarmningsform. Forvaltningen udarbejdede projektet, og borgerne har modtaget besked om, hvorvidt de kan kobles på et kommende fjernvarmenet i Dragør Kommune.

Allerede for 120 år siden opstod Danmarks første fjernvarmeanlæg, da der var et ønske om at udnytte overskudsvarme fra affaldsforbrænding. Det giver rigtig god mening at udnytte overskudvarme, uanset om det er fra affaldsforbrænding, industrien eller fra produktion af Power-To-X (PtX) sammen med vedvarende energi.

Hvordan sammensættes varmeforsyningen, så den bedst understøtter den grønne omstilling, og samtidig er teknisk, økonomisk og miljømæssig hensigtsmæssig? 

En række forskere står bag Varmeplan Danmark 2021, som med en række analyser har det mål at finde frem til, hvordan sammensætningen af varmeforsyningen bør være. Der er set på fordelingen af fjernevarme og på individuel varmeforsyning. Anbefalingen er en udvidelse af fjernvarmedækningen, ligesom der ses potentialer for geotermi og overskudsvarme fra industri, datacentre og PtX. Rapporten konkluderer desuden, at udvidelsen af fjervarme primært kommer til at ske på bekostning af naturgas, biomasse, olie og direkte elvarme.

CO2-fangst kan spille en stor og afgørende rolle i at nå Danmarks klimamål, Energistyrelsen har skønnet det mulige fangstpotentiale i 2040 til årligt at være mellem 5,4 og 10,8 mio. ton CO2. Det er stadig ny teknologi, men processen »CO2-fangst« medfører overskudsvarme, som så kan udnyttes i fjernvarmeproduktion, hvilket alt andet lige betyder mindre behov for fossile brændsler i fjernvarmeproduktionen. Så at der investeres i teknologi til CO2-fangst er ganske fornuftigt. 

Fjernvarmeproduktion har historisk set været baseret på olie, kul og naturgas, men har været gennem en grøn omstilling til i dag i overvejende grad at være baseret på vedvarende energikilder og bæredygtig biomasse. Et væsentligt supplement til fjernvarmeproduktion er brugen af geotermi og overskudsvarme fra industrien. I 2045 er forventningen, at overskudsvarme og geotermi vil kunne dække 50% af fjernvarmeproduktionen. Det forventes ligeledes, at affaldsforbrænding til fjernvarmeproduktion – grundet øget genanvendelse – vil falde fra 21% til 7%. 

Det er næppe realistisk, at konverteringen fra naturgas til anden opvarmningsform stilles i bero, da naturgas i dag kun forsyner cirka 14% af Danmarks boliger. 

Flemming Blønd hævder, at fjernvarme hverken er billigere eller grønnere, end naturgassen. Fakta er dog ifølge Energistyrelsen, at fjernvarmen er baseret på 76,9% vedværende energi, så den påstand holder ikke. 

I forhold til prisen på fjernvarme, så viser tal fra Danmarks Statistik, at udviklingen i energipriserne fra september 2020 til september 2023 stort set har været konstant og rent faktisk set over hele perioden er lavere, end for eksempel prisen på elektricitet, gas, flydende brændsel, fast brændsel m.v., hvor udsvingene også har været store.

Historisk har el- og varmesektorerne et tæt samspil gennem samproduktion af el og varme på kraftvarmeværkerne. Det forventes, at en voksende andel af fjernvarmen vil blive produceret af eldrevne varmepumper og elkedler. Denne samproduktion af el og varme på kraftvarmeværkerne betyder, at der er større elforsyningssikkerhed, da de er med til at udligne de ubalancer, der er i elsystemet, når der ikke produceres tilstrækkeligt sol- og vindenergi.

Jeg er derfor ikke bekymret for at skulle skifte fra naturgas til det mere klimavenlige fjernvarme. Det er dog ærgerligt, at konverteringen på landsplan er mødt af benspænd som for eksempel størrelsen på fjernvarmepuljen, der giver tilskud til omstillingen. Det forventes dog, at den fyldes op, så regeringens ambition om, at Danmark er CO2-neutral i 2045, kan indfris.

Med venlig hilsen
Helle Barth (Venstre), formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget
og næstformand i Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarmes bestyrelse

Vi har modtaget: Borgmesteren vil sælge Krudthus 2

Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe – allt fra liste T – har indsendt et debatindlæg om det...

Vi har modtaget: Mulighed for mere samkørsel

Flemming Blønd fra Sydamagerlisten har indsendt et debatindlæg om samkørsel for pendlere. Læs mere

Vi har modtaget: Ulovligt at nedlægge Wiedergårdens ældreboliger

Hardy Bengtsen, der er tidligere medlem af ­bestyrelsen i Strandparkens afd. 9, har indsendt et debatindlæg om kommunens anvisningsret...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk