Vi har modtaget:

Dige på »Nord«

Delstrækning 1

Mandag den 8. marts offentliggjorde Dragør Kommune og Bedømmelsesudvalget vinderen af parallelkonkurrencen om udviklingen af Dragør som klimarobust kystkommune. Vinderen blev rådgiverholdet Arkitema og COWI, som de har valgt at samarbejde med vedrørende etablering af diger i Dragør Kommune.

Dette indlæg – som er en opfølgning til tidligere indlæg og holdningstilkendegivelse fra 230 borgere på »Nord« – tager udgangspunkt i den offentliggjorte bedømmelsesrapport og rådgiverholdet Arkitema og COWIs indstilling Morgendagens Dragør.

Begge rapporter kan læses på Dragør Kommunes hjemmeside.

Er du som borger i Dragør enig med nedenstående indstilling til diget på »Nord«, er du velkommen til at sende en e-mail med navn og adresse til odorico@odorico.dk – og så bliver du skrevet på listen med de i forvejen 230 registrerede beboerunderskrifter.

Det valgte rådgivningshold har – i lighed med de to andre teams – udarbejdet et visuelt flot oplæg på 156 sider, dog desværre helt uden hensyntagen til og afsæt i det, en meget stor del – 230 borgere på »Nord« har ønsket. 

Det er derfor helt uforståeligt, at bedømmelsesudvalget skriver, at de grundlæggende giver arkitektfirmaet grønt lys til at fortsætte udviklingen af deres oprindelige forslag, som jo helt strider med borgernes ønske. Man kunne med en sådan udtalelse få det indtryk, at høringen blot er en skinmanøvre.

På »Nord« ønsker vi

Kort fortalt ønsker flertallet blot en forhøjelse af nuværende dige med 20–30 cm, hvilket skulle være tilstrækkeligt til at sikre området de næste 50 år, og på sigt mulighed for indkøb eller leje af »watertubes«, som enten nedgraves permanent og dermed skjules i diget eller udrulles ved varslet vandstandsstigning. 

Vi ønsker en så minimal ændring som muligt netop for at beskytte vores kulturarv og den herlighedsværdi, som det nuværende dige for os repræsenterer.

De to fravalgte teams; team LYTT og team Schönherr foreslår en tilpasningstrategi baseret på en gradvis udbygning af kysten med forland og barriereøer i takt med de generelle vandstandsstigninger. 

Finansielt har denne løsning den fordel, at udgifterne er jævnt fordelt over hele levetiden, tilpasset den aktuelle udbygning (jf. side 12 i bedømmelsesrapporten). 

Det er præcis den grundholdning, vi har. Lad kommende generationer ved hjælp af forskning, innovation, erfaringer og udvikling løse eventuelle fremtidige vandstandsstigninger.

Team to – LYTT Architecture og Cornelius Vöge (side 28–35 i bedømmelsesrapporten) – er det team, som helt klart er tættest på vores ønsker, både hvad angår udseende og ikke mindst økonomi. 

Forslaget er opbygget omkring en værktøjskasse, som bruges til at planlægge for fremtidige byggerier og for tilpasning af eksisterende forhold (jf. side 30 i bedømmelsesrapporten). Fleksibilitet opnås derved, at løsningerne kan udbygges over tid, for eksempel ved at hæve diget i højden og bredden (jf. side 32 i bedømmelsesrapporten). 

De har arbejdet ud fra grundtanken om at lade naturen være i fred og ønsker at tilgodese de borgere, der bor i området og fastholder samtidig de eksisterende værdier. Forslaget tager udgangspunkt i tre teamer: tryghed, kulturlandskab og naturlandskab (jf. side 28 i bedømmelsesrapporten). 

Vedrørende forslagets tekniske kvalitet nævnes derfor:

»Delstrækning 1 – Dragør Nordstrand. Den tekniske løsning indeholder på kort sigt en forhøjelse af det eksisterende dige med 0,2 m kombineret med et tværdige ved Dragør By ...« (jf. side 33 i bedømmelsesrapporten). 

Selve digeløsningen er adaptiv, men i en lille skala, hvor der løbende lægges til og bygges på efter behov (jf. side 33 i bedømmelsesrapporten.)

Team tre – Schönherrs forslag (side 36–44 i bedømmelsesrapporten) har også flere elementer, som tilgodeser vores ønsker på »Nord« og bygger på kombinerede løsninger, som blandt andet består i et nyt forland ved delstrækning 1 (Nord) med opbygning af stenrev ud for kysten til at bryde bølgerne og skabe mere biodiversitet under havoverfladen (jf. side 36 i bedømmelsesrapporten). 

Bedømmelsesudvalget nævner, at forslaget vurderes som meget detaljeret og innovativt naturmæssigt, og at naturudviklingen i forslaget er sandsynlig, og at det ikke bygger på konstrueret ny natur bortset fra stenrev (jf. side 39 i bedømmelsesrapporten). 

Forslaget bygger på en mindre forhøjelse af det eksisterende dige (0,2 m) ... At kombinere de tre greb:

  1. en gradvis forhøjelse af det eksisterende dige,
  2. en gradvis udbygning af forlandet og
  3. en gradvis opbygning af et kunstigt rev, kan over tid tilpasses den aktuelle udvikling i klimaet (jf. side 39 i bedømmelsesrapporten). 

Forslaget fremlægger idéen om en dialogmatrice og et klimatilpasningsværkstøj eller mulighedskatalog, der skal danne grundlag for at stimulere dialog, debat og forslag til løsninger imellem borgere og andre interessenter (jf. side 42 i bedømmelsesrapporten).

Desuden nævnes der i forslaget lavpraktiske løsninger såsom sandsække og »watertubes« (jf. side 43 i bedømmelsesrapporten).

Udsnit af en illustration fra Arkitema og COWIs indstilling »Morgendagens Dragør«.
Udsnit af en illustration fra Arkitema og COWIs indstilling »Morgendagens Dragør«.

På »Nord« ønsker vi ikke

Det valgte team bestående af Arkitema og COWI foreslår straks at skabe et større marint forland med barriereøer for at imødegå fremtidige stormfloder.

Løsningen giver rekreativ værdi for beboerne fra dag et – men kræver samtidig en relativ stor investering i starten af opbygningen af forlandet, hvorefter vedligholdelse kan ske for mere beskedne beløb (jf. side 12 i bedømmelsesrapporten).

Vi kan ikke se nogen »rekreativ værdi for beboerne«. Vi ønsker at bibeholde det vide udsyn, det rige nærkyst fugle- og fiskeliv og ikke mindst at kunne gå eller løbe en rolig tur langs Øresund på den eksisterende strandsti.

Vi ønsker at bevare de nuværende både- og badebroer, se optimistsejlerne øve sig og nyde synet året rundt af kajaker og robåde. Alt dette vil forsvinde og blive erstattet af en lukket indsø uden mulighed for at komme ud i Øresund.

Derudover er der projekteret et madhus, huse på pæle og muslingefarme ud mod Øresund. Det har intet med vandstandsstigning at gøre, og vi tager klart afstand fra projektet.

De tre teams har alle fået betaling for udarbejdelse af deres projekter, og grundtanken er, at Dragør Kommune og vinderteamet efterfølgende frit kan anvende idéer og delprojekter fra de respektive teams.

Dette forventer vi naturligvis vil være tilfældet for »Nord«, hvor en forhøjelse af nuværende dige – muligvis kombineret med stenrev – er den løsning, vi ønsker.

Vi mener også, at havnen, inklusiv Madsens Krog og adgang til vandarealerne i Øresund for de op til 100 år gamle klubber såsom Dragør Sejlklub, Dragør Kajak Klub, Kajakklubben Pilen, Dragør Roklub osv., er en stor del af beslutningen om udformning af diget på »Nord«, da de unægteligt hænger sammen (jf. side 15, hvor Bedømmelsesudvalget går efter en særskilt inddragelse af brugerne).

Det valgte teams løsning kræver en stor her og nu-investering.

Hvad er prisen, og hvem skal betale? Det har vi stadig ikke fået svar på. Er der en byggetidshorisont? På hvilket grundlag forudses, at vedligeholdelse kan ske for »beskedne beløb«?

I vores optik vil der være markante og vedvarende både vedligeholdelses- og driftsomkostninger forbundet med et fremskudt, kunstigt dige med sluser, daglig affaldshåndtering, etablering og rengøring af toiletfaciliteter, og hvor havde I tænkt jer, at parkeringen skulle foregå? Da projektet til forveksling ligner Amager Strandpark, vil man nemt kunne danne sig et fint billede af det enorme omfang af parkerede biler og besøgende.

På tegningen ser det umiddelbart ud til, at det kunstige forland er direkte forbundet med Kystvejen, hvilket igen åbner mulighed for yderligere trafik, racercykler, mountainbikes osv. I dag er beboerne allerede hårdt belastet af denne trafik.

Er der i den forbindelse projekteret etablering (og vedligehold) af racer- og mountainbikestier?

Økonomi

Dragør »Nord« har tidligere givet udtryk for, at hvis der ikke findes en solidarisk økonomisk fordeling, tilbyder vi – beboerne på »Nord« – selv at betale for en forhøjelse af det eksisterende dige på 20–30 cm.

For 30 år siden blev beboerne på Nordstranden nødt til selv at tage initiativ – og delvis selv betale for at beskytte sig.

Ved en egenbetaling af delstrækning 1 »Nord« deltager vi naturligvis ikke i betaling af de øvrige fire delstrækninger.

Grundlæggende er vi dog af den opfattelse, at kystbeskyttelse af Dragør er til gavn for alle borgere i Dragør – og at en solidarisk betaling for alle fem strækninger dermed vil være det rigtige.

Vi ser frem til det virtuelle møde (mandag den 22. marts) og den fortsatte borger-, grundejer- og ambassadør-inddragelse i tæt samarbejde og dialog med repræsentanterne i Bedømmelsesudvalget.

Med venlig hilsen
Palle Dyreborg, Betty Kruse, Morten Geschwendtner, Jens Kruse, Søren Hvalsø, Anette Gormsen samt 230 borgere på »Nord«

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Dragør Kommune forventer at kunne tage beslutning vedrørende digerne omkring Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, når der står november 2024 i kalenderen. Arkivfoto: TorbenStender.

Kampen mod vandet begynder i år

En ny »etape 0« i strategien for kystsikring skal hjælpe Søvang mod vandet allerede i år. Der vil primært...

Vi har modtaget: Hvem kontrollerer kontrollanterne?

Morten Dreyer har indsendt et indlæg i klimadebatten og om Kystdirektoratets og DMI's beregninger af den værst tænkelige stormflod....

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk