Vi har modtaget:

Diger på Nord

Indledningsvis ønsker vi at rose Dragør Kommune for at inddrage borgerne i denne for alle Dragør-borgere vigtige sag. Også en stor tak til de tre teams for deres gennemarbejdede og visionære projekter og deres respektive fremlæggelser på de tre afholdt ambassadørmøder.

Et flertal af borgere på Nord har fra starten af projektet tilkendegivet ved blandt andet underskrifter (ca. 230), at vi ønsker en digeløsning, som griber minimalt ind i de eksisterende forhold, da vi ønsker at bevare den herlighedsværdi, vi i sin tid har overtaget – og som vi værdsætter. Som de fleste ved, har borgerne på Nord selv etableret og betalt for det eksisterede dige for 27 år siden, og vi har løbende vedligeholdt dette. Vi ønsker blot at forhøje det eksisterende dige – i første omgang med 30 cm, som ifølge eksperterne vil sikre os de næste mange år. Skulle der opstå yderligere behov, ønsker vi en løsning med »watertubes«. 

Der findes flere løsninger med disse watertubes: Mobile watertubes, som opbevares i containere og rulles ud ved varsling om vandstigning/storm, eller en »usynlig« watertube, som nedgraves i digets forkant og dermed ligger permanent og blot skal fyldes med vand, når/hvis behovet opstår. Dette kan laves ved elektronisk overvågning, så det sker helt automatisk. Det er en nem og billig løsning.

Ved præsentationen fra de tre rådgivningshold var der kun ét, der havde respekteret vores ønske for kystsikring af Nord, nemlig Team 2 – LYTT og Cornelius Vöge.

De to andre forslag er baseret på en række øer placeret mellem Nordre Moles yderspids og lufthavnens yderspids mod øst. En sådan løsning vil medføre en række problemer for rigtig mange borgere. Først og fremmest vil det tage udsigten til horisonten til stor gene for beboerne og de mange, som anvender Dragør Nordstrands forstrand. Etablering af brosystem på ydersiden af diget, synes vi, er en dårlig idé. Hvis den skal være beskyttet imod højvande, vil den blive alt for høj, hvilket vil ødelægge udsigten til horisonten. Endvidere ville der være omfattende vedligeholdelsesomkostninger – og igen vil vi gerne påpege, at vi i videst muligt omfang ønsker at bevare Nordstranden så tæt på det, den er i dag.

Vores dige er i dag 1,7 meter højt. Team 1 og 3 har indregnet et dige på østsiden af disse øer, der er 2,4 meter højt. Det vil fuldstændig ødelægge udsigten mod Øresund for alle.

Man forestiller sig ligeledes, at disse øer skal forbindes med en række broer fra landsiden. En sådan løsning vil tiltrække rigtig mange mennesker til de rekreative områder, der vil opstå på øerne. Det vil igen medføre trafikale problemer, da besøgende formentlig vil parkere på de nærliggende villaveje, som i forvejen er voldsomt belastede.

Det vil også afskære de mange Dragør-borgere fra at kunne anvende Nordstrandens eksisterende bade- og bådebroer.

I »Madsens Krog« holder en række vandsportsklubber til (blandt andet ro-, kajak-, og sejlklub). Mange af disse har eksisteret i over 100 år og har langt over 1.500 medlemmer. Disse klubber anvender farvandet imellem lufthavnen og ydermolen af havnen til kapsejlads samt oplæring og træning af deres medlemmer. For eksempel har Dragør Sejlklub en stor ungdomsafdeling med børn helt ned til 6-års-alderen (optimistsejlere), og dette område er naturligt beskyttet og derfor perfekt for udøvelse af vandsport. Dette vil helt forsvinde ved Team 1’s og 3’s forslag. Selv ved en åbning ud mod Øresund ville man ende op ude i sejlrenden. Sejlrenden er stærkt befærdet, og det er ikke tilladt at lave træningssejlads i dette område.

En løsning med øer, undervandsrev og sandpåfyldning vil efter vores mening ikke være en mulighed for vandsportsklubberne i Madsens Krog.

Hvis man ønsker rekreative områder med fremskudte øer i Øresund, så er området syd for havnen ideelt til dette. Dette er repræsenteret i alle de tre rådgivende teams forslag.

Forslaget fra Team 2 – LYTT og Cornelius Vöge – er baseret på muligheden for en gradvis fremtidig udbygning af diget, hvis dette skulle blive nødvendigt. LYTT og Cornelius Vöge havde også en flot løsning på sikring af havnen med blandt andet mobile diger, som opbevares i containere og monteres i nedgravet beslag ved behov – et arbejde, som tager få timer. Her forestillede de sig et lokalt frivilligt beredskab, som man har gode erfaringer med fra andre kommuner i Danmark. Vi vil dog foreslå, at de to slæbesteder mod vest sløjfes og bruges til rekreativt område, da disse ikke anvendes mere og aldrig kommer til det, da vanddybden i bassinet er for lav.

Ud fra ovenstående parametre er det efter vores klare overbevisning og anbefaling Team 2 – LYTT og Cornelius Vöge – som er det team, vi ønsker Dragør Diger skal gå videre med i kystsikringen af Dragør.

Team 1’s og 3’s forslag til kystbeskyttelse af Nord vil kræve en »her og nu« etablering af øer, sandfodring, underjordiske rev etc., hvilket er et altomsiggribende, langvarigt og ikke mindst omkostningstungt byggeri. Dertil skal lægges vedligeholdelsesomkostningerne af et sådant anlæg, som efter vores mening vil være enorme (der er ikke fremlagt økonomiske beregninger af hverken etablering eller vedligehold af anlægget). Vedligeholdelsesomkostningerne vil være en udgift, som Dragør Kommune må bære i al evighed, og da pengene jo kun kan komme fra borgernes lommer, vil det få økonomiske/skattemæssige konsekvenser for alle borgere i Dragør.

Økonomi

Som udgangspunkt mener vi, at digebyggeri – som på den lange bane beskytter hele øen – bør være en statslig opgave. Det er uforståeligt, at kommunerne ikke går sammen og lægger pres på staten. Der er ingen rimelighed i, at de kystnære kommuner skal stå for denne investering alene. Rapporter viser tydeligt, at vi på lang sigt skal beskytte hele Amager og store dele af indre København og Hvidovre.

Vi har på Nord ved flere lejligheder spurgt ind til økonomien. Altså hvem skal betale? Hver gang får vi det svar, at der er nedsat et §17-udvalg. De har stadig ikke barslet med en løsning, men ved seneste og sidste præsentation blev det flere gange nævnt, at man forestiller sig, at det er de mennesker, som umiddelbart bliver berørt af en oversvømmelse, der skal bære den store byrde. Hvem, der bliver berørt, er p.t. heller ikke klart defineret. Vi er nu så langt i processen, at vores politikere må melde klart ud, hvem der skal betale, da det jo har afgørende indflydelse på, hvilken model – og dermed hvilket team – borgerne i Dragør ønsker.

Vi på Nord vil gerne deltage i en solidarisk løsning, hvis det er almenvældet, der betaler for alle diger i Dragør. Dette til trods for at vi selv i sin tid har bekostet og etableret et velfungerende dige, og at kystbeskyttelsen mod nord vil blive ubetinget den billigste strækning at sikre.

Hvis politikerne beslutter sig for en anden model, vil vi foreslå, at hver enkelt delstrækning betaler for egen sikring, og at det samtidig også er dem, der bestemmer, hvorledes deres kystsikring skal se ud. Blot den naturligvis overholder kravene for kystbeskyttelse for hele kommunen.

Vi har fuld forståelse for, at man syd for Dragør By ønsker rekreative områder, og vi vil også gerne deltage i finansieringen under forudsætning af, at det er almenvældet, der betaler for alle diger i Dragør.

Med venlig hilsen
Palle Dyreborg, Øresunds Alle 3
Betty & Lars Kruse, Øresunds Alle 13
Anette Lyngvig & Jens Kruse, Øresunds Alle 35
Pia & Morten Geschwendtner, Nordstrand Alle 13B
Jette & Søren Hvalsø, Øresunds Alle 55
Anette & Steen Odorico -Gormsen, Øresunds Alle 65

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Dragør Kommune forventer at kunne tage beslutning vedrørende digerne omkring Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, når der står november 2024 i kalenderen. Arkivfoto: TorbenStender.

Kampen mod vandet begynder i år

En ny »etape 0« i strategien for kystsikring skal hjælpe Søvang mod vandet allerede i år. Der vil primært...

Vi har modtaget: Hvem kontrollerer kontrollanterne?

Morten Dreyer har indsendt et indlæg i klimadebatten og om Kystdirektoratets og DMI's beregninger af den værst tænkelige stormflod....

Posts Navigation

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk