Vi har modtaget:

Kystsikring

Indvinding af områder til gavn for naturen samt borgere

Torsdag den 4. marts blev vinderholdet af parallelkonkurrencen kåret blandt de tre arkitekthold, som siden marts 2020 har arbejdet på forslag til udformningen af kystbeskyttelsen af Dragør Kommune. 

Det blev rådgiverholdet Arkitema/COWI, der skal arbejde videre på dette store projekt for Dragør Kommune. 

COWI har forøvrigt tidligere udarbejdet en rapport – Muligheder for fælles sikring mod stormflod ved Amager – dateret den 27. september 2019 og er dermed godt rustet og forberedt til denne opgave.

Alle tre arkitekthold har udarbejdet deres forslag ud fra de krav og retningslinjer, der er beskrevet i konkurrenceprogrammetaf 4. marts 2020, og som er udarbejdet af Dragør Kommunes Plan og Teknik Afdeling. Dette program igen er baseret på kommunalbestyrelsens beslutning fra den 21. juni 2018, der beskriver, at der skal kystsikres med en digehøjde, der kan sikre mod 100-årshændelser, og at den nye kystsikring hovedsageligt skal følge de tidligere oprettede diger langs kysten, og endelig at kystsikringen skal laves med henblik på senere gradvis forhøjelse og udbygning af digerne. 

Denne beslutning er forståelig nok set ud fra kommunens situation; en lille kommune med få indbyggere, men med en lang kyststrækning, og dertil en stram og trængt økonomi. 

Disse krav har begrænset de konkurrerende arkitekthold i at fremlægge visionære og fremtidssikrede forslag. Det har også været gældende for vinderholdet, Arkitema og COWI, som det fremgår af deres forslag til sikring af den sydvendte kyststrækning. 

Denne strækning er omfattet af Natura2000-bestemmelserne, og kystsikringsanlæg i disse områder kræver derfor forudgående ansøgning, behandling og tilladelse fra Naturstyrelsen. Dette bør dog ikke være til hindring for anlægning af en visionær og langsigtet kystsikring, når Natura2000-kravene kan opretholdes og eventuelt forbedres. 

Naturstyrelsen bør – og burde for øvrigt have været – med i bedømmelseskommiteen, ligesåvel som kystdirektoratet er det. 

I betragtning af at der nu, de fire nabokommuner imellem, er igangsat et samarbejde/koordinering af kystsikrings tiltagene, bl.a. af det nationalt vigtige infrastrukturnetværk på Amager og i hovedstadsområdet med motorveje, lufthavn samt underjordiske togbaner – men også for at udnytte mulighederne for at skabe mere natur og biodiversitet, bedre miljøforhold og rekreative muligheder i og omkring hovedstaden, som de fire nabokommuner gør opmærksom på i et brev til miljøministeren, den 16. december 2020. 

Her kan Dragør Kommune bidrage med et lavvandet, sydvendt område ud for kysten på flere km2 – en strækning, der fra naturens side er udformet med naturskabte sandrevler og -banker, som vil egne sig fortrinligt til formålet med at skabe mere biodiversitet til gavn for naturen samt muligheden for at oprette rekreative områder til gavn og nytte for alle borgerne på Amager. Af den grund bør finansieringen heraf fordeles på de vedrørende kommuner samt staten. 

Projekteringen samt udnyttelsen af dette område er en oplagt opgave for det udvalgte arkitekthold Arkitema og COWI. 

Men inden de her nævnte forslag kan iværksættes, kræves det, at kommunalbestyrelsens beslutning fra den 21. juni 2018 (punkt 13 på dagsordenen) genoptages, debateres og vurderes derhen, hvor der skal kystsikres langsigtet og visionært. En opgave som Plan og Teknik, et kommunalbestyrelsesmedlem eller en Dragør-borger kan initiere. 

Da den sydvendte kyststrækning er omfattet af Natura2000-bestemmelserne, vil det sandsynligvis kræve en årelang sagsbehandling.

Det foreslås derfor, at hele kystsikrings opgaven deles op i to faser som følger:

  • Fase 1: Kyststrækningen fra og med Dragør Fort forbi havnen og videre frem til lufthavnen. Dette bør prioriteres, projekteres og udføres først samt finansieres separat.
  • Fase 2: Kyststrækningen fra kommunegrænsen frem til Dragør Fort. Denne fase kan udføres senere og finansieres separat sammen med nabokommuner og staten.

Fra kommunegrænsen til Tårnby og frem til Aflandshage kan de tidligere opførte og ældre diger gennem skov og henover markerne udbygges og forhøjes. Dermed kan denne kyststrækning lades urørt. Dette område er et bevaringsværdigt og unikt naturområde fra sidste istid. Og denne kyststrækning er for øvrigt nu blevet et yndet område for udøvere af »dragesejlsport«.

Med venlig hilsen
Verner F. Stigsen

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Dragør Kommune forventer at kunne tage beslutning vedrørende digerne omkring Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, når der står november 2024 i kalenderen. Arkivfoto: TorbenStender.

Kampen mod vandet begynder i år

En ny »etape 0« i strategien for kystsikring skal hjælpe Søvang mod vandet allerede i år. Der vil primært...

Vi har modtaget: Hvem kontrollerer kontrollanterne?

Morten Dreyer har indsendt et indlæg i klimadebatten og om Kystdirektoratets og DMI's beregninger af den værst tænkelige stormflod....

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk