Vi har modtaget:

Kystsikring

Som meget passende og rammende nævnt i indlægget i Dragør Nyt den 29. december på side 3: »This is not the beginning of the end, this is the end of the beginning!« I indlægget bliver det oplyst, at bedømmelsesudvalget, allerede den 27. november har skrevet en indstilling om kystsikringen. Denne indstilling vil derefter danne grundlag for en politisk sag, udarbejdet af kommunens forvaltning. 

Denne politiske sag skal derefter til behandling i Dragør Kommunes §17, stk. 4-udvalget om klima og kystsikring i februar – altså i denne måned. Følger der mon et referat af dette møde?

Herefter er der planagt et samlet kommunalbestyrelsesmøde den 4. marts med temaet kystsikring.

Derefter forventes det, at kommunalbestyrelsen tager beslutning om projekt samt rådgiverhold den 25. marts.

Hvorfor nu dette hastværk? Klap nu lige hesten!

Miljøministeriet oplyser nu, at der er stillet en pulje på 350 mio. kr. til rådighed for kystsikringer langs Danmarks kyster, hvilket kan søges i 2021. Dette åbner mulighed for at vælge og planlægge en langsigtet, visionær og gavnlig kystsikring af den sydvendte del af kommunens kyststrækning – en mulighed, som bør udnyttes.

Et kort blik tilbage i tiden

I begyndelsen af januar 2017 var der højvande i Køge Bugt, hvilket nær havde medført en oversvømmelsesituation ved sydkysten af Amager. Dette blev dog afværget ved en beredskabsindsats med sandsække. 

Efterfølgende blev det i Dragør Kommunalbestyrelse, den 21. juni 2018, besluttet, at kommunens kystlinje skulle sikres mod en 100-årshændelse blandt andet ved at udnytte de eksisterende diger langs kommunens kyststrækning. 

Det medførte endvidere, at Tårnby Kommune besluttede at sikre sine områder ved at forlænge diget rundt vest Amager ind over land langs kommunegrænsen og hen over Kongelundsvejen. Dette blev udført i efteråret 2019. 

Denne forhøjning – eller bakke – på vejen er nu et varigt minde om mislykket samarbejde kommuner imellem, hvad kystsikring angår.

Forslag til §17-udvalget

Ved det kommende møde bør der drøftes muligheden for søge af de midler, der er stillet til rådighed af staten til kystsikringsprojektet i Dragør Kommune. Herved vil det blive økonomisk muligt at vælge den visionære og langsigtede kystsikring – også langs den sydvendte kyststrækning.

For Dragør Havn og by samt Dragør Nord foreligger der allerede langsigtede og visionære forslag. 

Hele kystsikringsprojektet kunne forøvrigt deles op i to faser eller delprojekter.

Fase et med kystsikring af Dragørs byområde inklusiv Dragør Fort, lystbådhavnen, den indre havn samt nordkysten frem til lufthavnen. 

Fase to med kystsikringen af den sydvendte kyststrækning fra kommunegrænsen til Tårnby og frem til Dragør Fort.

Dette vil gøre det muligt at behandle samt beslutte fase et separat. Der vil herefter være tid til at søge de midler, der er stillet til rådighed af staten til fase to – det vil sige kystsikring af den sydvendte kyststrækning og dermed også tid til at projektere en kystsikring, som er visionær, langsigtet og gavnlig for naturen samt med rekreative områder for øens borgere.

I fase to-projektet kunne Kystdirektoratet og Naturstyrelsen for øvrigt bidrage med råd og anvisninger.

Med venlig hilsen
Verner Fugl Stigsen

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Dragør Kommune forventer at kunne tage beslutning vedrørende digerne omkring Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, når der står november 2024 i kalenderen. Arkivfoto: TorbenStender.

Kampen mod vandet begynder i år

En ny »etape 0« i strategien for kystsikring skal hjælpe Søvang mod vandet allerede i år. Der vil primært...

Vi har modtaget: Hvem kontrollerer kontrollanterne?

Morten Dreyer har indsendt et indlæg i klimadebatten og om Kystdirektoratets og DMI's beregninger af den værst tænkelige stormflod....

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk