Vi har modtaget:

Byfortætning

Opråb til grundejerforeningerne på Nordstranden og i vængerne

Det er nu, I borgere skal sikre jer, at jeres kvarter beholder sin egenart. 

Kommuneplan 2022, der blev besluttet i oktober sidste år, giver mulighed for grundstørrelser på ned til 550 m2 i store dele af kommunen. 

Nu har det vist sig, at det er næsten umuligt at kræve, at nyt byggeri skal forholde sig til arkitekturen i sit område. Liste T opfordrer grundejerforeningerne til at komme på banen. 

Arkitekturpolitikken

I Dragør Kommunes arkitekturpolitik fra 2017 kan man læse, at kommunens store parcelhuskvarterer – herunder Sydstrandens vængekvarter og Dragør Nordstrand – er kendetegnet af lave huse og åbne, grønne haver – og at flere faktorer binder områderne sammen: »Det kan være fælles byggelinjer, materialeholdning eller landskabelige træk som f.eks. grønne hække og vejtræer.« 

Der står også i arkitekturpolitikken, at for eksempel dobbelthuse og to-etages byggeri i »funkis-stil« kan udfordre naboskabet i parcelhusområderne. Det er der allerede kendte eksempler på i kommunen: 

»Derfor bør større fortætninger ske efter en kortlægning af værdierne i det lokale område – eventuelt fulgt op af ny planlægning, i dialog med områdets beboere,« står der i politikken.

Kommuneplan skal følges op af lokalplaner

Det var derfor helt essentielt for liste T, at en tilladelse i kommuneplanen til at byfortætte ned til grundstørrelser på 550 m2 blev kædet sammen med retningslinjer for nye huses udformning, og derfor var vi tilfredse med, at der i kommuneplanen kom til at stå: »Højder, tagformer, afstande til skel og terrænregulering skal i alle byfortætningsområder svare til det, der er karakteristisk for det enkelte område.« 

Nu har det vist sig, at denne sætning er så godt som værdi-løs. Det fik borgerne på Jægervej at mærke for nylig, hvor to grunde fik lov til at blive splittet op i fire grunde på mellem 570 og 600 m2. 

Forvaltningen modtog ikke mindre end syv høringsbreve fra bekymrede naboer.

»Vi går ud fra, at byggeriet i udseende og højde kommer til at svare til de øvrige bygninger i området,« lød det blandt andet. Men det kan man ikke gå ud fra. 

Liste T foreslog, at forvaltningen skulle inddrage retningslinjerne aktivt i byggesagsbehandlingen, men det viste sig reelt umuligt at gøre – med mindre der foreligger en lokalplan. Er der ingen lokalplan, er det bygningsreglementet, der bestemmer, og der er vide rammer i bygningsreglementet. 

Vi foreslog, at der udarbejdes en lokalplan, men vi stod helt alene med det ønske. Socialdemokratiet, Konservative og Venstre ønskede ikke at prioritere dette. 

Pres fra borgerne

Det er derfor, at vi nu opfordrer grundejerforeningerne til samlet at bede om en lokalplan for deres område. Det gælder særligt for grundejerforeningerne Magleby Eng og Lundevang – og delvist for Sydstrandens Villaby, der bør trykteste, om deres lokalplan reelt kan bruges til at regulere størrelsen på grunde i deres område. 

Inden for de tre grundejerforeningers område er der 33 grunde, der vil kunne deles op i to mindre.

På Nordstranden er det særligt grundejerforeningen Nordstranden (den sydlige del) og Lunden, der bør drøfte, hvordan de forholder sig til, at 17 grunde i et begrænset område kan byfortættes.

Med venlig hilsen
Annette Nyvang, Ann Harnek og Peter Læssøe
Kommunalbestyrelsesmedlemmer for liste T 

Gert Jansen får overrakt blomster af Kenneth Gøtterup for sine 50 år som frivillig. Foto: TorbenStender.

På vej mod sommer

De seneste nyheder fra Dragør Rådhus Læs mere

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Ingen målsætninger for politikernes bestyrelsesarbejde

Liste T vil gerne have, at der bliver vedtaget klare målsætninger for, hvad kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal navigere efter, når de...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk